Skip to content

Tradiție și Modernitate / Традиции и современность

May 22, 2023

RO / Tradiție și Modernitate  – un atelier de artă pentru copii
6 mai 2023, 11:00
Atelier de Artă
 (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

„Art Platforma”, Chișinău și Centrul de informare și juridic „Accolada” în cadrul Platformei CULTURA desfășoară o serie de evenimente comune menite să susțină creativitatea tinerei generații. Sarcina lor este de a păstra și transfera tradițiile acumulate de educație artistică academică și dezvoltarea potențialului creativ, folosind practicile moderne în artă. Proiectul „Tradiții și Modernitate” a început în toamna anului 2022. În cadrul proiectului „Tradiții și modernitate”, a fost planificată desfășurarea unei serii de cursuri de master pe ambele maluri ale Nistrului în instituțiile de învățământ care fac parte din sistemul de învățământ artistic primar academic. Scopul proiectului este de a face schimb de experiență, de a promova atât practicile tradiționale de artă academică, cât și arta contemporană. În toamna anului 2022, pe ambele maluri ale Nistrului au fost susținute cursuri de master în plein air de către Antonina Kolobneva și Olesya Ivanova, profesori ai Colegiului Superior de Artă Bender Postoikina, o prelegere a lui Ramin Mazur despre rolul fotografiei în artele plastice și despre cum să folosim mijloacele expresive ale limbajului fotografiei pentru a spune despre ceea ce ne înconjoară. În aprilie 2023, artistă și profesoara Tatiana Fedorova a susținut un masterclass „O geantă ca manifest”, al cărei scop a fost să se familiarizeze cu tehnica picturii pe țesătură cu vopsele acrilice și să vorbească despre ceea ce îi entuziasmează pe copii prin expresii artistice: grija. pentru natură și mediu, grija pentru propriul oraș natal, manifest politic sau social.

6 mai, ora 11.00 la Chișinău în Casa Zemstvo va găzdui un master class de colaj foto al fotografului Ramin Mazur cu elevii Școlii de Artă din Chișinău Sciusev și cu tineri artiști din Dubăsari, Bender și Tiraspol. Clasa de master va oferi ocazia de a se familiariza cu tehnica colajului foto și de a crea o imagine colectivă a memoriei din elemente de fotografii din diferite epoci, de a lucra cu „straturile orașului” și perspective personale asupra orașului. Colajele vor include elemente ale spațiilor publice, moștenirea materială a țării, simboluri și oameni.

Organizator de proiect: organizație publică Art Platforma.
Partenerii proiectului: Asociația OberlihtCoaliția Sectorului Cultural Independent, Centrul de Informare și Juridic Accolada, Colegiul Superior de Artă Bender Postoykina, Școala de Artă Sciusev din Chișinău, partener media – revista online artploshadka.wordpress.com. Acest eveniment al „Platformei „Cultură” este implementat în cadrul programului „Măsuri pentru construirea încrederii”-EU-SBM-V finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Coordonatori de proiect: Asociația „PLATFORM KULTURA” în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Economică, Socială și Culturală „Paragon”.

РУ / “Традиции и современность” – детская творческая мастерская
 6 мая 2023, 11:00
Арт-ателье
 (Дом Земств, ул. Ал. Щусева 103, Кишинёв)

НП «Арт Платформа», г. Кишинева и информационно-правовой центр “Акколада” в рамках Платформы КУЛЬТУРА  проводит серию совместных мероприятий, направленных на поддержку творчества подрастающего поколения. Их задачей  является сохранение и передача накопленных традиций академического художественного образования и развитие творческого потенциала, используя современные практики в искусстве. Проект “Традиции и современность” стартовал в осенью 2022 года. В рамках проект “Традиции и современность”  было запланировано проведение серии мастер классов на обоих берегах Днестра  в образовательных институциях, входящих в систему начального академического художественного образования. Целью проекта является обмен опытом,  продвижение, как традиционных академических  художественных практик, так и современного искусства. Осенью 2022 были проведены мастер классы по пленэру на обоих берегах Днестра Антониной Колобневой и Олесей Ивановой – преподавательницами  Бендерского высшего художественного колледжа  им. В.И. Постойкина, лекция Рамина Мазура о роли фотографии в изобразительном искусстве и как с помощью выразительных средств  языка фотографии рассказать о том, что нас окружает. В апреле 2023 художница и преподавательница Татьяна Федорова провела мастер класс “Сумка как манифест”, целью которого было ознакомиться с техникой росписи по ткани акриловыми красками и рассказать о том, что волнует ребят через художественные высказывания:  забота о природе и окружающей среде, забота о своем родном городе, политический или социальный манифест.

6 мая  11.00 в Кишиневе в Доме Земства пройдет мастер класс по фотоколлажу фотографа  Рамина Мазура с учениками  Кишиневской Художественной школы имени А. Щусева и с юными художниками из Дубоссар, Бендер и Тирасполя.  Мастер класс даст возможность ознакомиться с техникой фотоколлажа и создать коллективный образ памяти из элементов фотографий разных эпох, работать  со “слоями города” и личными перспективами относительно города. Коллажи будут включать в себя элементы общественных пространств, материального наследия страны, символов и людей.

Организатор проекта: общественная организация Art Platforma.
Партнеры проекта: Asociația OberlihtКоалиция независимого культурного сектора,  Информационно-правовой центр “Акколада”,  Бендерский высший художественный колледж  им. В.И. Постойкина, Кишиневская  художественная школа имени Щусева, медиа партнер – онлайн журнал artploshadka.wordpress.com. Данное мероприятие  «Платформы «Культура», реализуется в рамках программы «Укрепление мер доверия»-EU-SBM-V, финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций. Координаторы проекта: Ассоциация «ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРА» в партнерстве с Агентством экономического, социального и культурного развития «Парагон».

фото отчет мастер класса Рамина Мазура

Prezentarea cărții de Konstantin Doroșenko „Sfârșitul epocii târzii de fier”/ Константин Дорошенко / Презентация книги “Конец эпохи позднего железа”.

May 22, 2023

RO / Proiectul Coridor– întâlnire creativă
„Sfârșitul epocii târzii de fier” – prezentarea cărții de Konstantin Doroșenko
Sâmbătă, 27 mai 2023, ora 15:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Vă invităm pe 27 mai, la ora 15.00, la prezentarea cărții publicistului, criticului și curatorului de artă contemporană ucraineană Konstantin Doroșenko „Sfârșitul epocii târzii de fier”. Războiul în desfășurare și opoziția Ucrainei față de agresiunea militară rusă trezesc un mare interes pentru cultura și societatea ucraineană. Din 1995 Konstantin Doroșenko scrie despre aceste problemele și, în primul rând, despre arta contemporană a Ucrainei. Cartea este o colecție a textelor sale din anii 1990 până în prezent.

În cadrul prezentării, autorul va susține o prelegere „Arta sub bombe”, dedicată modului în care realitatea războiului este reflectată în lucrările artiștilor și artiștilor ucraineni contemporani, ce tendințe arată. După prezentare, artiștii și invitații întâlnirii vor avea ocazia să discute cu curatorul, criticul de artă Konstantin Doroșenko și să pună întrebări.

Întâlnirea cu Konstantin Doroșenko este o continuare a proiectului Coridor, inițiată de artista Fiodorova Tatiana la începutul lunii iunie 2022, ca răspuns la invazia militară rusă a Ucrainei. Proiectul Coridor a găzduit expoziția Maidanul Culturii, care a avut loc în martie 2023, ca parte a proiectului internațional „Luna Ucrainei în Europa”. O secțiune din expoziție intitulată „Ieșire la mare” rămâne încă deschisă și continuă să funcționeze. . Tatiana Fiodorova, autoarea proiectului Coridor, va conduce și un tur curatorial al expoziției.

Konstantin Doroșenko [UA] s-a născut la Kiev în 1972. Absolvent al Universității Naționale din Kiev Taras Shevchenko (Facultatea de Istorie) și Asociația Școlilor de Studii Politice a Consiliului Europei. Curator de expoziții în Ucraina, SUA, China, Kârgâzstan și Muntenegru. Expert invitat al Platformei de cercetare PinchukArtCentre, principala instituție privată ucraineană în domeniul artei contemporane. Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Užupis printre criticii de artă din lume.

Organizator: Art Platforma
Parteneri: Asociația OberlihtCoaliția Sectorului Cultural Independent al Republicii Moldova.
Partener media: revista online artploshadka.wordpress.com

………………………………………………………………….

Приглашаем  27 мая 15.00 на презентацию книги украинского публициста, критика и куратора современного искусства Константина Дорошенко “Конец эпохи позднего железа”.  Продолжающаяся война и противостояние Украины российской военной агрессии вызывает большой интерес к украинской культуре и социуму. Об их проблематике и в первую очередь – о современном искусстве Украины Константин Дорошенко пишет с 1995 года. Книга является сборником его текстов с 1990-х до наших дней.

На презентации автор прочтет лекцию “Искусство под бомбами”, посвященную тому, как реальность войны преломляется в произведениях современных украинских художниц и художников, какие тенденции проявляет. 

“Некоторые художники и деятели искусства ушли сейчас в территориальную оборону, очень многие занимаются волонтерской деятельностью. Пресловутая пословица о том, что, когда говорят пушки, музы молчат, — она неверная, потому что музы молчать не могут никогда. Очень важно, чтобы сегодня, несмотря на войну, культура в Украине ни в коем случае не останавливалась. Агрессия и фактически желание уничтожить, обнулить украинскую культуру и доказать, что украинской нации не существует, — все это приводит к обратному результату.” Цитата Константина Дорошенко в интервью для http://www.golosameriki.com

Встреча с Константином Дорошенко является продолжением проекта “Коридор”, инициированного художницей Федоровой Татьяной в начале июня 2022 года в ответ на российское военное вторжение в Украину. Проект Коридор был организован совместно с художниками из бывших республик Советского Союза, которые создали символический «гуманитарный» коридор с целью  проявить солидарность, а также, совместно с посетителями выставки подумать о возможных сценариях  ближайшего будущего.  В дальнейшем эта инициатива была поддержана художниками из других стран. Логическим продолжением проекта Коридор стала выставка “Выход к морю”, которая проходила в марте 2023 года в рамках проведения культурных мероприятий международного проекта  “Месяц Украины в Европе”. Выставка до сих пор открыта и продолжает работать. На выставке  глазами украинских художников можно увидеть и осмыслить прошлое и настоящее страны, в контексте происходящего сегодня в Украине.

 После презентации у художников и гостей встречи будет возможность пообщаться с куратором, арт критиком  Константином Дорошенко и задать вопросы. Модератор встречи автор проекта “Коридор”  Федорова Татьяна также проведет кураторский тур по выставке “Выход к морю”.

Встреча пройдет по адресу Zpatiu, Дом Земства, Кишинев, ул. А. Щусева 103.

Константин Дорошенко родился в Киеве в 1972 году. Выпускник Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко (факультет истории) и Ассоциации Школ политических исследований Совета Европы. Куратор выставок в Украине, США, КНР, Кыргызстане и Черногории. Приглашенный эксперт Исследовательской платформы PinchukArtCentre, ведущей украинской частной институции в области современного искусства. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ужупис среди художественных критиков мира. 

Организатор встречи: общественная организация Art Platforma.
Партнеры проекта: Ассоциация “Оберлихт”, .Коалиция Независимого Культурного Сектора Республики Молдова, Медиа партнер – онлайн журнал artploshadka.wordpress.com

В Дубоссарах прошел мастер класс “Сумка как манифест” с юными художниками.

April 18, 2023


17 апреля 14.00 в Дубоссарах прошел мастер класс “Сумка как манифест” художницы и преподавательницы
Кишиневской художественной школы им. А. Щусева Федоровой Татьяны с юными художниками
Дубоссар и Тирасполя.

Мастер класс предоставил возможность ознакомиться с техникой росписи по ткани акриловыми
красками. Подрастающее поколение смогло воплотить свои творческие идеи не только на бумаге,
но и применить свои накопленные знания и опыт в повседневной жизни, преображая, обновляя
свою одежду и предметы в своём окружении. Сумка как элемент культуры и быта стал основой
для эксперимента, и у молодежи появилась возможность рассказать о
себе и о том, что ее волнует через художественное высказывание. Забота о природе и окружающей среде, забота о своем родном городе, политический или социальный манифест отображенные в рисунках и текстах на сумке, вот
основные темы мастер класса.

НП «Арт Платформа», г. Кишинева и информационно-правовой центр “Акколада” в рамках
Платформы КУЛЬТУРА  проводит серию совместных мероприятий, направленных на поддержку
творчества подрастающего поколения. Их задачей  является сохранение и передача накопленных
традиций академического художественного образования и развитие творческого потенциала,
используя современные практики в искусстве.


Проект “Традиции и современность” стартовал в осенью 2022 года. В рамках проект “Традиции и
современность”  было запланировано проведение серии мастер классов на обоих берегах Днестра 
в образовательных институциях, входящих в систему начального академического
художественного образования. Целью проекта является обмен опытом,  продвижение, как
традиционных академических  художественных практик, так и современного искусства.
Осенью 2022 были проведены мастер классы по пленэру на обоих берегах Днестра Антониной
Колобневой и Олесей Ивановой – преподавательницами  Бендерского высшего художественного
колледжа  им. В.И. Постойкина; лекция Рамина Мазура о роли фотографии в изобразительном
искусстве и как с помощью выразительных средств  языка фотографии рассказать о том, что нас
окружает.


Организатор проекта: общественная организация Art Platforma.
Партнеры проекта: Информационно-правовой центр “Акколада”,  Бендерский высший
художественный колледж  им. В.И. Постойкина, Кишиневская  художественная школа имени
Щусева, медиа партнер – онлайн журнал artploshadka.wordpress.com
Данное мероприятие  «Платформы «Культура», реализуется в рамках программы «Укрепление мер
доверия»-EU-SBM-V, финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития
Организации Объединённых Наций. Координаторы проекта: Ассоциация «ПЛАТФОРМА
КУЛЬТУРА» в партнерстве с Агентством экономического, социального и культурного развития
«Парагон».

Фото выставка “Выход к Морю”/ “Месяц Украины в Европе”

April 3, 2023

В Кишиневе в доме Земства  с 4 – 24 марта была организована серия культурных мероприятий в рамках международного проекта  “Месяц Украины в Европе”. Инициатива проведения “Месяц Украины в Европе” предложенная TEH Easthub  была поддержана  в семи странах Европы в Словакии, Латвии, Польши, Чехии, Румынии, Франции, Грузии, Великобритании, в том числе и в Молдове. Культурная программа включала в себя показ документальных фильмов, проведение  мастер классов для детей беженцев из Украины и выставки “Майдан Культуры”.

На выставке “Майдан Культуры”, курируемой Федоровой Татьяной и Владимиром Усом были представлены работы украинских художников, освещающие ключевые события, которые разворачивались на протяжении почти двух десятилетий в Украине в форматах фотографии, видео арта, видео документаций перформанса.  Экспозиция была разделена на две составляющие: фотовыставка “Выход к морю” представленная в фойе Дома Земства в виде продолжения проекта “Гуманитарный коридор” и  Видео салона – серию видео работ,  мультимедийных инсталляций, представленных в Клубе Дома Земства.

фотовыставка Коридор, июнь 2022 – февраль 2023

Фотовыставка “Выход к морю” – это продолжение проекта “Коридор”, инициированного художницей Федоровой Татьяной в начале июня 2022 года в ответ на российское военное вторжение в Украину. Проект Коридор был организован совместно с художниками из бывших республик Советского Союза, которые создали символический «гуманитарный» коридор с целью  проявить солидарность, а также, совместно с посетителями выставки подумать о возможных сценариях  ближайшего будущего.  В дальнейшем эта инициатива была поддержана художниками из других стран. Логическим продолжением проекта Коридор стала выставка “Выход к морю”, в которой участвовали только украинские  художники. На выставке  глазами украинских художников можно увидеть и осмыслить прошлое и настоящее страны, в контексте происходящего сегодня в Украине.

Майдан 2014 года, потеря Крыма, вооруженное противостояние на востоке Украины и полномасштабная война, начавшаяся в 2022 году, продолжающаяся до сих пор. Все события связаны с развитием различных векторов интеграции, частью которых была Украина в течение последнего десятилетия, как следствие, приведших к разворачивающимся сегодня конфликтам и противостояниям. Эти события кардинально повлияли не только на судьбу государства, но и на умозрения художников ставшими  прямыми свидетелями, непосредственными очевидцами переломных моментов страны.

фото серия “Инструменты сопротивления” автор Александр Курмаз , 2013 – 2014

На выставке уделяется особое внимание самому медиа – фотографии. Как через различные формы и виды фотографии  документальной, концептуальной, пост фотографии, художники осмысливают тему народного сопротивления и протеста, информационных войн, имперского советского колониального прошлого и последствия широкомасштабной войны в Украине.

Концептуальная фото серия “Инструменты сопротивления” Александра Курмаза повествует о массовом многомесячном протесте в центре Киева  в 2013-2014 году, который впоследствии назовут Евромайданом. В этой типологической фото серии мы не увидим документальных съёмок с места событий. Художник предлагает нам взглянуть на событие по-новому через набор объектов – “инструментов сопротивления”, которые активисты использовали в противостоянии с полицией во время демонстраций и гражданских беспорядков, требуя продолжения курса на евроинтеграцию. Автор сродни антропологу, собирая артефакты, создает визуальный архив “инструментов сопротивления” для будущего поколения и истории.

работа “Слепое пятно” автор Микола Ридный, 2014 – 2015

В эпоху гибридных войн  невидимое простому глазу информационное воздействие на нас очевидно и фотография стала одним из главных составляющих этих войн. Информационное давление, манипуляция общественным сознанием, нагнетание страха, формирование  реальности не подлинными событиями, а формальной имитацией – все эти формы и способы управления народными массами в эпоху глобализации становятся видимыми  осязаемыми. Работа “Слепое пятно” Миколы Ридного, как раз дает критическую оценку действиям и тактике информационных войн, которые активно ведутся как в Украине, так и во всем мире.

Художник,  следуя тактике информационных войн, в  которой часто изображение становится инструментом манипуляции общественным мнением и поляризации общества, деконструирует его. Собирая найденные фотографии в период 2014-2015 года в интернете, опираясь на изображения из сообщений СМИ о войне на Востоке Украины, художник частично уничтожает их тушью. Название работы Миколы Ридного «Слепое пятно» заимствовано из офтальмологии и связано с особенностями строения глаза. Слепое пятно — это небольшая область на  сетчатке глаза, не восприимчивая к свету и как следствие не способная видеть объект. Чтобы дополнить изображение, которое мы частично видим, мы достраиваем реальность, полагаясь на собственные знания и память. Художник сравнивает это офтальмологическое явление с социальной слепотой, которое формируется  и навязывается пропагандой войны, вовлекая нас в формировании симулякра реальности.

проект “Все хотят жить у моря” , автор Никита Кадан, 2014

К переосмыслению колониального советского прошлого, к истории Крыма и к вопросу: “Когда и кому принадлежал полуостров” обращен проект “Все хотят жить у моря” художника Никиты Кадана. Проект раскрывает трагическую судьбу крымских татар, историю края, его прошлое, обращая внимание на депортацию  крымских татар  в 1944 году, возвращение коренных жителей на историческую родину после распада Советского Союза и тщетную попытку заново построить новые сообщества (поселения). На выставке представлена документация проекта “Все хотят жить у моря” 2014 года, представляющая собой компиляцию различных визуальных материалов, важной составной частью которой  являются документальные фотографии недостроенных жилищ крымских татар дополненных автором  рисунками геометрических форм модернистской архитектуры. Со слов автора эти рисунки должны напоминать “советский рай”, построенный на территории крымских татар после этнических чисток”.

фото серия “Искусство жить в критической зоне”, автор Алена Гром, 2022

Представленная на выставке серия документальной фотографии Алены Гром дает возможность увидеть документ войны, катастрофические последствия войны: разрушенные города и дома, школы, опустошенные территории. В центре документального снимка на фоне разрушенных строений – человек. По мнению автора, на её снимках герои – те, кому удалось спастись и выжить. Визуальный ряд проекта поддержан  персональными историями этих людей, которые делятся  своим опытом выживания, что даёт нам возможность ближе почувствовать катастрофу человеческих судеб и народа в целом. В целом, выставка дает возможность взглянуть на исторические события в Украине с разных перспектив, которые предлагают художники, чтобы лучше понять контекст, происходящих событий и  представлять возможные концепции будущего, не только в нашем регионе, но и в  мире.

открытие выставки “Майдан Культуры”, фото отчет, март 2023

По окончанию “Месяца Украины в Европе” фотовыставка “Выход к морю” продолжит работу и ждет посетителей.

Выставка “Выход к морю”

Участники выставки: Никита Кадан, Александр Курмаз, Микола Ридный, Алена Гром.

Куратор: Федорова Татьяна

Дом Земства

Кишинев , ул. А. Щусева 103.

Un atelier de Creative Writing moderat de dramaturgul Sandu Macrinici în comuna Gura Galbenei / Ателье по творческому письму под руководством драматурга Санду Макринич.

December 6, 2022

Sâmbătă, 10 decembrie 2022, în comuna Gura Galbenei (Cimișlia), în intervalul orelor 11.00-14.30, va avea loc un atelier de Creative Writing moderat de dramaturgul Sandu Macrinici. Scopul atelierului este de a descoperi  și încuraja potențialul creativ al copiilor din mediul rural.

            Atelierul de creative writing face parte din seria de evenimente organizate de A.O. Art Platforma în colaborare cu Goethe-Zentrum în vederea susținerii și dezvoltării potențialului artistic al copiilor și tinerilor din mediul rural al Republicii Moldova.

            Organizatorul proiectului: ONG Art Platforma. Parteneri: Goethe-Zentrum Chișinau, Centrul de Proiecte Culturale Arta Azi, A.O. Cele2ceasuri, Biblioteca Publică din comuna Gura Galbenei.

…………………………………………………………………………

В субботу, 10 декабря 2022, в коммуне Гура Галбеней (Чимишлия), с 11.00 до 14.30 часов, пройдет ателье по творческому письму под руководством драматурга Санду Макринич. Цель ателье – раскрыть и поощрить творческий потенциал сельских детей.

 Ателье по творческому письму является частью серии мероприятий, организованных A.O. Art Platforma в сотрудничестве с Goethe-Zentrum с целью поддержки и развития творческого потенциала детей и молодежи из сельских районов Молдовы.

 Организатор проекта: НПО “Арт Платформа”.

Партнеры: Goethe-Zentrum Chisinau, Центр культурных проектов Arta Azi, A.O. Cele2ceasuri и Публичная Библиотека коммуны Гура Галбеней.

фот документация ателье

Fotografia în artele visuale/ Фотография в изобразительном искусстве

November 19, 2022

AO “Platforma Cultura” în parteneriat cu AO “Art Platforma”, Chișinău, organizează o serie de evenimente menite să susțină creativitatea tinerei generații. Sarcina lor este de a păstra și transmite tradițiile acumulate în educația artistică academică și dezvoltarea potențialului creativ, folosind practicile moderne în artă.

În cadrul proiectului “Tradiții și modernitate”, se preconizează desfășurarea unei serii de master clase pe ambele maluri ale Nistrului în instituțiile de învățământ, care fac parte din sistemul de învățământ artistic primar academic. Scopul proiectului este de a face schimb de experiență, de a promova atât practicile tradiționale în arta academică, cât și în arta contemporană.

27 noiembrie Școala de Artă “Alexei Șciusev” din Chișinău a găzduit un master clas în domeniul fotografiei a fotografului transnistrean Ramin Mazur.

Pe 27 noiembrie, orele 14.00-15.00, va avea loc o prelegere pentru elevii școlii despre semnificația și rolul fotografiei în artele vizuale. Cum s-a format limbajul vizual al fotografiei, cum să folosim mijloacele expresive ale limbajului fotografiei pentru a spune despre ceea ce ne înconjoară.

La școala va discuta sarcina practică și rezumatul.

Expoziția finală va prezenta rezultatele cursurilor de master, atât lucrări copiilor, cât și lucrări profesorilor și artiștilor invitați.

Curator de proiect: artist, profesor al Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”  Tatiana Fiodorova.

Organizator de proiect: NGO Art Platforma.

Parteneri de proiect: Colegiului de Artă „V. Postoikin” din Bender, Centrul de Informare și Juridic „Accolada”, Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”, partener media – revista online artploshadka.wordpress.com

Acest eveniment al „Platformei „Cultură” este implementat în cadrul programului „Măsuri pentru construirea încrederii”-EU-SBM-V finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Coordonatori de proiect: Asociația „PLATFORM KULTURA” în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Economică, Socială și Culturală „Paragon”.

………………………………………………………………..

Платформа КУЛЬТУРА в партнерстве с НП «Арт Платформа», г. Кишинева  организует серию совместных мероприятий, направленных на поддержку творчества подрастающего поколения. Их задачей  является сохранение и передача накопленных традиций академического художественного образования и развитие творческого потенциала, используя современные практики в искусстве.

В рамках проекта “Традиции и современность”  запланировано проведение серии мастер классов на обоих берегах Днестра  в образовательных институциях, входящих в систему начального академического художественного образования. Целью проекта является обмен опытом,  продвижение, как традиционных академических  художественных практик, так и современного искусства.

27 ноября в Кишиневской художественной школе им. Алексея Щусева пройдет мастер класс по фотографии приднестровского фотографа  Рамина Мазур. 

27 ноября  14.00-15.00 пройдет лекция для учеников школы о значении и роли фотографии в изобразительном искусстве. Как формировался визуальный язык фотографии, как с помощью выразительных средств  языка фотографии рассказать о том, что нас окружает.

После проведенной лекции на протяжении нескольких недель ученики выполнят практическое задание как создать творческий фото портрет.

На заключительной выставке будут представлены результаты мастер классов, как детские работы, так и работы приглашенных  преподавателей и художников.

Куратор проекта: художница, преподаватель  художественной школы имени Алексея Щусева Федорова Татьяна.

Организатор проекта: общественная организация Art Platforma.

Партнеры проекта: Бендерский высший художественный колледж  им. В.И. Постойкина, Информационно-правовой центр “Акколада”,  Кишиневская  художественная школа имени Щусева, медийный партнер – онлайн журнал artploshadka.wordpress.com

Данное мероприятие  «Платформы «Культура», реализуется в рамках программы «Укрепление мер доверия»-EU-SBM-V, финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций. Координаторы проекта: Ассоциация «ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРА» в партнерстве с Агентством экономического, социального и культурного развития «Парагон».

фото отчет

лекция о фотографии с Рамином Мазур, Художественная школа имени А. Щусева

Vernisajul expoziției „Într-un sat ca o poveste”/ Открытие выставки “В селе как в сказке”/ Opening of the exhibition “In the village as in a fairy tale”.

November 10, 2022

– scroll down for English-

– прокрутите вниз для русского

Goethe-Zentrum Chișinău în colaborare cu ONG Art Platforma și Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev” vă invită la vernisajul expoziției „Întrun sat ca o poveste, care va avea loc pe 15 noiembrie 2022, ora 16.00, la Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”. Expoziția va fi deschisă până pe 15 decembrie 2022.

Acest eveniment este rezultatul unui program de ateliere susținute de profesoara și artista Tatiana Fiodorova pentru copiii refugiați din Ucraina și copiii din satele Republicii Moldova. Pentru mulți dintre copii aceste ateliere au fost una dintre primele lecții de creație.

Artista i-a invitat pe copii să gândească creativ despre pământul lor natal. La expoziție pot fi admirate lucrări care poetizează pădurile moldovenești, cântecul păsărilor, vatra, satul natal. Precum și lucrări care vizează studierea naturii moldovenești, completate de povești ale copiilor înșiși.

Expoziția include rezultatele orelor de masterclass:

– Ateliere de primăvară cu copiii refugiați din Ucraina, susținute la Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”.

– Cu sprijinul platformei „Artă în mahala”, în august 2022 au fost organizate timp de nouă zile o serie de ateliere de pictură cu titlul „Hai în sat”. Beneficiari ai atelierelor au fost copiii refugiați din Ucraina, dar și copiii din satele Hîrtop, Gura Galbenii (Cimișlia), Floreni, Bulboaca (Anenii Noi), Copceac și Volintiri (Ștefan Vodă).

– Pe 12 noiembrie este preconizat un nou atelier cu grupul de juniori ai Şcolii de Arte Plastice “A. Şciusev” și copiii refugiați din Ucraina.

Pe baza muncii de creație depuse, artista Tatiana Fiodorova planifică să creeze și o carte pentru copii.

Autor de proiect: Fiodorova Tatiana

Finanțator: Goethe-Zentrum Chișinău; Organizator: NGO Art Platforma;

Partneri: Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”,Centrul de Proiecte Culturale Arta Azi;

………………………………………………

“Гёте-центр” Кишинева в сотрудничестве с НПО “Арт Платформа”,  Кишиневской художественной школе имени А. Щусева приглашает  Вас на открытие выставки “Într-un sat ca o poveste”, которое состоится 15 ноября 2022 года в 16:00 в Кишиневской художественной школе имени А. Щусева. Выставка продлится до 15 декабря 2022 года. Это событие стало результатом серии мастер классов,  проведенных преподавательницей и художницей Татьяной Федоровой для детей беженцев из Украины и детей из сел Молдовы, для многих из которых эти мастер классы стали одним из первых уроков творчества.

Художница предложила детям творчески переосмыслить  их представление о  родном крае. На выставке можно увидеть работы, поэтизирующие молдавские леса, пение птиц, домашний очаг, родное село. А так же работы, нацеленные на изучение молдавской природы, дополненные рассказами и историями самих детей.

Выставка включает в себя итоги следующих мастер классов:

    • Весенние мастер классы с детьми  беженцами из Украины, проведенные в Кишиневской художественной школы имени А. Щусева;

    • При поддержке платформы “Artă în mahala” в августе 2022 году был организован девятидневный тур с мастер классами „Hai in sat” для ­­детей беженцев из Украины и детей из сел Хыртоп, Гура Галбений (Чимишлия), Булбоака (Анений Ной), Копчак и Волинтир (Штефан Водэ).

    • 12 ноября планируется новый творческий мастер класс с учащимися младшей группы художественной школы имени А. Щусева и с детьми беженцами из Украины.

На основе проделанной творческой работы художница планирует создать детскую книжку.

Автор проекта: Федорова Татьяна

Финансовая поддержка: Goethe-Zentrum Chișinău; Организатор: NGO Art Platforma;

Партнеры: Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”,Centrul de Proiecte Culturale Arta Azi;

…………………………………………..

Goethe – Zentrum Chisinau,
in cooperation with the NGO “Art Platforma” and Art School “Al. Sciusev” invites you to the exhibition “Într-un sat ca o
poveste”, which will be held on November 15, 2022 at 16:00, at the Art School “Al. Sciusev” in
Chisinau. The exhibition will be open until December 15, 2022.

This event is the result of a workshop program lead by the teacher and artist Tatiana Fiodorova for refugee
children from Ukraine and children from Moldavian villages. For many children
these workshops were one of the first creative lessons.

The artist invited the children to think creatively about ​​their native land. At the exhibition can
be admired works that poetize the Moldavian forests, birdsong, hearth, native
village. As well as works aimed at studying the Moldavian nature, supplemented
by stories of the children themselves.

The exhibition includes the results of the following masterclasses:

– Workshops with refugee children from Ukraine, held at the Art SchoolAl. Sciusev” in
Chisinau;

– With the support of the platform “Artă în mahala”, in August 2022 they were organized for nine days a
series of painting workshops with the title “Hai in sat”. Beneficiaries of the
workshops were children refugees from Ukraine, but also children from the
villages Hirtop, Gura Galbenii (Cimishlia), Floreni, Bulboaca (Anenii Noi),
Copceac and Volintir (Stefan Voda).

– On November 12, a new workshop with the students of the Art School “Al. Sciusev” in
Chisinau and with refugee children from Ukraine is planned.

Based on the results of the creative work, the artist Tatiana Fiodorova also plans to create a children’s
book.

Project author: Fiodorova
Tatiana

Funder: Goethe-Zentrum Chisinau; Organizer: NGO Art Platform;

Partners: Art School “AlSciusev, Center for Cultural Projects
Arta Azi;

 

Vernisajul expoziției, 15 noiembrie 2022, ora 16.00, la Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”

Традиции и современность / проведение серии мастер классов на обоих берегах Днестра

October 18, 2022

Платформа КУЛЬТУРА в партнерстве с НП «Арт Платформа», г. Кишинева  организует серию совместных мероприятий, направленных на поддержку творчества подрастающего поколения. Их задачей  является сохранение и передача накопленных традиций академического художественного образования и развитие творческого потенциала, используя современные практики в искусстве.

В рамках проекта “Традиции и современность”  запланировано проведение серии мастер классов на обоих берегах Днестра  в образовательных институциях, входящих в систему начального академического художественного образования. Целью проекта является обмен опытом,  продвижение, как традиционных академических  художественных практик, так и современного искусства.

На заключительной выставке будут представлены результаты мастер классов, как детские работы, так и работы приглашенных  преподавателей и художников.

16 октября в Кишиневской детской художественной школе им. Алексея Щусева прошел мастер класс по пленэру преподавательницы  Бендерского высшего художественного колледжа  им. В.И. Постойкина – Антонины Колобневой. 

26 ноября пройдет мастер класс по пленэру преподавательницы Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина – Олеси Ивановой с учениками Дубоссарской детской художественной школы .

Куратор проекта: художница, преподаватель детской художественной школы имени Алексея Щусева Федорова Татьяна.

Организатор проекта: общественная организация Art Platforma.

Партнеры проекта: Бендерский высший художественный колледж  им. В.И. Постойкина, Информационно-правовой центр “Акколада”,  Кишиневская Детская художественная школа имени Щусева, медийный партнер – онлайн журнал artploshadka.wordpress.com

Данное мероприятие  «Платформы «Культура», реализуется в рамках программы «Укрепление мер доверия»-EU-SBM-V, финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций. Координаторы проекта: Ассоциация «ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРА» в партнерстве с Агентством экономического, социального и культурного развития «Парагон».

фото отчет по пленэру в Кишиневе и Дубоссарах.

мастер класс в Кишиневе с участием преподавательницы Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина – Антонины Колобневой.

мастер класс в Дубоссарах с участием преподавательницы Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина – Олеси Ивановой.

8 octombrie: CORIDOR/CORRIDOR/КОРИДОР

October 6, 2022

– scroll down for English –

-на русском прокрутите ниже-

RO

Vă invităm pe 8 octombrie să vizitați programul de discuții și expoziții „Coridorul”.

Invazia militară a Rusiei în Ucraina a devenit punctul de plecare pentru crearea proiectului Coridor, care are ca scop realitatea post-sovietică și situația tragică de astăzi. De la începutul invadării Ucrainei de către Rusia, Moldova a devenit unul dintre teritoriile importante, găzduind cel mai mare număr de refugiați în raport cu propria populație. Astfel, Moldova a devenit un fel de coridor umanitar pentru Ucraina.

Acest program reprezintă o continuare a proiectului expozițional Coridor, care a fost deschis la începutul lunii iunie. Proiectul a fost creat la inițiativa artistei Tatiana Fiodorova, care a invitat artiști din statele post-sovietice să creeze un coridor simbolic umanitar pentru sprijinul reciproc și o meditație comună la viitor.

Program:

October 8

Expoziție CORIDOR

13:00–22:00

Expoziția actualizată Coridorul este completată cu documentarea noilor lucrări colective specifice site-ului, create de participanții la proiectul de laborator al lucrătorilor din Republica Cultură.

 20.00 Excursia curatorului cu artista Fiodorova Tatiana.

Panel Discussion

16:00 – 18:00 / Coridor / o discuție cu curatori, artiști și lucrători culturali din Ucraina, Belarus, Armenia și Moldova, cu un accent pus pe noile provocări și schimbări geopolitice asociate cu transformarea spațiului post-sovietic din ultima perioadă, organizată în cadrul expoziției Coridor

Participanți:

Nastia Khlestova, curator de artă contemporană din Harkov, Ucraina. Master în istoria artei (Academia de Stat de Design și Artă din Harkiv). A susținut doctoratul la Facultatea de Artă și Design de la Universitatea Jan Evangelista Purkyně din Ústí nad Labem. Lucrarea ei se concentrează pe modurile de funcționare a spațiilor conduse de artiști, istoriei și structurii acestora. După ce s-a început războiul, Nastia s-a mutat la Graz, Austria. Ea face parte din Biroul Ucraina. Adăpost pentru echipa de artiști ucraineni. Nastia va vorbi despre modul în care artiștii ucraineni supraviețuiesc războiului, folosind exemplul comunității artiștilor ucraineni din Graz.

Sveta Volchak Fostă profesoară a Facultății de Radiofizică și Tehnologii Calculatoare a Universității de Stat din Belarus, demisă în 2020. Ea a fost în fruntea protestelor studențești din Belarus din august 2020. Va povesti despre mișcarea studențească din 2020, despre experiența ei de participare, detenție și creativitate.

Anna Kamay [AM] este curatoare independentă, manager cultural și producătoare, care organizează proiecte de artă comunitară cu scopul de a folosi spațiul public și arta contemporană pentru a satisface nevoile locale. Anna este fondatoarea „ARTsakh Fest” – primul festival de artă contemporană din Nagorno Karabakh care vizează depășirea izolării regiunii pline de conflicte și revitalizarea Teatrului Dramatic de Stat abandonat, care a fost cândva centrul comunitar al orașului. Interesele Annei gravitează în jurul politicii de maternitate, naștere liberă, de-școlarizare și permacultură ca o modalitate de a depăși traumele personale și colective și de a crea o alternativă sistemului dominant.

Ea va povesti despre experiența sa în organizarea unui festival internațional de artă contemporană într-o clădire de teatru abandonată din Stepanakert.

Ramin Mazur , fotograf documentar cu sediul în Chișinău. Accentul principal sunt proiectele pe termen lung care reflectă regiunea în care trăiește. Left Bank este un proiect care a început ca o idee de a imagina Transnistria, dar a ajuns să fie o întoarcere acasă. Câțiva ani, Ramin se întorcea ocazional în orașul natal, făcând poze, pentru a-și restabili amintiri despre orașul natal și despre copilărie.

Tatiana Fiodorova, artistă, curatoare și educatoare cu sediul în Chișinău. Ea lucrează cu chestiuni de istorie socială și politică, în special în legătură cu tranziția post-sovietică. Discuția va fi moderată de Fiodorova Tatiana.

PROIECȚII de FILM

18:00 – 18:15 / Coridor / Râul Camenca – film de animație stop motion de Ghenadie Popescu [AM] / 11 min, limba română cu subtitrări în engleză
18:15 – 18:45 / Coridor / Appele – un film al regizoarei Louise Martin Papasian [AM] urmat de o discuție cu producătoarea Anna Kamay [AM] / 11 min, limba armeană cu subtitrări în engleză
18:45 – 20:00 / Coridor / Mesh-film – o proiecție de film urmată de o discuție cu Sviatlana Volchak [BY] / 1h 14 min / limba: belarusă, rusă, engleză

PETRECERE

20:00 – 22:00 / Coridor

Programul de discuții și expoziții „Coridorul” a fost dezvoltat ca parte a programului Re-publica lucrătorilor culturii și este rezultatul cooperării colective.

Locul: Casa Zemstvei, Chisinau 8 octombrie

……………………………………………………………………………………..

Centrul Cultural Casa Zemstvei a apărut în 2012. Acesta funcționează ca o platformă independentă bazată pe principiile incluziunii, deschiderii, accesibilității și autoorganizării. Acesta contribuie la diversificarea vieții culturale din Chișinău și oferă o nouă înțelegere a rolului pe care cultura și implicarea civică îl pot îndeplini în Moldova. 

În cadrul programului participă: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

CHIOȘC AIR / Re-publica lucrătorilor culturii – un proiect organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Open Place și susținut de CEC Arts Link în cadrul programului Rețeaua Art Prospect, de Institutul Cultural Danez în cadrul programului Fondul Noii Democrații, de Fundația Culturală Europeană și de Ambasada Republicii Cehe din Chișinău

program complet de evenimente  https://arteduct.wordpress.com/2022/09/25/re-publica-2/#more-2450

EN

We invite you to visit the discussion and exhibition program “Corridor” on 8 October.

Russia’s military invasion of Ukraine became the starting point for the creation of the Corridor project, which comprehends the post-Soviet reality that led to today’s tragic situation. Since the beginning of Russia’s invasion of Ukraine, Moldova has become one of the important territories, hosting the largest number of refugees relative to its own population. Thus, Moldova has become a kind of humanitarian corridor for Ukraine.

This program was a continuation of the Corridor exhibition project, which was opened in early June. The project was created on the initiative of the artist Tatiana Fiodorova, who invited artists from the post-Soviet states to create a symbolic humanitarian corridor in order to support each other and think together about the future.

Schedule: 8 october 13.00-22.00

EXIBITION:

13:00–22:00

Updated exposition “Corridor” supplemented with documentation of new collective works created by the participants of the Republic of culture workers laboratory project.

20.00 / Corridor / Curator tour of the exhibition with the artist Tatiana Fiodorova.

PANEL DISCUSSION:

16:00–18:00

Panel Discussion with curators, artists and cultural workers from Ukraine, Belarus, Armenia and Moldova. The focus is on new challenges and geopolitical changes associated with the transformation of the post-Soviet space, which have been taking place recently.

Participants:

Nastia Khlestova, a contemporary art curator from Kharkiv, Ukraine. Master of Art History (Kharkiv State Academy of Design and Art). Doing a Ph.D. at the Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. Her work focuses on the modes of functioning of artist-run spaces, their history, and their structure. After the war started Nastia moved to Graz, Austria. She is part of the Office Ukraine. Shelter for Ukrainian artists team.  Nastia will talk about how Ukrainian artists are surviving the war using the example of the community of Ukrainian artists in Graz.

Sveta Volchak Former teacher of the Faculty of Radiophysics and Computer Technologies of the Belarusian State University, dismissed in 2020. She was at the forefront of the Belarusian student protests in August 2020. She will tell about the student movement in 2020, her experience of participation, detention and creativity.

Anna Kamay,  an independent curator, cultural manager and producer, who organizes community-based art projects with the goal of using public space and contemporary art to meet local needs. Anna curated two major exhibits tackling the issues of Syrian refugees in Armenia and Nagorno Karabakh – “The Newcomers: Syrians in Armenia”(2016) and “Home to Home”(2017). In 2019 Anna curated Femme In East[feminist], a multimedia installation in Odessa, Ukraine,  interrogating the experience of females in the post post-Soviet space through the stories of 15 women from all walks of life, born and raised in different corners of the ex-USSR. Her activist work in Nagorno Karabakh (Republic of Artsakh), has further evolved into “ARTsakh Fest”- Stepanakert’s first ever contemporary art festival aimed at overcoming the isolation of the conflict-ridden region and revitalizing the abandoned State Drama Theater which once used to be the community center of the city. Anna co-produced Francois Jacob’s award-winning “Under The Same Sun” (2020), examining the territorial conflict around the Nagorno-Karabakh and Louise Martin Papasian’s debut documentary “Conscript”(Appelé – զորակոչիկ,2020), examining the life of young Armenians, called for compulsory military service in Nagorno Karabakh . He talks about his experience in organizing an international contemporary art festival in an abandoned theater building in Stepanakert.

Ramin Mazur , documentary photographer based in Chisinau. Main focus are the long term projects reflecting the region he lives in.  Left Bank is a project that started as an idea to picture Transnistria but ended up as homecoming. Several years Ramin were coming back to his hometown occasionally taking pictures, to restore memories about his hometown and childhood.

Panel Discussion will be moderated by Fiodorova Tatiana.

Tatiana  Fiodorova, artist, curator and educator based in Chisinau.  She works with questions of social and political history, particularly in relation to the Post-Soviet transition.

FILM SCREENINGS

18:00 – 18:15 / Corridor / The Camenca river – stop motion animation film by Ghenadie Popescu [AM] / 11 min, Romanian language with English subtitles
18:15 – 18:45 / Corridor / The conscript – a film by Louise Martin Papasian [AM] followed by a discussion with the producer Anna Kamay [AM] / 11 min, Armenian language with English subtitles
18:45 – 20:00 / Corridor /  Mesh-film – a film screening followed by a discussion with Sviatlana Volchak [BY] / 1h 14 min, Belarusian, Russian, English languages

PARTY

20:00 – 22:00 / Corridor / Party

The discussion and exhibition program “Corridor” was developed as part of the Republic of culture workers program and is the result of collective work and cooperation.

Venue: Zemstvo House, Chisinau Time: 13.00-22.00

…………………………………………………………………………………………………………

We invite you to follow the public program of the laboratory Edu-Art 2022 / Re-publica to the workers of culture / Self-organization in times of crisis through our telegram channel and the facebook page.

Participants: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

The House of Zemstvo Cultural Center appeared in 2012. It works as an independent platform based on the principles of inclusion, openness, accessibility and self-organization. It contributes to the diversification of cultural life in Chisinau and offers a new understanding of the role that culture and civic engagement can have in Moldova.

CHIOȘC AIR / Re-publica culture workers is a project organized by the Oberliht Association in partnership with Open Place and supported by CEC Arts Link within the Art Prospect Network program, by the Danish Cultural Institute within the New Democracy Fund program, by the European Cultural Foundation and by the Embassy of the Czech Republic in Chisinau.

full program of events https://arteduct.wordpress.com/2022/09/25/re-publica-2/#more-2450

RU

Приглашаем 8 октября посетить  дискуссионно- выставочную программу “Коридор”. Военное  вторжение России  в Украину стало отправной точкой создания проекта “Коридор”, который осмысляет  постсоветскую действительность, приведшую  к  сегодняшней трагической ситуации.  

Данная программа стала продолжением выставочного проекта “Коридор”, который был открыт в начале июня.  Проект был создан по инициативе художницы Федоровой Татьяны, которая предложила художникам  из постсоветских государств создать совместно символический гуманитарный коридор с целью поддержать друг друга и подумать о будущем.

С начала вторжения России в Украину Молдова стала одной из важных территорий, принявшей наибольшее число беженцев относительно численности собственного населения. Таким образом, Молдова стала своеобразным гуманитарным коридором для Украины.

Расписание:

ВЫСТАВКА:

13:00–22:00 Обновленная  экспозиция «Коридор» дополненная  документацией новых коллективных работ, созданных участниками лабораторного проекта Republic of culture workers.

20.00 / Коридор / Кураторская экскурсия по выставке с художницей Федоровой Татьяной.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:

16:00–18:00 Панельная дискуссия c кураторами, художниками и культурными работниками из Украины, Беларуси,  Армении и Молдовы.  В фокусе внимания новые вызовы и геополитические изменения, связанные с трансформацией постсоветского пространства, происходящие в последнее время.

Участники:

Настя Хлестова, куратор современного искусства из Харькова, Украина. Магистр истории искусств (Харьковская государственная академия дизайна и искусств). Защитила докторскую диссертацию на факультете искусства и дизайна Университета Яна Евангелиста Пуркине в г. Усти-над-Лабем. Ее работа посвящена способам функционирования управляемых художником пространств, их истории и структуре. После начала войны Настя переехала в г. Грац, Австрия. Настя расскажет о том, как украинские художники переживают войну на примере сообщества украинских художников в Граце.

Света Волчак , бывший преподаватель факультета радиофизики и компьютерных технологий  в БГУ, уволенная в 2020 году. Была в авангарде белорусских студенческих протестов в августе 2020 года. Расскажет о студенческом движении 2020 года, своем опыте участия, об аресте и творчестве.

Анна Камай, независимый куратор, культурный менеджер и продюсер, которая организует общественные художественные проекты с целью использования общественного пространства и современного искусства для удовлетворения местных потребностей. Анна курировала две крупные выставки, посвященные проблемам сирийских беженцев в Армении и Нагорном Карабахе: «Новички: сирийцы в Армении» (2016 г.) и «От дома к дому» (2017 г.). В 2019 году Анна курировала мультимедийную инсталляцию Femme In East[feminist] в г. Одесса, Украина. Исследуя опыт женщин на постсоветском пространстве через истории 15 женщин из всех слоев общества, родившихся и выросших в разных уголках экс-СССР. Ее активистская деятельность в Нагорном Карабахе (Республика Артцах) в дальнейшем переросла в «АРТцах Фест» – первый в Степанакерте фестиваль современного искусства, направленный на преодоление изоляции охваченного конфликтами региона и возрождение заброшенного Государственного драматического театра, который когда-то был общественным центром города.  Анна выступила сопродюсером отмеченного наградами фильма Франсуа Жакоба «Под одним солнцем» (2020), исследующего территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха, и дебютного документального фильма Луизы Мартин Папасян «Призывник» (Appelé – զորակոչիկ, 2020), исследующего жизнь молодых армян, призванных на обязательную военную службу в Нагорном Карабахе. Она расскажет  о своем опыте организации международного фестиваля современного искусства в заброшенном здании театра в Степанакерте.

Рамин Мазур, фотограф-документалист из Кишинева. Основное внимание уделяет долгосрочным проектам, отражающим регион, в котором он живет. Левый берег — это проект, который начался, как идея изобразить Приднестровье, но закончился как возвращение домой. Несколько лет Рамин периодически возвращается в родной город, фотографируя, чтобы восстановить воспоминания о родном городе и детстве.

Модератором панельной дискуссии выступит Федорова Татьяна.

Татьяна Федорова, художник, куратор и педагог из Кишинева. Она работает с вопросами социальной и политической истории,  связанной с постсоветским переходным периодом.

КИНОПОКАЗЫ

18:00 – 18:15 / Коридор / Река” Каменка” –стоп моушен анимация Геннадия Попеску [AM] / 11 мин, румынский язык с английскими субтитрами

18:15 – 18:45 / Коридор / Аппеле – фильм режиссера Луизы Мартин Папасян [AM] с последующим обсуждением с продюсером Анной Камай [AM] / 11 мин, армянский язык с английскими субтитрами

18:45 – 20:00 / Коридор / Меш-фильм – показ фильма с последующей дискуссией со Светланой Волчак [BY] / 1 час 14 мин / язык: белорусский, русский, английский

ВЕЧЕРИНКА:

20:00 – 22:00 / Коридор

Дискуссионно – выставочная  программа “Коридор” была разработана  в рамках программы  Republic of culture workers и является результатом коллективного  труда и  сотрудничества.

Место проведение:  Дом Земства, Кишинев

Время: 13.00-22. 00

…………………………………………………………………………………………………………

We invite you to follow the public program of the laboratory Edu-Art 2022 / Re-publica to the workers of culture / Self-organization in times of crisis through our telegram channel and the facebook page.

Participants: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

The House of Zemstvo Cultural Center appeared in 2012. It works as an independent platform based on the principles of inclusion, openness, accessibility and self-organization. It contributes to the diversification of cultural life in Chisinau and offers a new understanding of the role that culture and civic engagement can have in Moldova.

CHIOȘC AIR / Re-publica culture workers is a project organized by the Oberliht Association in partnership with Open Place and supported by CEC Arts Link within the Art Prospect Network program, by the Danish Cultural Institute within the New Democracy Fund program, by the European Cultural Foundation and by the Embassy of the Czech Republic in Chisinau.

full program of events https://arteduct.wordpress.com/2022/09/25/re-publica-2/#more-2450

Будущее для всех! / выставка “Коридор” в Кишиневе

August 2, 2022

В Кишиневе в начале июня открылась выставка «Коридор», в которой приняли участие художники Баби Бадалов (Азербайджан-Франция), группа Бульон (Грузия), Елена Воробьева (Казахстан), Федорова Татьяна (Молдова), Марина Напрушкина (Беларусь-Германия), Никита Кадан (Украина), Теодор Аждер (Молдова-Польша), Владимир Грамович (Беларусь-Польша), Ваграм Агасян (Армения), Виктор Чобану (Молдова), Вячеслав Ахунов (Узбекистан), Юрий Альберт (Россия-Германия), Жанна Кадырова (Украина).

В августе в течение месяца выставку можно посетить по субботам с 16.00 – 20.00.

Идея выставки появилась в начале мая 2022 года после “террористических атак” в Приднестровье. Вернисаж был запланирован на начало июня, но в связи с последними событиями особой уверенности в этом не было. На тот момент для меня было важно посредством выставки выразить свою позицию по отношению происходящему в Украине.

С начала вторжения России в Украину Молдова стала одной из важных территорий, принимающих беженцев из Украины. Почти полмиллиона беженцев прошли пункты приема нашей республики. Но большинство из них перебрались в другие страны. Молдова стала транзитным государством, которое оказала и оказывает огромную помощь беженцам. Не только на правительственном уровне, но и в большинстве случаев, эта помощь идет от местного населения в знак солидарности и помощи Украине. Одной из отличительных черт этого миграционного кризиса стало то, что в Молдове подавляющее большинство украинцев приютили простые люди и их семьи. В нашей стране было немного лагерей для беженцев. Таким образом, Молдова стала своеобразным гуманитарным коридором для Украины.

“Кто украл наше будущее” акварельный рисунок,  2022/ автор Федорова Татьяна (Молдова)

Микола Ридный в интервью на Радио Свободы по поводу открытия выставки Material Nation в Берлине сказал, что все мы потеряли дар речи, сложно было говорить, когда началась война. Но после шока надо было действовать, искать инструменты для художественного высказывания. С начала военного конфликта  в Украине меня стали вдохновлять некоторые публикации моих коллег художников, размещенных в социальных сетях.  У меня в голове сложилась мозаика из этих высказываний, которую мне захотелось поместить в конкретное физическое пространство. 

STOP WAR, 2022 / автор Никита Кадан (Украина)
Cheap Gas Cheap Blood, 2022  /автор Никита Кадан (Украина)

Этим пространством стал коридор, в прямом смысле этого слова, но отсылающий к гуманитарному коридору, которым сегодня является Молдова. Я пригласила моих коллег родом из бывших советских республик  своими художественными высказываниями поддержать Украину и  поразмышлять над геополитическими трансформациями, которые претерпевает постсоветское пространство последние 30 лет. Очень здорово, что художники откликнулись и поддержали выставку своими работами. В выставку вошли работы не только этого года, но и 1989 года, как например, книга художника “Утилизация” узбекского художника Вячеслава Ахунова или работа “Каша из Калашникова” грузинской группы “Бульон” 2015 года.

Книга художника “Утилизация”, 1989 / автор Вячеслав Ахунов (Узбекистан)

“Каша из Калашникова” , скрин из видео документации перформанса 2015, Санкт Петербург/ автор группа Бульон (Грузия)


“Каша из Калашникова” , скрин из видео документации перформанса 2015, Санкт Петербург/ автор группа Бульон (Грузия)

В первую очередь хотелось пригласить художников из Украины и Беларуси, так как эти страны за последние два-три года испытывают сложные геополитические трансформации, а разворачивающаяся трагедия в Украине заставляет все больше задуматься над общим будущим, которое нас ожидает. Можем ли мы как художники,  акторы культуры  на что-то повлиять, изменить, дать новый росток  надежды на мир, взаимную поддержку и  эмпатию.

“Заключенный” серия фотографий 2022/ автор Теодор Аждер (Молдова-Польша)

“Черный Аист”, серия рисунков 2022 /автор Владимир Грамович

На выставке художественные высказывания   представляют собой  “хор голосов”, которые между собой взаимодействуют и взаимодополняют друг друга, образуя сеть смыслов и цельных образов. Это и работа Красная “кнопка” Елены Воробьевой художницы из Казахстана, которая была написана за год до вооруженного конфликта в Украине, и дневник Баби Бадалова из Азербайджана, проживающего последние 10-15 лет в Париже, и серия рисунков сельских пейзажей  с объявлениями о воздушной тревоге    украинской   художницы Жанны Кадыровой, и рисунки  белорусского  художника Владимира Грамовича, сделанные в тюрьме после ареста, связанного с участием в протестах 2021 года, и работа “НАМ ПЛОХО” московского концептуалиста Юрия Альберта…..  

Красная кнопка, рисунок 2021/ автор Елена Воробьева (Казахстан)          Дневник, 2022 / автор Баби Бадалов 

Тревога серия рисунков, 2022/ автор Жанна Кадырова (Украина)

фото документация перформанса “На встречу к пустоте”, 2016 / автор Ваграм Агасян (Армения)

“Детская площадка”, акварель 2022/ автор Виктор Чобану (Молдова)

“НАМ ПЛОХО” фанера, акрил, 2022/автор Юрий Альберт (Россия – Германия)

СОЛЬ_БОЛЬ_СIЛЬ акварельный рисунок из серии “Найденный объект”,  2022/ автор Федорова Татьяна (Молдова)

Выставка была открыта в рамках фестиваля Альтернативных пространств в Кишиневе, до сих пор продолжает существовать без ограничений по времени и работает даже, если нет соответствующих условий, например, света. Выставка получилась живая и продолжает жить своей жизнью, что-то в ней исчезает, меняется.  Выставку планируется продлевать как можно дольше и дополнять новыми работами, новыми художественными высказываниями.

фото с открытия выставки “Коридор”, 4 июня 2022, Дом Земство, Кишинев

фото с открытия выставки “Коридор”, 4 июня 2022, Дом Земство, Кишинев

Интерактивная доска “Кто крадет наше будущее”, 2022/ выставка “Коридор”

Интерактивная доска “Кто крадет наше будущее”, 2022/ выставка “Коридор”

вид выставки “Коридор”, Дом Земство, Кишинев

фото  выставки “Коридор”, июль 2022, Дом Земство, Кишинев

Очерк о выставке хочется закончить оптимистично текстом Марины Напрушкиной из ее видео работы “Будущее для каждого”.

“Будущее для каждого” скрин видео работы 2020 / автор Марина Напрушкина (Беларусь-Германия)

“Будущее для каждого” скрин видео работы 2020 / автор Марина Напрушкина (Беларусь-Германия)

Успеть в будущее

Будущее будет

Безграничное

Светлое

Радостное

Успешное

Прогрессивное

Творческое

Для всех

Наступит скоро

Многопартийное

Беспартийное

Открытое

Внимательное

и заботливое

Для всеx возрастов

Много благ

Всегда

современное

Будущее

За нами

За тобой

За мной

За женщинами

За женщинами

Без работы

Без принуждения

Без болезней

Без долгов

С любовью

Будущее

За голодными

Бедными

Безымянными

Мы

Будет

Интересно

Насыщенно

Свободно

Тепло

Любовно

Неожиданно

Красочно

Познавательно

Удивительно

Многообразно

Исключительно

Женское

Мирное

Мы увидим мир

Мир увидит нас

Мы вспомним про все

Будем все знать

Без боли смерти и унижений

бес пола

Без

Без нужды

Будущее

Превзойдёт все наши ожидания

На всех языках

Ударное

Прекрасное

В будущем мы будем принадлежать себе

творить для всеобщего

будущего

В движении

В понимании

В справедливости

В будущем все будет

доступно

Вечно

Будущее для всех!

текст Марины Напрушкиной из видео работы “Будущее для каждого” , 2020

…………………………………………………………………………………………………….

Выставочный проект “Коридор” представляет собой пространство, созданное художницей Федоровой Татьяны как символический гуманитарный коридор для художников из постсоветского пространства, с целью поддержать друг друга и совместно подумать о будущем. В фокусе внимания новые вызовы и геополитические изменения, связанные с трансформацией постсоветского пространства, происходящие в последнее время.

Выставка “Коридор” была открыта 4-5 июня в Музее Земства Кишинева в рамках проведения фестиваля Альтернативные Культурные пространства в Кишиневе.

Участники выставки: Баби Бадалов (Азербайджан-Франция), группа Бульон (Грузия), Елена Воробьева (Казахстан), Федорова Татьяна(Молдова), Марина Напрушкина(Беларусь-Германия), Никита Кадан (Украина), Теодор Аждер(Молдова-Польша), Владимир Грамович (Беларусь-Польша), Ваграм Агасян (Армения), Виктор Чобану (Молдова), Вячеслав Ахунов (Узбекистан), Юрий Альберт (Россия-Германия), Жанна Кадырова (Украина).

автор статьи Федорова Татьяна