Skip to content

Expoziția „Respirăm într-un glas”, 11-22 iunie 2021 la Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău și în spațiul cultural independent “Zpațiu”.

June 6, 2021
Pădurera-park “Schinoasa”. 9 mai 2020.

foto @ Mihail Kalarașan

– – – scroll down for English version – – –

– – – прокрутите вниз для русской версии  – – –

Expoziția „Respirăm într-un glas”

În data de 11 iunie 2021, la orele 17 00, la Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău ( str. A.Mateevici 60 A) și la orele 19 00 în spațiul cultural independent “Zpațiu” (Str. A.Șciusev 103) va fi lansată expoziția «Respirăm într-un glas».

Expoziția „Respirăm într-un glas” este rezultatul proiectului „ Pandemia, Artistul și Ecologia”, axat pe convergența creativă a artiștilor, fotografilor, activiștilor și ecologilor  în timpul transformărilor și schimbărilor globale.

Expoziția „Respirămi într-un glas” a reunit artiști din stânga și dreapta Nistrului, precum și artiști din diaspora în cadrul Platforma „Cultură”, sprijinită de programul de „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (UE-SBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Expoziția oferă o călătorie comună într-o lume fără granite, care pe parcursul ultimului an au dispersat oamenii și împedică interacțiunea și consolidarea. Spațiul expozițional estompează de fapt granițele dintre țări și regiuni, fomând un spațiu pentru dialog și comunicare în care artistul și spectatorul (vizitatorul) pot respira împreună, plonjând în viața de zi cu zi a artistului, în mediul său, în griji, în vise, temeri și moduri de a lucra cu o nouă realitate.   “A respira împreună – este un proces atât de natural pentru oameni, dar în zilele noastre a căpătat o mare valoare pentru întreaga umanitate”,- a rezumat ideea principală a expoziției Tatiana Fiodorova, autorul proiectului „Pandemie, ecologie și artista”, artist, președinte al platformei ART-PLOSHADKA.

Expoziția prezintă lucrări create de artiștii moldoveni în perioada martie 2020 până în prezent.

Participanți la expoziție: Anna Galatonova (Tiraspol), Elena Stepanova, (Dubăsari), Valeria Barbas (Chișinău), Alexandru Raevschi (Chișinău-Marburg), Ramin Mazur (Rîbnița-Chișinău), Ivan Yalanji  (Kopchak-Moscova), Victor Ciobanu (Măcăresti-Chișinău), Fiodorova Tatiana (Chișinău), Igor Shcherbina (Chișinău-Moscova), Mihail Kalarașan (Rîbnița -Chișinău), Dumitru Oboroc (Nisporeni-Iași), Pavel Braila (Chișinău -Berlin), Veaceslav Druța (Chișinău – Quebec), Ghenadie Popescu ( Florești-Chișinău), Lilia Nenescu (Chișinău), Alexander Tinei ( Budapesta-Chisinau).  Lista completă a participanților se concretizează.

Vernisaj: 11 iunie 2021 – 17. 00 Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, str. A.Mateevici 60 A

11 iunie 2021 – 19. 00 spațiul cultural independent “Zpațiu”, str. A.Șciusev 103

Programul expoziției: 11-22 iunie 2021 Muzeul de istorie a orașului Chișinău Zilnic între orele 10.00-18.00, zi liberă: duminică, luni ; spațiul cultural independent Zpatiu, 12 iunie, 18 -19 iunie între orele 17.00 -20.00

Organizatorii evenimentului: asociatia Art Platforma, Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, spațiul cultural independent Zpatiu, partener media al revistei online artploshadka.wordpress.com

Despre proiect:

Scopul principal al proiectului „ Pandemia, Artistul și Ecologia” este de a stabili legături între artiștii celor două maluri, care include o serie de publicații pentru „ART-PLOSHADKA”, cu artiști, ecologi și activiști, care sunt axați pe dezvăluirea temei – pandemie, ecologie și artist (fotograf).

În iunie 2020, a avut loc o întâlnire on-line a artiștilor și fotografilor, în care participanții au împărtășit experiența lor de a trăi în acest moment dificil și au discutat despre planurile lor creative ulterioare. Portalul http://www.artploshadka.wordpress.com a publicat mai multe materiale on-line, care dezvăluie acest subiect, în care artiștii, fotografii și ecologiștii au discutat impactul situației cu covid – 19 asupra vieții și ecologiei regiunii noastre.

Publicul țintă al evenimentului sunt creatorii de artă contemporană, activiști, oameni de cultură, care cercetează și accentuează diverse probleme sociale de pe ambele maluri ale Nistrului. Artiștii, ca indicatori ai modernității și transformatori ai societății, astăzi, în aceste zile dificile, zile de izolare,  pot contribui la conturarea unor probleme sociale și le pot face vizibile prin mijloace artistice.

Partenerii proiectului expozișional sunt: Directia Cultura a municipiului Chișinău, Muzeul de Istorie a orașului Chișinău și Platforma „Cultură”, coordonată de Comitetul Național  ICOM Moldova în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Economică, Socială și Culturală „Paragon”, sprijinit de programul de „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (UE-SBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare .

Întrebări suplimentare le puteți adresa la numărul +37368524419

…………………………

11 июня 2021 в 17.00 в Музее Истории города Кишинев ( ул. А.Матеевич 60 А) и в 19,00 в  независимом культурном пространстве “Zpatiu” (ул. А. Щусева 103) состоится вернисаж выставки «Дышать в один голос».

 Выставка ” Дышать в один голос является итогом проекта “Пандемия художник и экология”,  сфокусированного на творческом сближении молдавских художников, фотографов, активистов и экологов  во время  глобальных трансформаций и перемен. Выставка объединила  художников  с левого и правого берега, а также молдавских художников дальнего и ближнего зарубежья  в рамках Платформы Культура,   при поддержке  «Программы Укрепление Мер доверия EU-SBMV, финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

Экспозиция ” Дышать в один голос” предлагает совместное путешествие в мир без границ, которые за последний год все чаще разделяют людей и препятствуют  взаимодействию и консолидации. Выставочное пространство фактически стирает границы между странами и регионами,  образуя  пространство для диалога и коммуникации, где художник и зритель может дышать вместе, окунаясь в  повседневную жизнь художника,  в его окружение, заботы, мечты, страхи и способы работы с новой реальностью. “Дышать вместе – это было так естественно для людей, но в наши дни  это является большой ценностью для всего человечества”- обобщила основную идею  куратор выставки – Татьяна  Федорова, автор творческого проекта «Пандемия, экология и художник», художник, преподаватель, председатель платформы « ART-PLOSHADKA”.

На выставке представлены работы, созданные молдавскими художниками  с марта 2020 года по сегодняшний день.

Участники выставки: Анна Галатонова (Тирасполь), Елена Степанова, (Дубоссары), Валерия Барбас (Кишинев), Александр Раевский (Кишинев-Марбург), Рамин Мазур (Рыбница-Кишинев), Иван Яланжи (Копчак-Москва), Виктор Чебан (Кишинев), Федорова Татьяна (Кишинев), Игорь Щербина( Кишинев- Москва), Михаил Каларашан ( Рыбница-Кишинев), Dmitru Oboroc( Ниспорень-Яссы), Павел Браила(Кишинев- Берлин), Вячеслав Друца (Кишинев – Квебек), Генадий Попеску(Кишинев), Лиля Ненеску( Кишинев), Александр Тиней (Будапешт- Кишинев) . Полный список участников еще уточняется.

Организаторы мероприятия: общественная организация Art Platforma, Музей Истории города Кишинев, независимое культурное пространство Zpatiu , медийный партнер онлайн журнал artploshadka.wordpress.com

Вернисаж:

11 июня 2021 года в 17.00 в Музее истории города Кишинева

11 июня 2021 года  в 19.00 в пространстве Zpatiu

Часы работы выставки: 11-22 июня 2021

Музей истории города Кишинева: Ежедневно с 10.00-18.00, выходной день: воскресенье,  понедельник

Независимое культурное пространство Zpatiu: 12июня,  18 -19июня  c 17.00 -20.00

О Проекте:

Основная цель  проекта «Пандемия, экология и художник»,   –  налаживание связей между художниками двух берегов, что включает ряд публикаций для “ART-PLOSHADKA”, с художниками, экологами и активистами, нацеленных на раскрытие темы пандемия, экология и художник (фотограф).

В июне 2020 года состоялась онлайн встреча художников и фотографов, где участники  делились опытом своего проживания в это непростое время и обсуждали  свои дальнейшие творческие планы.  На портале artploshadka.wordpress.com вышло несколько онлайн публикаций , освещавших эту тему, где художники, фотографы и экологи рассуждали на тему влияния ситуации с  ковид 19 на жизнь и экологию нашего региона.

Целевой аудиторией мероприятия являются художники современного искусства,  активисты, акторы культуры, исследующие и  актуализирующие различные социальные вопросы с обоих берегов Днестра. Художники, как индикаторы  современности и трансформаторы общества, сегодня в эти трудные дни, дни изоляций и преград могут поспособствовать проявить социальные проблемы и сделать их видимыми.

Проект   также направлен на реактулизацию онлайн платформы  “ART-PLOSHADKA”, которая была создана в 2008.  Деятельность сети “АРТ-ПЛОЩАДКА” направлена на создание он-лайн сообщества культурного сектора Молдовы с целью консолидации молдавских культурных ресурсов, а также формирование и расширение единого культурного пространства, охватывающего самые различные стороны искусства и культуры.

Партнеры выставочного проекта : Дирекция культура муниципия Кишинев, Музей Истории города Кишинев, Платформа «Культура», координаторами которой являются Национальный Комитет ИКОМ Молдова в партнерстве с  Агентством экономического, социального и культурного развития ”Парагон”, при поддержке программы «Укрепление мер доверия» (EU-SBM V), финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

Дополнительные вопросы Вы можете задать по телефону: +37368524419

…………………..

On June 11, the vernissage of the exhibition “Breathing with One Voice” will take place at two sites in the city of Chisinau: in the Museum of the History of the City of Chisinau and in the independent cultural “Zpatiu” space.

The exhibition “Breathing with One Voice” is the result of the project “Pandemic, Artist and Ecology”, focused on the creative convergence of Moldovan artists, photographers, activists and ecologists during global transformations and changes. The exhibition brought together artists from the left and right banks, as well as Moldovan artists from far and near abroad in the frame of the Platform CULTURE, with the support of the EU funded Confidence-building program (EU-SBM V) and implemented by the United Nations Development Program

The exposition “Breathing with One Voice” offers a joint journey into a world without borders, which over the past  year have increasingly divided people and hinder interaction and consolidation. The exhibition space actually blurs the boundaries between countries and regions, creating a space for dialogue and comunication, where the artist and the viewer can breathe together, plunging into the artist’s everyday life, into his environment, worries, dreams, fears and ways of working with a new reality. “Breathing together – it was so natural for people, but nowadays it is a great value for all mankind” – summed up the main idea of ​​the exhibition Tatiana Fiodorova, author of the project “Pandemic, Ecology and Artist”, artist, teacher, chairman of the online platform “ART-PLOSHADKA “.

The exhibition features works created by Moldovan artists from March 2020 to the present day.

Participants: Anna Galatonova (Tiraspol), Elena Stepanova, (Dubossary), Valeria Barbas (Chisinau), Alexandru Raevschi (Chisinau-Marburg), Ramin Mazur (Rybnitsa -Chisinau), Ivan Yalanji (Kopchak-Moscow), Victor Ciobanu ( Măcăresti-Chisinau), Fiodorova Tatiana (Chisinau), Igor Shcherbina (Chisinau-Moscow), Mikhail Kalarashan (Rybnitsa -Chisinau), Dmitru Oboroc (Nisporeni-Iași), Pavel Braila (Chisinau -Berlin), Veaceslav Druta (Chisinau – Quebec), Ghenadie Popescu (Floresti-Chisinau), Lilia Nenescu (Chisinau), Alexander Tinei ( Budapest-Chisinau) . The complete list of participants will be soon.


Vernissage:  June 11, 2021 at 17.00 at the Museum of the History of the City of Chisinau;  June 11, 2021 at 19.00 in the independent cultural space “Zpatiu”

Exhibition opening days: 11-22 June 2021; Chisinau City History Museum: Every day except  Sunday, Monday from 10.00-18.00; Zpatiu space: June 12, June 18 -19 from 17.00 -20.00

The organizers of the event:  NGO Art Platforma, Museum of History of the city of Chisinau, independent cultural space “Zpatiu”, media partner online portal  artploshadka.wordpress.com

About the project:

The main goal of the project „ Pandemic, Ecology and Artist”  is to build links between artists of the two banks, which includes a number of publications for “ART-PLOSHADKA”, with artists, environmentalists and activists aimed at uncovering the theme of pandemic, ecology and the artist (photographer).

In June 2020 took place an online meeting of artists and photographers, where the participants shared their experience of living in this difficult time and discussed their further creative plans. The portal artploshadka.wordpress.com has published several online publications covering this topic, where artists, photographers and environmentalists discussed the impact of the situation with covid 19 on the life and ecology of our region.

The target audience of the event is contemporary artists, activists, cultural actors, exploring and updating various social issues from both banks of the Dniester. Artists, as indicators of modernity and transformers of society, today in these difficult days, days of isolation and barriers can contribute to the manifestation of social problems and make them visible.

The project also aims to re-streamline the online platform “ART-PLOSHADKA”, which was created in 2008. The activities of the “ART-PLOSHADKA”, are aimed at creating an online community of the cultural sector in Moldova with a view to consolidating the Moldovan cultural resources, as well as the formation and expansion of a single cultural space, covering a variety of arts and culture.

The event is held as part of the second stage of the Culture Platform, coordinated by the National Committee ICOM Moldova in partnership with the Paragon Economic, Social and Cultural Development Agency, with the support of the EU funded Confidence-building program (EU-SBM V) and implemented by the United Nations Development Program.

You can ask additional questions by phone: +37368524419

Илья Тромбицкий: «Позитив для окружающей среды от периода массовой самоизоляции компенсирован негативом»

January 11, 2021

Серия интервью с молдавскими художниками, активистами, экологами и деятелями культуры. Обсуждаем влияние пандемии на экологию и жизнь общества.

Илья Тромбицкий, г. Кишинев, руководитель Международной ассоциации хранителей реки  “Eco-TIRAS”  Основные направления деятельности организации: • Содействие трансграничному сотрудничеству в бассейне Днестра; • Укрепление мер доверия; • Сохранение водных ресурсов и экосистем бассейна Днестра; • Адаптация к изменению климата; • Экологическое законодательство и участие общественности; • Сохранение биоразнообразия.


Наш проект посвящен обсуждению влияния пандемии COVID-19 на жизнь общества и окружающую среду. Мы собираем мнения художников, представителей общественных организаций и экологов с двух берегов Днестра.

– Скажите, пожалуйста, как именно, по Вашему мнению, повлияла пандемия на жизнь мирового сообщества? Произошли ли какие-то изменения в общественном самосознании?

– Наиболее прогрессивная часть общества, на мой взгляд, поняла, что пандемия является последствием неразумного поведения человечества, чрезмерного давления на экосистемы, в результате которого природа ответила саморегулятивными мерами, т.е. ввела механизмы, направленные на уменьшение численности человечества, чтобы снизить эти негативные воздействия. Вообще есть разные группы населения, которые отреагировали на пандемию по-разному. Кто-то, например, придерживается конспирологии вокруг коронавируса. Часть населения – просто посчитала, что каждые 100 лет происходят подобные вещи и к этому тоже надо приспособиться. Верующие, по всей видимости, посчитали, что это – расплата за какие-то грехи человечества или конкретно кого-то. Такие реакции проявились. В общем, по-разному.

На мой взгляд эта ситуация не привела к какой-то большой консолидации человечества, все-таки, в бОльшей степени – «каждый за себя».

– А как она повлияла на жизнь общества Молдовы и Приднестровья? Трансформировались ли каким-либо образом общественные ценности?

– Я не думаю, что нечто глубокое произошло в трансформации человеческих ценностей. Скорее, на каждодневную жизнь пандемия повлияла, поскольку очень сильно ограничены возможности продуктивной работы, реакций и привычного образа жизни «business as usual».

Ну, конечно, нам пандемия очень сильно подгадила, потому что нет возможности так эффективно работать, как работали в нормальной обстановке,  правда, трагедии пока не произошло.

– До пандемии все больше нарастала обеспокоенность людей состоянием окружающей среды. Как Вы считаете, в настоящий момент эта общая обеспокоенность состоянием биосферы снизилась?

Мне кажется, что в разных образовательных группах отношение разное. Как я уже сказал, думаю, что в перспективе в общественном сознании значимость состояния окружающей среды увеличится. Но когда эпидемия закончится, полагаю, что повышение оценки этой значимости сойдет на нет в общественном сознании, так же, как и политика правительств по адаптации к изменению климата.

– Опишите, пожалуйста, как именно повлиял период массовой самоизоляции на состояние окружающей среды Молдовы? Считаете ли Вы этот эффект кратковременным?

– Скорее позитивно, чем негативно. В том плане, что, все-таки, за счет массовой изоляции оказывался меньший прессинг на окружающую среду, появилось больше свободы для животного и растительного мира. Но я не могу сказать, чтобы это было слишком существенно. Ну и определенное падение производства тоже оказало позитивное влияние.

В то же время, сама пандемия позволила правительствам и властям вести себя более расхлябанно, больше скрывать, например, загрязнения, потому что – всегда можно списать на чрезвычайную ситуацию. Поэтому, в общем-то, позитив для окружающей среды от периода массовой самоизоляции в значительной мере компенсирован и будет компенсирован негативом.

– Какая из проблем Молдовы  волнует Вас, как эколога, сейчас больше всего?

– Ну, наверное, такие факторы, как: качество воды, загрязнение воды, доступ населения к качественной питьевой воде. Потому что в этом параметре отражаются интегрально многие другие негативные воздействия на окружающую среду. Это и эрозия почв, и загрязнение вод, и мусор, и вырубка лесов. Все это отражается на качестве и количестве воды. Поэтому, в общем-то, это производная.

– Повлиял ли как-то карантинный режим на состояние Днестра?

– Ну, знаете, состояние Днестра в бОльшей степени зависит от климатических процессов. Изменение климата идет наступательно на регион Северо-Западного Причерноморья. Из-за этого ситуация ухудшается из года в год, хотя годы бывают очень разными в этом плане. Я не могу сказать, чтобы можно было вычленить влияние пандемии COVID-19 на состояние Днестра. Это, естественно, – один из влияющих факторов, но он теряется, на мой взгляд, с массе других факторов. В данном случае климатические изменения играют гораздо бОльшую роль, чем сама по себе пандемия и действия, появляющиеся или отсутствующие в связи с ней.

– Как Вы думаете, что показала нам пандемия в отношении пластика? Возможен ли в нашей жизни полный отказ от его использования?

– Наверное, полного отказа от использования пластика и не нужно. Нужно просто управление отходами, связанными с пластиком. Над этим, в принципе, цивилизация работает, в большей степени – на Западе, в меньшей степени – у нас. Но, конечно, такие решения, как отказ от пластиковых пакетов, отказ от одноразовой посуды – являются важными позициями. В то же время, я не вижу пока возможности или реалий к тому, чтобы отказаться от пластиковых бутылок, поскольку они слишком широко вошли в обиход и они довольно удобны в повседневной жизни. Из-за этого, наверное, это произойдет еще не скоро, хотя они, наверное, главный источник пластикового загрязнения.

Кроме того, существует проблема микропластика и нанопластика, которые являются производными от этих вещей. Они включены в ряд продуктов, в том числе – косметику. И здесь, конечно, нужно идти по пути постепенных запретов, что очень тяжело делается, потому что бизнес играет значительную роль в формировании политик государств. А бизнес не приветствует эти вещи. Возможно, со временем как-то этот вопрос будет, все-таки, решаться. Но это вопрос еще не сегодняшнего дня, наверное лет через десять начнут приниматься какие-то более серьезные меры в этом направлении.

То же самое касается управления отходами фармацевтики. Я имею в виду просроченные лекарства главным образом, а также отходы больниц и госпиталей. Все эти вещи, на самом деле, – чрезвычайно противны для природы. Их довольно много содержится в Днестровской воде. Здесь просто нужно принимать определенные меры. В первую очередь, на мой взгляд, – устанавливать какие-то емкости в аптеках, с тем, чтобы люди могли приносить вышедшие из строя лекарства и туда бросать. И заняться их безопасной утилизацией.

– Скажите, пожалуйста, как повлияла пандемия на Вашу деятельность и деятельность Вашей организации?

– Достаточно сильно повлияла, поскольку мы не можем свободно общаться со всеми заинтересованными лицами, со своими бенефициарами. В меньшей степени мы путешествуем по стране, не можем посещать Приднестровье. Учитывая, что мы активно работаем и в Приднестровье и в Украине, для нас это, конечно, довольно большой удар. Ну а то, что можно обсуждать онлайн, мы, конечно, обсуждаем с помощью платформы ZOOM. В этом плане проблем нет. Это, конечно, психологически надоедает. И не всего можно достичь онлайн, чего можно достичь при прямом общении.

Во всяком случае, мы провели в этом году 3 конференции, издали их материалы. К примеру, в традиционной Днестровской бассейновой приняли участие более 100 человек, все оказались очень довольны, были получены очень высокие оценки. Еще одна конференция – посвященная юбилею академика Л.С. Берга, – запланирована на март. То есть мы стараемся не выпадать в осадок и стремимся сохранить эти методы. В то же время, понятно, что такие вопросы, как укрепление контактов между Молдовой и Приднестровьем посредством ZOOM не очень-то эффективны без прямого общения. Особенно это касается молодежи. У нас была успешная летняя школа онлайн для молодых людей в июле-августе продолжительностью 13 дней, с домашними заданиями и смешанными рабочими группами левого и правого берегов. И, хотя к ней был большой интерес, но мы не смогли, к сожалению, обеспечить очный контакт молодежи.

Молодежная летняя школа 2020 года


Также совершенно невозможно проводить экспедиции в связи с пандемией. Конечно, это – потерянный год, хотя мы стараемся делать все, что было запланировано, на сколько это возможно. Это все равно не позволяет продолжить работу эффективно в привычном нам режиме. Многие вещи, особенно полевые – довольно сложно реализовать, что составляет проблему на будущее.

Нам удалось успешно объединить ученых двух берегов для решения проблем Днестра


– Расскажите, пожалуйста, возникли ли у Вас какие-либо новые рабочие идеи, проекты, «навеянные», так сказать, пандемией? Удалось ли их воплотить? Почему, если нет?  Как, если да?

Нет, мы не собираемся приспосабливаться в этом плане к пандемии. Мы живем в том мире, в котором мы живем, но специальные проекты по пандемии у нас вряд ли будут. Мы не любим хвататься за все, на что дают деньги, и посему мы не поймались на эту удочку и не собираемся в дальнейшем как-то использовать эти специальные пандемические деньги для нашей каждодневной работы. Мы продолжаем заниматься тем же, чем и раньше, не отходим от наших приоритетов. Единственное, как пандемия повлияла на нашу деятельность – это ряд  мероприятий приходится перевести в режим онлайн. И некоторые вещи невозможно реализовать в силу того, что нужно ехать в Украину или в Приднестровье, а мы этого сделать не можем, к сожалению. Поэтому выполнение этих задач мы вынуждены отложить в ящик. Впрочем, иногда помогают международные связи. Благодаря им вместе с нашими чешскими партнерами из пражской НПО “ARNIKA” в декабре нам даже удалось посетить Приднестровье и встретиться с нашими партнерами там для планирования нашей дальнейшей совместной деятельности. Но это, к сожалению, скорее исключение.

– На чем, в каком направлении, как Вам кажется, современным экологам Молдовы и Приднестровья стоило бы сконцентрировать свое внимание и усилия?

– Мы традиционно концентрируем эти усилия на состоянии Днестра и на политиках и сотрудничестве двух государств по управлению Днестром. Мы бы хотели, чтобы, все-таки, наше молдавское правительство немножко изменило свою политику, чтобы было возможно вовлечь в этот процесс Приднестровье. Для начала, может быть, на неправительственном уровне. Я имею в виду состав Днестровской комиссии, которая имеет определенные представительства, и, естественно, наличие представителей Приднестровья и в составе самой комиссии и в составе рабочих групп, очень бы здОрово помогло решению общих проблем. К сожалению, получается, что из-за политических подходов этого не происходит. С этим не согласны ни украинцы, ни специалисты Молдовы, в том плане, что гораздо лучше было бы включить в дискуссии и в принятие решений Приднестровский регион в составе молдавской части комиссии и рабочих групп.

Материалы трёх международных конференций, проведенных в период COVID-19 онлайн.


– Спрогнозируйте, пожалуйста, чего следует ожидать жителям Молдовы в связи с глобальным потеплением. Прошлая зима уже поразила нас своей теплотой, нынешняя зима – тоже пока не очень балует снегами. Что будет дальше?

– Ну, в принципе изменение климата – это не столько даже изменение температур, сколько – повышение частоты чрезвычайных природных событий. Я, в первую очередь, имею в виду засухи и наводнения. И вот мы как раз-таки видим, что нам не удается пока ни прошлой зимой, ни этой зимой насытить землю в достаточной мере влагой, с тем, чтобы то же сельское хозяйство почувствовало себя более уверенно и урожаи были более эффективны. В силу этого нужны, естественно, адаптационные меры. Мы, в том числе, работаем в рамках проекта UNDP или ПРООН над тем, чтобы повысить привлекательность таких методов сельского хозяйства, которые должны обеспечить адаптацию к изменению климата. Речь идет, в первую очередь, о внедрении методов консервативного земледелия, которые не так много потребляют воды, при этом сохраняют почву от эрозии. Это очень неглубокая вспашка  и высаживание культур, после вырастания и уборки которых, той же пшеницы, например, не происходит снова вспашки, стерня остается на поверхности и она очень хорошо укрывает землю от испарения, и за счет этого сохраняется влага в почве. Это работает.

Всё это вместе, конечно, это будущее Молдовы, если Молдова хочет адаптироваться к изменению климата. И в этом плане мы очень успешно объединили ученых с двух берегов, я имею в виду Институт «Селекция» из г. Бельцы и Тираспольский Институт сельского хозяйства (бывший всесоюзный) на этой работе. И они даже провели этой весной конференцию, которую мы профинансировали. Вышел большой том ее материалов. Также провели общий офлайн семинар по этой теме.

Чешская некоммерческая организация “People in Need” помогла с публикацией двух хороших книжек по консервативному земледелию, в том числе на русском языке, для того, чтобы и Приднестровье могло эффективно внедрять эти меры. Благодаря этому сотрудничеству даже в период пандемии нам удалось пару раз съездить в Приднестровье с тем, чтобы эти вопросы обсудить и посмотреть, как дела идут у тех фермеров, которые внедряют эти методы. Не знаю, как в Приднестровье, но в Молдове, например, очень жестко работает принцип: «земля должна работать». Этот принцип подразумевает, что нельзя оставлять землю необработанной, а нужно пахать и сеять, не важно, куда пойдет урожай и будет ли он вообще, но нужно, чтобы этот процесс шел. Это достаточно вредный на самом деле подход в сегодняшних условиях, когда надо думать как об экономической выгоде, так и о сохранении  почв. В силу этого, наверное, постепенно пройдет у этих людей реконструкция мЫшления, как говорил Горбачев, и постепенно будут переходить на более щадящие методы, которые одновременно – менее финансоемкие, с тем, чтобы здесь и сельское хозяйство развивалось, и в то же время не было деградации и природных экосистем и сельского хозяйства.

Книги проф. Бориса Боинчана, излагающие путь адаптации сельского хозяйства к изменению климата.


– Как Вы считаете, какими будут следствия пандемии для экосистемы планеты?

– Будем видеть, куда эта пандемия дальше пойдет и сколько жизней она заберет. Наверное, в целом для экосистемы планеты это, все-таки, позитив, если мы не будем выделять отдельно человеческий вид, как что-то особое вне экосистемы. Я думаю, что какое-то восстановление природных экосистем должно произойти, особенно это касается тропических стран. Но трудно сказать, как долго она продлится, поэтому трудно сказать, какие стратегические последствия будут. Упадет производство, в первую очередь хозяйственное. В силу этого произойдет определенное восстановление экосистемы.

– Что бы Вы порекомендовали простым гражданам, неравнодушным к состоянию окружающей среды? Как простой житель Молдовы может изменить свою бытовую жизнь, чтобы способствовать сохранению природы, или, по крайней мере, не усугублять ее плачевное положение?

 – По-моему здесь все достаточно просто. Слава Богу, у нас уже есть счётчики воды и прочих природных ресурсов и людей не надо учить экономии воды, они уже это делают. Второй момент – нужно сортировать мусор, и третий момент – нужно не выбрасывать мусор где попало. Хочу сказать, что здесь, конечно, большую роль играют даже не люди, а власти. Властям и на центральном и на местном уровне нужно обратить внимание на то, чтобы помочь решать эти вопросы простым людям. То есть, если некуда выкидывать сортированный мусор, то естественно, они его вынуждены выкидывать как есть.

И еще момент. В силу дороговизны энергоресурсов следует обратить внимание на альтернативные источники, в первую очередь – на недорогие, как, например, термоаккумуляторы – когда можно солнечную энергию, даже в холодное время года, превращать в теплую воду. Для этого нужно сделать небольшие вложения, зачастую есть очень недорогие методики, можно своими руками всё сконструировать. Если руки на своем месте, то оно все работает. Это экономит деньги и одновременно не требует сжигания какого-либо топлива или использования электроэнергии, которая тоже является продуктом сжигания какого-то топлива.

Интервью провела Асауляк Раиса

(НП «ИПЦ «Априори» г. Тирасполь)


О Проекте

Основная цель  проекта «Пандемия, экология и художник»   –  налаживание связей между представителями культурного сообщества двух берегов Днестра через ряд публикаций для “ART-PLOSHADKA” с привлечением художников, экологов и активистов. Проект также включает в себя проведение выставки, где будут представлены работы художников и фотографов, созданные во время самоизоляции.

Автором творческого проекта «Пандемия, экология и художник»,  является Татьяна Федорова, художник, преподаватель  Детской  художественной школы им. А. Щусева, председатель платформы «ART-PLOSHADKA».

Целевой аудиторией мероприятий являются художники современного искусства,  активисты, акторы культуры обоих берегов Днестра, исследующие и  актуализирующие различные социальные вопросы. Художники, как индикаторы  современности и трансформаторы общества, сегодня в эти трудные дни изоляций и преград могут поспособствовать проявлению социальных проблем и сделать их более видимыми.

Проект   также направлен на реактуализацию онлайн платформы  “ART-PLOSHADKA”, которая была создана в 2008 году.  Деятельность сети “АРТ-ПЛОЩАДКА” направлена на создание он-лайн сообщества культурного сектора Молдовы с целью консолидации молдавских культурных ресурсов, а также на формирование и расширение единого культурного пространства, охватывающего самые различные стороны искусства и культуры.

Мероприятие проходит в рамках второго этапа Платформы «Культура», координаторами которой являются Национальный Комитет ИКОМ Молдова в партнерстве с  Агентством экономического, социального и культурного развития ”Парагон”, при поддержке программы «Укрепление мер доверия» (EU-SBM V), финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

Veaceslav Druta “Cred ca vara aceasta pentru prima data am avut un cuib de cardinali in via din curtea casei …”

November 6, 2020

Pandemaia in Quebec a inceput pe 20 martie 2020 cand guvernul a introdus starea de urgenta si s-au inchis scolile si alte institutii publice si private considerate ca „neesentiale” (biblioteci, teatre, sali de cinema, muzee, restaurante, baruri, diferite servicii publice, etc.). In provincia Quebec unde stam, ca servicii esentiale erau considerate magazinele de produse alimentare, farmaciile, spitalele, politia si (ceva mai de mirare) magazinele de bauturi alcoolice si, printre altele, atelierele de reparatie de biciclete. S-au interzis diferite intalniri familiale si cu prietenii. S-au interzis vizite in spitale si-n centre, resedinte pentru batrani (aici, traditional, majoritatea batrinilor traiesc intr-un fel de case pentru batrini – publice sau private). In timpul pandemiei, aceste centre au avut mult de suferit din cauza vulnerabilitatii persoanelor in virsta si din cauza lipsei de personal care sa aiba grija de ei.

Noi cu familia ne-am reunit acasa. Sotia a inceput sa lucreze de la distanta, prin internet, de-acasa. Eu la servici nu ma duceam, lucram acasa la proiectele mele artistice. Copilul facea lectii online, prin Zoom, cam o ora pe zi. Nu vedeam pe nimeni, nu ieseam decat dupa cumparaturi (o singura persoana). La un moment dat am inceput sa facem si cumparaturi on-line, care ni se aduceau acasa. Precum pandemia a ajuns in Canada mai tirziu ca-n Europa, deacum vazusem ce s-a intamplat in China, in Italia si in Spania si deci populatia stia oarecum cam ce riscuri reprezinta Coronavirusul. De-aceea, cand s-a introdus starea de urgenta si s-au impus masuri de izolare si de distantiere, lumea nu era prea mirata. Guvernul canadian a asigurat sustinerea financiara pentru cei care din cauza pandemiei si-au pierdut sursa de venit. Dar nu se stie daca o parte din acest ajutor nu va fi cerut in primavara anului viitor, conditiile nu erau prea clare. In afara de asta, acest ajutor este impozabil, deci cei care au primit ajutorul financiar vor trebui sa intoarca cel putin 30% din suma atribuita. Intreprinderile care nu puteau activa in timpul izolarii au avut parte si ele de unele ajutoare de la stat. Probabil ca aceste masuri au facut ca lumea sa colaboreze mai bine in ceea ce priveste „statul acasa” primavara si sa se evite o criza economica pentru cetateni. In general se crede ca masurile acestea au blocat doar temporar criza mondiala care ne asteapta oricum, si nu m-as mira asa sa fie.

Am lucrat in timpul pandemiei la mai multe proiecte asa numite «  work in progress » si cand m-au chemat la lucru in luna iunie, imi venea sa zic ca nu vreau sa merg la servici, pentru ca nu mi-am terminat proiectele 😊. Dar nu prea aveam de ales, am reinceput serviciul.

De la o lucrare la alta, ideile, conceptele, gandurile, propoul artistic se schimba si chiar poate sa
se contazica. Respectiv imi vine sa zic ca trebuie „sa taci si sa faci”. Dar facand, tot iese ca nu
taci.
Si ce zici se vede doar in respectivele filme, fie ele cu sunet sau mute si fara cuvinte, in instalatii,
actiuni, desene, picturi sau diverse obiecte si asamblaje pe care le produci. Imi este imposibil sa
descriu demersul meu artistic intr-un singur text scurt, trebuie sa vorbesc despre fiecare lucrare
sau serie de lucrari.
Iata cateva ganduri despre unele lucrari, dintr-un text scris mai dedemult, dar care ar putea
reprezenta felul de a actiona pentru a réaliza filmele recente din seria Maritimes, prezentata mai
jos.
Deseori in filmele mele e vorba de joaca, ca cea a copiilor, si mai putin de jocul de actor.
„Actorul” in aceste cazuri nu trebuie sa interpreteze un rol, sau sa se plaseze intr-o alta realitate
decat cea prezenta, dar are de efectuat un exercitiu, sau niste figuri corporale, pentru care trebuie
sa depuna destul de mult efort fizic si concentrare. Camera capteaza incordarile personajului in
conditiile date. Astfel, participantul la performance, e readus constant cu gandul la momentul
prezent, pentru ca trebuie sa se concentreze ca sa reuseasca figurile pe care le are de facut.
 
Ma intereseaza in astfel de lucrari relatia intre gandirea in sensul traditional al cuvantului, „cu
creerul”, si gandirea corporala. Poate ca obiectivul camerei prinde unele fragmente ale acestei
„gandiri”.


 


Sunt lucrari participative, cum ar fi „Pool dialogues”, „Sauts”, “Still life to the other side”,
„Untitled (performance with the participation of Mary Beth Heffernan)” si altele. E vorba de
joaca, zbenguit dar si de efort fizic pentru a rezista intr-un mediu dat, ostil cum ar fi in
„Untitled…”, in care cele doua personaje se lupta cu valurile oceanului pentru a se aseza la masa
sa citeasca. Sau, efort pentru a reusi un exercitiu/joc in “Sauts” (sarituri) unde personajele trebuie
sa sara cat mai sus ca sa ajunga in campul de vedere al camerei si respectiv sa se faca vazuti. Iar
porculetul, unul din personaje, prin prezenta sa, trimite la o alta gandire decat cea
umana/cerebrala.
De cand am auzit de arta conceptuala, ma intreb – da ce oare nu este conceptual in arta plastica ?
si ce e conceptual ? Gilles Deuleuze spune in Abecedarul sau („L’Abécédaire de Gilles Deleuze”)
ca scrie din partea celor care nu vorbesc, cum ar fi printre altele animalele; ca filozofia, cu toate
ca face uz de cuvant, tine de limitile intre gandire si negandire.
S-ar putea ca tentativele de a vorbi pentru cei care nu pot vorbi sa tina de notiunile de rezistenta si
politica.
 
In privinta notiunii de joc ma gandesc la Donald Woods Winnicott, care a scris o carte frumoasa
despre joc ca act creativ, “Jeu et realité” versiunea tradusa in franceza. El vorbeste de un spatiu al
jocului, in care copiii (si mai tarziu adultii uneori) se plaseaza. El numeste acest spatiu „spatiu
intermediar” intre lumea interioara a omului si lumea exterioara. Lumea interioara aici este
corpul si gandirea individului – cea esterioara este tot ceea ce il inconjoara.

Ma gandesc ca momentul realizarii unei lucrari  (de catre cineva) cat si cel al perceperii ei (de
catre altcineva) este o miscare de la sine spre lume, (un moment de unire cu ceilalti si cu lumea
din jur).
In unele din scrierile sale, Roland Barthes vorbeste despre notiunile de „negandire”. El a abordat
in mai multe lucrari ideia de „vid” „viduitate”, „lipsa de sens” ( in filosofia orientala), de
tentativele celui care mediteaza de a opri gandirea pentru unele momente. Dupa care Barthes face
referinte la unele porniri din arta contemporana, printre altele la ideile lui Warhol de „non arta”,
de tablouri in care el repeta acelasi portret al cuiva de mai multe ori pentru a lipsi de „sens
profund” lucrarea. Dar Barthes spune ca sensul, cat nu-l alungi, tot revine. Oamenii sunt deprinsi
sa caute sens in orice.
 
In lucrarile din seria intitulata provizoriu Maritimes sunt filmate diverse personaje in sanul
naturii, facand tot felul de actiuni, uneori jucandu-se, alteori facand efort fizic, alteori relaxati,
detasati, dezinteresati. In acelasi timp aceasta serie de video e un fel de eseu asupra peisajului. In
multe planuri oamenii lipsesc. Iar acolo unde personajele umane reapar, observ actiunile lor,
gandite sau negandite de ei. Multe din miscarile lor sunt automate, facute oarecum din inertie.
Alteori actiunea unor personaje este doar de a privi, stand mult timp aproape nemiscati, si cei
care se misca in aceste secvente sunt aierul si apa.

In iunie, masurile drastice de izolare au fost slabite de guvern, dar s-a introdus obligatia de a purta masti in locurile publice. S-au redeschis salile de cinema, bibliotecile, muzeele, toate magazinele, restaurantele si barurile.

Din cauza ca omul a stopat majoritatea activitatilor in perioada de pandemie in primavara, probabil natura a inceput sa recupereze putin din terenul ocupat de industrie si orase. De exemplu, din cauza ca mai putine vapoare circulau pe fluviul Saint-Laurent, o balena a ajuns la Montreal (care din pacate a fost ucisa peste cateva saptamani fiind lovita de unul din vapoarele comerciale care au reinceput sa circule vara pe fluviu).

In oras, care este de fapt o insula, am avut impresia ca animalele se primblau mai liber ca inainte, cu toate ca ele nu lipseau nici inainte la Montreal. Familii de marmote, sconcsi, ratoni, ne vizitau curtea fara nici o jena. Aveam impresia ca mai multe pasari ca inainte ciripeau prin copaci. Cred ca vara aceasta pentru prima data am avut un cuib de cardinali ( asa se numeste in franceza, un tip de pasare rosie) in via din curtea casei noastre (blocului cu mai multe apartamente). Toate animalele astea sunt in permanenta prin Montreal, dar anul asta am vazut mai multe femele cu pui (cate 2-3 pui odata). Veveritele cum au fost multe, asa si sunt numeroase in Montreal, ca la ele acasa. De fapt, sunt la ele acasa.

Din pacate, cred ca acest mic ragaz pentru natura e temporar, cred ca omul oricum isi va readapta industria asa ca sa continue sa consume si distruga natura.

Cat de criza economica cred ca a inceput deja. In Canada lumea e deprinsa ca tot timpul se poate cumpara orice, doar bani sa fie, acum insa unele produse sunt greu de gasit – vara de exemplu era imposibil sa cumperi o bicicleta noua si era foarte greu de gasit un calculator mai bun; a disparut alcoolul dezinfectant (ceea ce nu s-a mai vazut pana acum). Foarte multe servicii nu sunt in continuare accesibile publicului (multe se fac doar prin internet). Bineinteles, multe intreprinderi au de suferit, pentru ca sunt obligate sa-si inchida usile (domeniul de restaurare si turism au mai ales de suferit). Multi din proprietarii lor se intreaba daca vor rezista si daca nu vor fi nevoiti sa-si opreasca activitarile cu totul.

In perioada de izolare, am apreciat calmul – masini mai putine in strazi, avioane mai putine in cer si in unele cazuri, oameni mai putini pe strazi 😊.

Toamna aceasta, a venit al doilea val de pandemie: la universitati si colegii lectiile se dau prin internet. In scolile secundare, lectiile se dau in mod hibrid – o zi prin internet, o zi la scoala (ca sa fie mai putini elevi in clasa). In scolile primare, se functioneaza in mod de grup intern : copiii din aceeasi clasa pot sta fara masca, insa nu au voie sa se apropie de profesor fara masca, maninca in clasa (inainte se minca in cantina, toate clasele impreuna), la recreatie se iese pe rind (clasa dupa clasa) si nu se da voie sa se joace cu copiii din alte clase. Elevii sunt obligati sa-si dezinfecteze miinile la orice pas: inainte de a intra in scoala, inainte de a intra in clasa, inainte de mincare, inainte de a iesi din scoala, etc. Cei care au febra sau orice alt simptom de coronavirus (tusa, oboseala mare, etc.) sunt imediat trimisi acasa pentru cateva zile si sunt obligati sa prezinte rezultat negativ de test la covid, ca sa poata sa revina la scoala. La cei care sunt exclusi temporar din cauza covidului (confirmat sau presupus), in timpul izolarii li se dau lectii on-line. In unele cazuri, daca au fost depistate mai multe cazuri de coronavirus intr-o scoala, scoala e inchisa, sau cel putin unele clase din scoala. In prezent, in toata provincia Quebec sunt inchise in jur de o suta de clase din cauza coronavirusului (o clasa se inchide cand sunt mai multe cazuri pozitive).

In Canada, in general, sunt respectate destul de sever masurile de izolare. Cu toate astea o parte de populatie crede ca toate aceste reguli (cum ar fi impunerea purtarii mastilor) sunt niste restrictii exagerate si reprezinta incalcarea drepturilor fundamentale ale omului (La Montreal si in alte orase s-au facut manifestatii anti-masca). Mai multi psihologi atrag atentia la necesitatea de a oferi sustinere morala oamenilor care stau singuri, cat si copiilor si adolescentilor care nu mai au acces la activitatile sociale, sportive, artistice sau de divertisment.

“Marmote la ele acasa in Montréal ”, Monreal Canada

Veaceslav Druta a studiat pictura in Moldova, la Academia de Arte din Chisinau, dupa care in Franta, la Studioul Le Fresnoy – cinema si noile media, la ENSBA in cadrul programului postdiplôme La Seine si la Universitatea Paris 8 pentru un master de cercetare – arta
contemporana si noile media. In proiectele sale, el imbina sub diverse forme disciplinii ca instalatia, performanceul si video.
Pentru turnajurile filmelor sale Veaceslav inventeaza de fiecare data un „dispozitiv” (care consta din conditii de joc, decor, anturaj), incercand sa capteze prin intermediul camerei de luat vederi rezonantele care se produc intre actor si mediul dat. Personajele din aceste filme danseaza (in Grains de maïs), fac piruete sarind pe o trampolina (in Sauts si Vols), canta
muzica fiind suspendate in aier deasupra caii ferate (in Podul), se misca sub apa fara a respira si cat mai lent ca sa nu faca valuri si sa nu-si deformeze propria imagine (in Still life to the other side).
Instalatiile si obiectele produse de Veaceslav invita vizitatorul sa le manipuleze, transformand astfel in actiune momentul de intalnire cu piesa expusa.
Lucrarile lui Veaceslav Druta au fost prezentate in cadrul unor festivale si exozitii ca : Le Fresnoy – Mémoire de l’imagination, Bibliothèque nationale de France, Paris, Franţa 
7:00 | the 90 Second, Winnipeg Underground Film Festival, Winnipeg, Manitoba, Canada
Art Brussels, 28 Contemporary art fair, Jozsa Gallery, Belgia
Veaceslav Druta – Vasil Nikov, Musée des maîtres et artisans du Québec, Montreal, Canada
Nuit blanche en salle obscure, Palais de Tokyo, Paris, Franţa
Play >> Digital Life 2014, Romaeuropa Festival, Roma, Italia
61st Film Festival Locarno – Section Play Forward, Elveţia
Dans la nuit, des images, Grand Palais, Paris, Franţa
Nit dels museums a la Fundacio Joan Miro, Barselona, Spania
Blood and Honey – Future’s in the Balkans, organizata la Viena de Harald Szeemann
Periferic 8 – Art as Gift / Arta ca dar – Bienala de Artã Contemporanã, Iaşi, România
The Journey to the East, The Arsenal Gallery, Bialystok, Polonia


Despre proiect

Scopul principal al proiectului „Pandemie, Ecologie și Artist” este de a stabili legături între artiștii celor două maluri. Proiectul include o serie de publicații pentru „ART-PLOSHADKA”, cu artiștii, ecologiștii și activiștii care au ca scop cercetarea temei pandemiei, ecologiei și artistului (fotograf). Acest proiect include și o expoziție a lucrărilor artiștilor create în timpul autoizolării.Publicul țintă al evenimentului sunt artiști contemporani, activiști, actori culturali, care cerceteaza și actualizează diverse probleme sociale de pe ambele maluri ale Nistrului. Artiștii, ca indicatori ai modernității și transformatori ai societății, astăzi în aceste zile dificile, zile de izolare și bariere, pot contribui la manifestarea problemelor sociale și să le facă vizibile.De asemenea, proiectul își propune să eficientizeze platforma online „ART-PLOSHADKA”, care a fost creată în 2008. Activitățile rețelei „ART-PLOSHADKA” au ca scop crearea unei comunități online a sectorului cultural din Moldova cu scopul de a consolida resursele culturale moldovenești, precum și de a crea și extinde un spațiu cultural comun care cuprinde cele mai diverse aspecte ale artei și culturii.

Evenimentul se desfășoară în cadrul celei de-a doua etape a Platformei „Cultura”, coordonată de Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Agenția „Paragon” pentru Dezvoltare Economică, Socială și Culturală, cu sprijinul programului „Consolidarea încrederii” (UE-SBM V) finanțat de UE și implementat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Ольга Криворучко: «Защита окружающей среды является серьезной задачей для всех нас…»

October 19, 2020

Серия интервью с молдавскими художниками, активистами, экологами и деятелями культуры. Обсуждаем влияние пандемии на экологию и жизнь общества.

 Ольга Криворучко, г. Рыбница, руководитель общественной организации  “Друзья животных и природы” (основные направления деятельности: экологическое воспитание и образование, экологический туризм, развитие гражданского общества);  руководитель Экологического Союза Приднестровья.

Наш проект посвящен обсуждению влияния пандемии COVID-19 на жизнь общества и экологию. Мы собираем мнения художников, представителей общественных организаций и экологов с двух берегов Днестра.

– Скажите, пожалуйста, как именно, по Вашему мнению, повлияла пандемия на жизнь мирового сообщества? Произошли ли какие-то изменения в общественном самосознании?

– Пандемия, безусловно, оказала определенное влияние  на  жизнь мирового сообщества. Но и позволила провести хороший анализ ситуации,  дала возможности   пересмотреть  и переоценить  планы и реальные перспективы.  Разрушены глобальные связи, закрыты государственные границы и разорваны производственные отношения. Многие люди задумались над целью собственной жизни. Во время карантина часто сложно оставаться наедине с собой или с самыми близкими людьми. Изменяется общество потребления. Экономические потери  наличествуют во всех сферах и уровнях. Значительны человеческие потери. Серьезные опасения за собственное здоровье. Эпидемиологические ограничения произвели изменения в общественном самосознании.

– А как она повлияла на жизнь общества Молдовы и Приднестровья? Трансформировались ли каким-либо образом общественные ценности?

На бытовом уровне изменения очевидны, а потому понятны: путешествия в  ближайшее время маловероятны, перемещения людей ограничены чертой своего  населенного пункта. По всей вероятности, большинство столкнулось со  снижением дохода и уровня жизни, кто-то с потерей работы. Над всеми  висит прессинг страха перед болезнью, социальными ограничениями и  связанными с этим вызовами.

– До пандемии все больше нарастала обеспокоенность людей состоянием экологии. Как Вы считаете, в настоящий момент эта общая обеспокоенность состоянием биосферы снизилась?

Защита окружающей среды является серьезной задачей для всех нас и не  теряет своей актуальности.

– Опишите, пожалуйста, как именно повлиял период массовой самоизоляции на состояние окружающей среды Приднестровья? Считаете ли Вы этот эффект кратковременным?

– На мой взгляд, минимально влияние.

– Какая из проблем Приднестровья волнует Вас, как эколога, сейчас больше всего?

– Недостаточное экологическое воспитание и экологическое образование, актуальность которых невозможно переоценить.  Многие из сегодняшних проблем были бы гораздо менее выражены, если бы наши сограждане имели  хоть начальное экологическое воспитание  и обладали бы азами экологического образования.

– Повлиял ли как-то карантинный режим на состояние Днестра?

– Это вопрос – к ориентированным специалистам. На мой субъективный взгляд – не особо повлиял.

– Как Вы думаете, что показала нам пандемия в отношении пластика? Возможен ли в нашей жизни полный отказ от его использования?

– Выскажу свое мнение: пластик наличествует в нашей повседневной жизни, и не уверена, что необходим полный отказ от него. Скорее,  разумное его использование.

– Скажите, пожалуйста, как повлияла пандемия на Вашу деятельность и деятельность Вашей организации?

– Стало, безусловно, сложнее работать. Наша аудитория  важная и объемная. Сейчас, к примеру у нас проект с юным поколением. Пытаемся работать через Интернет, но есть свои сложности. Не у всех есть возможности выйти во всемирную сеть, особенно у сельского населения. Решение информационных задач и обратная связь практически осуществляется только  через социальные сети.  Приходится изменять некоторые мероприятия, корректировать сроки.

– Расскажите, пожалуйста, возникли ли у Вас какие-либо новые рабочие идеи, проекты, «навеянные», так сказать, пандемией? Удалось ли их воплотить? Почему, если нет?  Как, если да?

– Да, идеи рождаются… В основном, на будущее. Например, вторичное использование пластиковых пакетов для изготовления сумок, ковриков; творческое использование б/у ниток для изготовления авторской бижутерии.

– На чем, в каком направлении, как Вам кажется, современным экологам Молдовы и Приднестровья стоило бы сконцентрировать свое внимание и усилия?

– Сложилось экологическое сообщество, работающее в направлении решения важных вопросов защиты окружающей среды. В него входят ученые, активисты неправительственных организаций, представители бизнеса и органов власти, объединенные международной Ассоциацией  хранителей реки Днестр «Эко ТИРАС». Направления работы разные: совершенствование экологического законодательства, органическое земледелие, лесные вопросы, защита животных, экологическое воспитание и образование, сохранение биоразнообразия  и многие другие. Все это архиважно.

– Спрогнозируйте, пожалуйста, чего следует ожидать жителям Приднестровья в связи с глобальным потеплением. Прошлая зима уже поразила нас своей теплотой. Что будет дальше?

Извините, этот вопрос к  специалистам. Нашим согражданам  придется адаптироваться к вызовам окружающей нас среды.

– Как Вы считаете, какими будут следствия пандемии для экосистемы планеты?

–  Возможно, экологизация сознания  гражданина.

– Что бы Вы порекомендовали простым гражданам, неравнодушным к состоянию окружающей среды? Как простой житель Приднестровья может изменить свою бытовую жизнь, чтобы способствовать сохранению природы, или, по крайней мере, не усугублять ее плачевное положение?

 –  Прежде всего, разумное потребление;

– Экономить электроэнергию (заменить лампы на энергосберегающие), воду (например, принимать душ вместо ванны);

– Стараться использовать экологичный транспорт (возможно, велосипед);

– Не сжигать растительные остатки (ветки деревьев, листву, траву);

– Сокращать количество мусора;

– Уменьшить потребление пластиковых пакетов и бутылок;

– Сократить потребление бумаги;

– Покупать местную продукцию (способствовать минимизации транспортировки из других стран или регионов);

– Сажать деревья, кусты и цветы. 

Интервью провела Асауляк Раиса

(НП «ИПЦ «Априори» г. Тирасполь)

………………………………………………………………………………………………………………

О Проекте

Основная цель  проекта «Пандемия, экология и художник»   –  налаживание связей между представителями культурного сообщества двух берегов Днестра через ряд публикаций для “ART-PLOSHADKA” с привлечением художников, экологов и активистов. Проект также включает в себя проведение выставки, где будут представлены работы художников и фотографов, созданные во время самоизоляции.

Автором творческого проекта «Пандемия, экология и художник»,  является Татьяна Федорова, художник, преподаватель  Детской  художественной школы им. А. Щусева, председатель платформы «ART-PLOSHADKA».

Целевой аудиторией мероприятий являются художники современного искусства,  активисты, акторы культуры обоих берегов Днестра, исследующие и  актуализирующие различные социальные вопросы. Художники, как индикаторы  современности и трансформаторы общества, сегодня в эти трудные дни изоляций и преград могут поспособствовать проявлению социальных проблем и сделать их более видимыми.

Проект   также направлен на реактуализацию онлайн платформы  “ART-PLOSHADKA”, которая была создана в 2008 году.  Деятельность сети “АРТ-ПЛОЩАДКА” направлена на создание он-лайн сообщества культурного сектора Молдовы с целью консолидации молдавских культурных ресурсов, а также на формирование и расширение единого культурного пространства, охватывающего самые различные стороны искусства и культуры.

Мероприятие проходит в рамках второго этапа Платформы «Культура», координаторами которой являются Национальный Комитет ИКОМ Молдова в партнерстве с  Агентством экономического, социального и культурного развития ”Парагон”, при поддержке программы «Укрепление мер доверия» (EU-SBM V), финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

Александра Новак “Стало понятно, что мы все в одной лодке, а наш капитан то ли гений, то ли безумец.”

September 16, 2020

Александра Новак / Приднестровье, г. Рыбница.

– В какой ситуации пандемия вас застала, в какой момент? С какими трудностями вы столкнулись?

        Весна 2020 года, вокруг много запретов и мемов о том, что же ещё приготовил нам этот год. Мы живём в доме – это  в момент пандемии лучшие условия, так как можно  выйти на улицу и видеть весну, но вот моим друзьям в квартирах было крайне грустно наблюдать за ней только из окна своего дома. Прошло уже полгода практически, а достоверной информации о том, что это было, толком нет, но нам пророчат повторение. Все вокруг потеряли работу, на время или навсегда. У больших корпораций горели миллионы, у меня гореть было нечему. Стало понятно, что мы все в одной лодке, а наш капитан то ли гений, то ли безумец.

– Кардинально ли поменялась ваша жизнь во время самоизоляции?

Я была правильной, по крайней мере, первые месяцы. Из-за этого я, как и рекомендовали, находилась дома постоянно. Сначала было сложно, а потом поняла, что людей, которых хочу видеть, можно пересчитать по пальцам и отлегло.

– Как проходила ваша самоизоляция? Чем занимались?

Мы с моим сыном (пятилетка) много времени проводили вместе, круглосуточно. Даже надоели друг другу за это время. Рисовали, учились, работали, выполняли какие-то домашние дела.

-Как вы планируйте отдыхать этим летом?

Я планирую перестать хотеть куда-то кроме своей маленькой республики, но не могу. Я скучаю по поездкам, по друзьям из Кишинёва, к тому же я очень хотела увидеть Киев в этом году.

– Что для вас была самоизоляция? Нарушение гражданских прав и свобод или  вынужденная мера

Я не думаю, что знаю правду в этом случае. Мне было не комфортно лишиться всех социальных контактов и да, когда я хотела, я обнимала друзей, не смотря на запрет. В какой-то момент я поняла, что устала бояться и перестала. Чувство тревоги очень сильно дестабилизирует меня.

– Была ли  финансовая поддержка во время самоизоляции?

А вот тут напрягся и прижал уши как испуганный кот – весь мир. Финансовая подушка быстро растаяла, но с деньгами всегда так.

-Смогли ли перейти на онлайн работу?

Я отчасти дизайнер, поэтому часть моей работы всегда является удаленной.

-С какими денежными проблемами столкнулись, и как удается их решать?

Отчасти просто нашла новые заказы, отчасти научилась экономить, отчасти использовать возможности для дополнительного заработка.

-Нашлось ли время для творчества?

Карантин благотворно повлиял на творческую часть моей жизни. Мы сделали с друзьями закрытый проект, могу сказать лишь,  что он был связан с рисованием на стенах, активизмом и коровками. Также нам удалось с разрешения администрации расписать одну остановку в городе Рыбница.

– Возникли ли какие-то новые творческие идеи?

Я, в конце концов, решилась провести курс по стрит-арту, не дожидаясь окончания всех запретов. Мы стараемся соблюдать все рекомендации во время занятий. Сейчас курс находится ещё в процессе реализации, но могу точно сказать, что мы отлично проводим время.

– Удалось ли их воплотить? Почему, если нет?  Как, если да?

Обычно, каждое лето я посещаю различные летние курсы или школы, участвую в проектах Оберлихта. В этом году они были отменены, а я сделала свои.

– Жизнь уже никогда не будет прежней, как до пандемии. Согласны ли вы с этим утверждением? Почему?

Жизнь не будет прежней не из-за пандемии, а из-за нашего нерационального использования ресурсов и стремительного загрязнение своей среды обитания. Конец света наступил уже до этой пандемии.

– Как вы считаете, самоизоляция людей, как вида, живущего на земле – улучшила состояние экологии, или ухудшила? Почему?

Улучшила, и мы прекрасно все понимаем , что это значит. Пока писала, вспомнила текст песни(слова) Noize MC – Мизантроп рэп

Цивилизация – Вредный лишай на теле планеты

Поскорее дождаться бы

Светлого праздника – конца света!

– Как вы считаете, что именно изменится в мире после пандемии?

Ничего, к сожалению.

– Назовите 3 пункта, вещи, явления, которых вам больше всего не хватало:… (например, встречи с друзьями, объятия…)

Встречи с близкими друзьями, чувство безопасности, свободное транспортное передвижение и сообщение.

– Какой новый опыт получилось приобрести?

Я, по большому счёту, углубляла  знания в своей профессиональной сфере деятельности на карантине, если, кто-то занимался ничем, проще говоря бездельничал, у меня такого не было.

Александра Новак. Приднестровье, г. Рыбница. Проектная деятельность, художник, фотограф.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

О Проекте

Основная цель  проекта «Пандемия, экология и художник»   –  налаживание связей между представителями культурного сообщества двух берегов Днестра через ряд публикаций для “ART-PLOSHADKA” с привлечением художников, экологов и активистов. Проект также включает в себя проведение выставки, где будут представлены работы художников и фотографов, созданные во время самоизоляции.

Автором творческого проекта «Пандемия, экология и художник»,  является Татьяна Федорова, художник, преподаватель  Детской  художественной школы им. А. Щусева, председатель платформы «ART-PLOSHADKA».

Целевой аудиторией мероприятий являются художники современного искусства,  активисты, акторы культуры обоих берегов Днестра, исследующие и  актуализирующие различные социальные вопросы. Художники, как индикаторы  современности и трансформаторы общества, сегодня в эти трудные дни изоляций и преград могут поспособствовать проявлению социальных проблем и сделать их более видимыми.

Проект   также направлен на реактуализацию онлайн платформы  “ART-PLOSHADKA”, которая была создана в 2008 году.  Деятельность сети “АРТ-ПЛОЩАДКА” направлена на создание он-лайн сообщества культурного сектора Молдовы с целью консолидации молдавских культурных ресурсов, а также на формирование и расширение единого культурного пространства, охватывающего самые различные стороны искусства и культуры.

Мероприятие проходит в рамках второго этапа Платформы «Культура», координаторами которой являются Национальный Комитет ИКОМ Молдова в партнерстве с  Агентством экономического, социального и культурного развития ”Парагон”, при поддержке программы «Укрепление мер доверия» (EU-SBM V), финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

Александр Тиней: ” я вижу некую живописность, подобную осенней грязи на ботинках или жирному пятну на салфетке.”

August 29, 2020

Серия интервью с молдавскими художниками и фотографами. Обсуждаем вопросы самоизоляции, демократии, экологии и какие новые нормы пост-карантинной жизни нас ожидают в ближайшем будущем. 

 

TineiАлександр Тиней у себя в мастерской в Будапеште

 

 – В какой ситуации пандемия вас застала, в какой момент? С какими трудностями вы столкнулись?

– Мою выставку в местной Будапештской галерее отменили.

– Кардинально ли поменялась ваша жизнь во время самоизоляции?

Кардинально не изменилось ничего. Просто  какие-то выставки перенесли..

– Как проходила ваша самоизоляция? Чем занимались?

-Творческая жизнь не изменилась вообще.

Как ездил на велосипеде в мастерскую, так и продолжаю. Правда, цену за мастерскую повысили.

– Как вы планируйте отдыхать этим летом?

– Отдыхаю в Хорватии.  Границы открыты. Температуру не проверяли.

– Что для вас была самоизоляция? Нарушение гражданских прав и свобод или  вынужденная мера?

– Продолжал встречаться с друзьями…Правда, приходилось готовить исключительно на собственной кухне. Когда в городе грянули ограничения, было немного жутковато. На улице чувствовался запах болезни и дезинфекции.  В общем, прохожие все отворачиваются, сторонятся тебя. Шарахаются в стороны. В магазины утром до 12 не зайдешь, так как в это время разрешено гражданам после 60.

Я с женой уезжал на дачу, на остров.  Там жизнь как в старое время. Дети на велосипедах без масок и шлемов. Рыбаки и шелковица и белая и черная.

 – Была ли  финансовая поддержка во время самоизоляции?

– От правительства  ни какой поддержки не было.

-Смогли ли перейти на онлайн работу?

– Я и до этого работал онлайн и по телефону с моими галереями за границей. Ничего не изменилось.

-С какими денежными проблемами столкнулись, и как удается их решать?

Местный рынок вымер. Многие галереи временно закрылись. Но, Слава Богу, кормили галереи за границей.

-Когда вы переехали в Венгрию и сложно ли было адаптироваться?

Первые 5 лет после переезда были очень сложными. Я никого не знал.
Стучался во все возможные галереи, заводил знакомства, но ничего не работало.

Естественно в такой ситуации думаешь, -«что со мной не так?»
Анализируя свои работы , сопоставляя их с увиденным в музеях и галереях, я видел разницу в мышлении, видел, что мои работы совершенно не отражают мир в котором я жил.

Изобразительное искусство ушло далеко вперёд.
В Молдове у меня не было возможности не увидеть это, не оценить.
Изменился сам подход к живописи, начинка, темы. Искусства больше не идеализирует образы настоящего, но говорит о том что видит. Конечно, другой стороной медали, могут быть: цинизм, боль, разочарование в идеалах, отверженность.
Но не это ли дух нашего времени, где формальное, поверхностное отношение к миру взорвано потребностью достучаться до подлинной природы вещей. А это всегда сопряжено с дискомфортом от увиденного.

Поиски символов времени привели меня к татуировкам.
Я не представляю себе современного городского пейзажа без граффити.
Также жанр современного портрета приобрёл для меня совершенно новое звучание через призму этих линий на руках и ногах моих персонажей.
Это напоминало корни деревьев, вены с голубой кровью и просто странные линии приносящие жесткость и остроту в работы.
Матисс говорил,  что художник всегда выигрывает понимая себя.
Именно это занимает меня больше всего. Живопись как средство самопознания.
Возможность предоставить обществу моё субъективное понимание мира, мою интерпретацию пережитого, в котором, я верю, этот мир нуждается.

field flower (1)

2020. Полевой цветок. 140 x 89,4 cm.  Маслом на холсте. Автор Александр Тиней

– Нашлось ли время для творчества? Возникли ли какие-то новые творческие идеи? Удалось ли их воплотить? Почему, если нет?  Как, если да?

– Только этим и занимался. Тематически меня всегда волновала идея моего происхождения. Моя тема цветов, или растений, вышла из темы корней.
Случайно ли я родился именно в Молдове у моих родителей и что это значит для меня.
Так же меня привлекала сама техника, метод наложения краски на холст, эксперименты с разного рода техниками. Мне хотелось создать нечто не рукотворное, стихийное и в тоже время напоминающее линогравюру или какую-либо другую печать.  Я работал липкой лентой и разными скотчами.  А потом наносил краску большими строительными мастихинами. Если плохо получалось, промокал это все бумагой и получался эффект печати.

То же самое и в теме растений присутствует  та же техника.
Все вместе напоминает плохо вырезанный ножницами коллаж. К коллажу стремлюсь и в портрете мальчика, используя ту же технику. В плохо покрашенной поверхности, в острых, как бы  плохо отрезанных гранях, я вижу некую живописность, подобную осенней грязи на ботинках или жирному пятну на салфетке.

Понадобиться время, чтобы осмыслить то, что происходит с нами сейчас.  Новые творческие идеи, связанные с пандемией не приходили.

Letter to Milena2020. Мальчик на красном. 140 x 89,4 cm.  Масло на холсте. Автор Александр Тиней

 

– Жизнь уже никогда не будет прежней, как до пандемии. Согласны ли вы с этим утверждением? Почему?

Думаю, жизнь будет прежней. Человечество адаптируется. Не думаю, что мы сделаем правильные выводы. После первой мировой войны пришла вторая, войны длятся до сих пор. Диктаторы до сих пор у власти. Потрясений хватает на несколько лет, а потом всё по новой.

– Как вы считаете, самоизоляция людей, как вида, живущего на земле – улучшила состояние экологии, или ухудшила? Почему?

-Улучшила, конечно! Заводы стоят. Фабрики. Прекратились выбросы в атмосферу вредных веществ.

– Как вы считаете, что именно изменится в мире после пандемии? Что станет новой нормой в обществе?

Думаю, контроль усилиться. Датчики с измерением температуры будут везде.

fields s2020. Письмо к Мелене.  140 x 89,4 cm. масло на холсте. Автор Александр Тиней

 

– Как вы думаете, заставляет ли пандемия выбирать между экономикой и экологией, между заботой о людях и заботой о природе?

– Природа людей не изменилась. Пандемия не может испугать на столько, что бы люди перестали быть алчными и корыстолюбивыми. Не повлияла на комплекс неполноценности, от которого жажда власти и господства над другими. На характер и природу человека может повлиять только Бог. Вот это меняет нас, внешние факторы -это временные изменения, которые потом возвращают нас к прежнему ходу мыслей. Алчность – это эгоцентризм, в центре которого сам этот человек, а не природа, планета, другие люди. Таких изменений мы не увидим.

Думаю, что пандемия не заставит нас  выбирать между экономикой и экологией, между заботой о людях и заботой о природе.

– Назовите 3 пункта, вещи, явления, которых вам больше всего не хватало:…

Не хватало: Свободы передвижения. Возможности видеть родных . Пиццы.

– Назовите 3 пункта, изменения в общей жизни вокруг, которые вам понравились:…

Вот то, что экология улучшилась – это мне понравилось.

Александр Тиней родился в Каушанах в Молдавии, живет и работает в Будапеште. Александр Тиней – молдавский художник, который около двадцати лет работает и живет в Венгрии. Персональные и групповые выставки в музеях и галереях Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Амстердама, Вены и Токио.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

О Проекте

Основная цель  проекта «Пандемия, экология и художник»   –  налаживание связей между представителями культурного сообщества двух берегов Днестра через ряд публикаций для “ART-PLOSHADKA” с привлечением художников, экологов и активистов. Проект также включает в себя проведение выставки, где будут представлены работы художников и фотографов, созданные во время самоизоляции.

Автором творческого проекта «Пандемия, экология и художник»,  является Татьяна Федорова, художник, преподаватель  Детской  художественной школы им. А. Щусева, председатель платформы «ART-PLOSHADKA».

Целевой аудиторией мероприятий являются художники современного искусства,  активисты, акторы культуры обоих берегов Днестра, исследующие и  актуализирующие различные социальные вопросы. Художники, как индикаторы  современности и трансформаторы общества, сегодня в эти трудные дни изоляций и преград могут поспособствовать проявлению социальных проблем и сделать их более видимыми.

Проект   также направлен на реактуализацию онлайн платформы  “ART-PLOSHADKA”, которая была создана в 2008 году.  Деятельность сети “АРТ-ПЛОЩАДКА” направлена на создание он-лайн сообщества культурного сектора Молдовы с целью консолидации молдавских культурных ресурсов, а также на формирование и расширение единого культурного пространства, охватывающего самые различные стороны искусства и культуры.

Мероприятие проходит в рамках второго этапа Платформы «Культура», координаторами которой являются Национальный Комитет ИКОМ Молдова в партнерстве с  Агентством экономического, социального и культурного развития ”Парагон”, при поддержке программы «Укрепление мер доверия» (EU-SBM V), финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

 

Игра в “Крестики Нолики”. Игроки: фотограф Аня Галатонова из Тирасполя и художница Татьяна Федорова из Кишинева.

August 23, 2020

Серия интервью с молдавскими художниками и фотографами. Обсуждаем вопросы самоизоляции, демократии, экологии и какие новые нормы пост-карантинной жизни нас ожидают в ближайшем будущем. 

 

Игра в “Крестики Нолики”. Игроки: фотограф Галатонова Аня из Тирасполя и художница Федорова Татьяна из Кишинева.

– X (Татьяна Федорова)  Когда в Молдове объявили ЧП, мне было интересно, как обстоят дела в Приднестровье. И была приятно удивлена, что у вас нет Ковид-19. Ситуация изменилась, спустя неделю, если не ошибаюсь. Мне казалось тогда, что Приднестровье самое безопасное место, а тебе?

– O (Аня Галатонова) Таня, во-первых, спасибо за то, что пригласила меня на разговор и за возможность порефлексировать. Я чувствую, что теряю сноровку общения.

Помню одно из своих самых первых ощущений в связи с распространением Ковид-19 – это облегчение. Можно на время выдохнуть. Меня очень тревожила стремительность жизни всех вокруг меня и кроме меня. Бесконечные поездки, проекты, путешествия, фестивали – за всем этим ты наблюдаешь в соцсетях. И думаешь – мир, полегче. А тут вдруг событие, которое действительно можно назвать феноменом. Все равны. Все на паузе. Не думаю, что это злорадство с моей стороны. Я просто ненадолго перестала себя винить за свою инертность.

Но, конечно, последствия у этой ситуации глобальнее. Повсеместное закрытие границ лишило меня любимой «сезонной» работы. Мы с коллегами были вынуждены отменить фестиваль документального кино, который мы организовываем каждой весной. Начали работу над ним в еще конце осени. И вот в феврале мы по-честному смотрим на ситуацию и решаем отложить работу до лучших времен. Это было ударом. Я начала задаваться вопросами: а что мне теперь делать, кто я без любимого проекта, какой вообще смысл у моей жизни? Человеку неприятно задавать себе глобальные вопросы. Хоть и полезно.

8из серии “В поисках себя”, автор Аня Галатонова

В марте в Приднестровье ввели режим ЧП. Я стала следить за новостями. За этим счетчиком заразившихся и погибших. Как будто от этого зависит и твоя жизнь. Потом начала переживать за родителей, которые от меня далеко. И стало очевидно, что встреча наша состоится нескоро. Каждый из отпечатков, оставленных на новой реальности COVID-19, сам по себе не так уж страшен. Но тут определяющую роль играет накопительный эффект ограничений.

Да, наша селф-мейд республика оказалась довольно безопасным местом по сравнению со многими странами. И как-то совершенно очевидно стало, насколько мы все под колпаком. «Моя милиция меня бережет». Эти ребята патрулируют улицы, контролируют тебя во имя твоей собственной безопасности, ручки дезинфицируют. Но я не знаю даже, чего я больше боялась – контакта с вирусом или с силовыми структурами.

7из серии “В поисках себя”, автор Аня Галатонова

Несмотря на то, что у меня всегда был «домашний» образ жизни, дом как бы начал меня съедать, и я этому поддалась. Сначала, конечно, ты находишь время забраться в самый дальний угол и навести там порядок. Потом ты теряешь смысл в уборке. Нет никаких встреч и событий, к тебе никто не придет. Я открыла для себя мир сериалов. До этого я разве что «Шерлока» смотрела. Сейчас два десятка наберется.

Покидать дом, чтобы сходить за продуктами, не хотелось. Пополнить запасы выгонял из дому животный инстинкт. Но мир не казался враждебным. На самый разгар весны пришелся период самых жестких ограничений. Все распускалось вокруг – очень хотелось гулять. Я не могла до конца поверить, что человека действительно могут лишить такого важного права и потребности – передвижения. Дом стал тюрьмой. Велосипед, кстати, спасал.

Если перейти на еще более личный уровень влияния вируса, то надо сказать – я не очень социально-активный человек. Не чувствую необходимости контактировать с миром, фиксировать свою жизнь в социальных сетях, звать кого-то в гости и приходить самой. Не знаю, когда и почему так вышло. Но на своем опыте знаю, что отсутствие разнообразных социальных взаимоотношений может иметь очень трагичные последствия. Я это к тому, что новые реалии все же не очень изменили мое личное мироустройство. Тем не менее, хотелось, чтобы все вернулось на свои места, и самоизоляция была бы не по принуждению, а по собственной воле.

По условиям твоего эксперимента, мне выпало задать тебе всего три вопроса. Кажется, будет сложно уместиться в такую скромную цифру. Но мы попробуем.

Многие во время карантина сумели перестроиться, использовать это время на саморазвитие. Или стали больше уделять внимание семье или давно отложенным проектам, до которых руки не доходили. В зависимости от того, живет человек один или в семье – ему хочется оказаться в ситуации противоположной своей. По крайней мере, я немного устала от одиночества и мне хотелось воссоединиться с семьей. Скажи, какой из вариантов случился с тобой: как ты перестраивалась и на какие части нашей многогранной (но вдруг ограниченной внешними факторами) жизни сместились акценты?

– X (Татьяна Федорова) Ты знаешь, перестраиваться, кардинально не пришлось. Я уже к тому времени жила в определенных заданных рамках. Действительно современная жизнь имеет нечеловеческие скорости, мы постоянно торопимся и спешим куда-то, очень много событий вокруг мира искусства. В какой-то момент ты понимаешь, что не успеваешь сесть в тот самый кабаковский поезд ”будущего” и начинаешь бежать еще быстрее. Но  это выматывает, и в какой-то момент понимаешь бесполезность этой затеи. Это как пытаться добежать или дотянуться до горизонта. И поэтому я периодически  прибегаю к эскапизму, как способу познания мира и себя. Можно сказать, период моей внутренней эмиграции совпал остановкой мира. Весь мир как бы нажал на паузу и погрузился сам в себя. Нет событий, дел, беготни, можно обернуться назад и погрузиться в себя и  не надо никуда спешить.

2web_fiodorova13web_fiodorova2из серии “ 12 минут во Вселенной”, автор Федорова Татьяна

 

Ты правильно заметила тот факт, что мы сидели два месяца дома и ничего толком не делали – это феномен, скорее всего для меня, это что-то такое сакральное в духовном плане, с другой стороны нечто новое  политически сконструированное. Всем вдруг стало понятно, что реальность не только нами строится и управляется. Всем вдруг стало понятно,  что нами управляют и дирижируют,  и мы немного подзабыли уроки прошлого.  С одной стороны без особого желания я вынуждена наблюдать этот срежиссированный  спектакль, а с другой стороны погружаешься в себя, в свою семью и семейный быт.

5web_fiodorova6web_fiodorova2из серии “ 12 минут во Вселенной”, автор Федорова Татьяна

 

Я наблюдала с большим любопытством и интересом за твоими постами в инстаграме, хотя ты пишешь, что редко появляешься в соцсетях.  Во время самоизоляции, мне кажется, социальные сети стали  единственным инструментом связи с миром. Появились повсеместно зум встречи, инстаграм лайф и тд… Связь с миром через  инстаграм, что тебе это дало во время самоизоляции? Твой автопортрет ,сделанный в это непростое время, где ты лежишь в перемотанной одежде,где нет ни головы, ни рук, ни ног, а только нечто, напоминающее тело,  о чем? Твоя работа под названием «Акт эмпатии» о чем она?

– O (Аня Галатонова) Я всегда была очень грустным ребенком, с большим количеством комплексов и даже ненавистью по отношению к себе. Мои дневники, которые я вела, когда мне было 14, страшно читать. «Я никогда не…» смогу, добьюсь, буду тем-то… «Хочу умереть». Мне кажется, это повлияло на мою жизнь и предопределило в чем-то мою судьбу. Мои автопортреты печальны, потому что это трансформация и выход каких-то тревог и болезненных ощущений. Когда я испытываю счастье, мне не приходят в голову образы, которые хочется воплотить, не хочется делать никаких высказываний.

«Акт эмпатии» – это один из образов, который я в буквальном смысле прожила. Он возник из чувства сострадания животным. Это у меня сродни психозу. Мы живем в жестоком мире, где с животными обращаются очень плохо. Эту боль я переживаю за них. Зимой мне пришлось лечить кота от какой-то неведомой и неизлечимой болезни. Я до сих пор не знаю, есть ли она у него и какая именно, потому что у нас нет качественной диагностики в области ветеринарии. Но местный ветеринар, почти шаман, прописал моему коту особую диету и очень интенсивный курс иммунотерапии.

4из серии «Акт эмпатии» , автор Аня Галатонова

40 дней подряд, мне нужно было просыпаться в 5:20 утра и делать моему коту по два укола внутримышечно. И еще совать в глотку таблетки. Сначала было терпимо. Потом кот очень устал от этого лечения, начал сопротивляться, просто невозможно было сделать инъекцию с первого раза. Кусался. Я нервничала. Было много неудачных попыток. Каждое утро начиналось с ада. Потом кто-то посоветовал мне запихивать кота в рукав верхней одежды. У меня были спортивные штаны. Так я и сделала. Запихивала, да еще и прижимала к полу, чтобы сразу попасть и быстро ввести.

Весь день я жила ожиданием следующей утренней процедуры. Я не могла радоваться жизни – любую светлую мысль перекрывали эти переживания. Мучаю кота. Во благо? Ближе к концу лечения я была крайне эмоционально нестабильна. В интернете я нашла много негативных отзывов о ветеринаре. Повезла кота в Кишинев. Там специалист сказала, что диагноз ставить рано, а ветеринар пользуется вообще не доказательной медициной. То есть все это было зря.

Я стремилась поставить себя в положение животного. Потому что я это вместе с ним чувствовала каждый раз: ты обездвижен, тебе страшно, в тебя колют иголки. Так появилась эта фотография.

_MG_9841из серии «Акт эмпатии» , автор Аня Галатонова

Поезд Кабакова – это сильный и универсальный образ. Очевидно, что все туда не поместятся. По крайней мере, от желания туда попасть жизнь обретает смысл. Еще можно пойти в обратную сторону, перейти на другой путь. А можно просто долго стоять на перроне. И, грубо говоря, смотреть в окна Инстаграма на тех, кто мчится в будущее.

Для меня художники всегда были сверх людьми. Еще доктора. Но там как-то понятнее – ты используешь знания, накопленные человечеством, встраиваешься в систему.

А вот художники, они же имеют дело с другого вида ответственностью. Как быть художнику со своей свободой? Эта свобода ведь эфемерна, а художник – живой человек с очень тривиальным набором проблем и потребностей.

И у него пока нет билета на этот поезд.

Как ты находишь мотивацию делать работы, большие проекты? Твое искусство – оно для кого? Для себя? Для будущего? Или ты просто не можешь не делать, не высказываться? Я по себе чувствую – я могу не делать. И когда мечта, которую я предаю, сбывается у кого-то другого, я просто себе говорю – ну, я не художник, я не фотограф. И признание собственной посредственности работает как болеутоляющее. Надеюсь, ты разглядишь тут вопрос.

– X (Татьяна Федорова) Согласна с тобой, что доктора, художники – это особенные люди, сюда хотелось бы добавить также людей, занимающиеся духовными практиками. Есть в них что-то общее: врач лечит тело, художники, назовем их, врачевателями душ, имеют дело не с плотью, а c душой. Все они преобразуют мир, делают его лучше или другим.

Но я бы  задумалась, назвать ли художников сверх людьми, для меня это созвучно с полубогами. Если художники на самом деле сверх люди,  тогда зачем  им вообще этот поезд и это будущее, вот в чем вопрос.

Ты говоришь об ответственности художника. Мне кажется, основная болевая точка у художника – это его постоянная потребность в самореализации, что часто приводит к  зацикленности на себе и на своем творчестве. Художнику кажется, что  у него какая-то особенная миссия, сверхзадача. От этого и депрессии и постоянное недовольство собой. И это ко мне тоже приходит, время от времени, как и многим другим. Как не встречусь со знакомым художником, так и дискутируем об этом.:)  Но художник никому ничего не должен, вот где свобода, это да!

Сегодня доктора – это герои нашего времени, да, сверх люди особенно в Молдове, когда труд медицинского работника мало оценен материально. Доктора сегодня спасают наши жизни в это непростое время.

8web_fiodorova59web_fiodorova6из серии “ 12 минут во Вселенной”, автор Федорова Татьяна

А художник – это особенный “вид” человека, это точно. Но вот в чем парадокс. На самом деле, с ним особо никто не хочет связывать свою жизнь. Все понимают благородство его деятельности, но если речь пойдет о замужестве или женитьбе, это большой вопрос.  Художник очень часто создает свое творение без оплаты. А семье художника надо на что-то жить.Так, например, участвуя в Румынии в одном арт проекте, я как-то спросила одного румынского художника, если его жена тоже художница. Он чуть не поперхнулся и сказал мне,  боже упаси меня от этого.  

Есть что-то в художнике, что требует выхода наружу, это точно. У кого-то вдохновение или еще что-то. Для меня это порой подобно  чиханью, что-то скапливается внутри и надо очиститься, выплеснуть наружу накопленные эмоции, мысли, состояния, так я это понимаю. Художник как носитель вируса творчества, которому нужно постоянно что-то творить, создавать, моделировать. И в этом он, конечно, подобен богу творцу.

Так и у меня рождаются проекты, трудно сказать,  для кого создаются мои проекты и работы. Бывают, что создаются проекты, которые направлены на  зрителей как мои авторские книжки, иногда терапевтического толка как некоторые мои перформансы,  иногда как подглядывание или познание себя через  другого как эта игра в крестики нолики.

 

11web_fiodorova712web_fiodorova8из серии “ 12 минут во Вселенной”, автор Федорова Татьяна

Двухмесячная самоизоляция породила новую серию работ о самоизоляции “ 12 минут во Вселенной”.

Мы как-то вдруг мгновенно оказались на другой планете или в другом измерении. Причем все одновременно практически. Спустя два месяца карантина, в отсутствии возможности выйти на улицу, наши дома как бы превратились такие индивидуальные (семейные) космические капсулы. Откуда нет выхода и надо чего-то неопределенно ждать, когда мы наконец-то приземлимся и окажемся в безопасном времени и пространстве. Были, конечно, небольшие вылазки на улицу. Как космонавты в невесомости, мы в панике, не чувствуя почву под ногами, бежали в суматохе за продуктами и лекарствами, спеша вернуться назад домой в безопасное место. И вот через два месяца мы оказались на свободе. И мир вдруг стал другим, деревья, трава и весь мир заиграл новыми красками.

Серия родилась уже после, того как можно было гулять на улице без опасений, что тебя могут оштрафовать. Сама идея родилась  у меня  во время прогулки по парку, которого мы были лишены почти два месяца. У меня тогда было четкое ощущения моего отсутствия на этой планете и наконец, обретения земли обетованной. И пришло понимание, как мы все-таки не ценим природу, не вдохновляемся, не дорожим этим бесценным даром.

По утверждению некоторых  экологов всеобщий глобальный карантин положительно повлиял  на оздоровление планеты в целом, после остановки масштабного производства и транспорта. Как ты думаешь, даст ли это возможность человечеству в эпоху потребления  глобального потепления переосмыслить место человека и его роль на планете? Были у тебя мысли на этот счет, как например, стать вегетарианкой или меньше путешествовать или сменить машину на велосипед или еще что?

– O (Аня Галатонова) Парадокс: я всегда отвергаю аргумент «если ты перестанешь есть мясо, животных меньше убивать не станут», но вполне принимаю для себя идею, что самолеты будут все равно летать – со мной или без меня. Лучше со мной. Я не ем мясо пять лет. Наверное, из этических соображений, а не экологических. А вот велосипед – это мой лучший друг. Безусловно.

Я думаю, людей этот опыт ничему не научит. Планета отдышалась немного. Дальше все будет так же. Точечно, возможно, что-то и будет меняться в лучшую сторону. Эволюционно – посмотрим, если доживем.

Мне очень понравились те работы из серии, которые ты опубликовала. Вот что делает художников сверх людьми в моем понимании! Образы, сны, отношение к проблеме или явлению, высказывание – все это они могут передать другим языком. Которым владеют не все, а понимают почти все.

5из серии “В поисках себя”, автор Аня Галатонова

Как я сказала, на мой взгляд, глобальный карантин не внесет долгосрочные изменения в отношение человечества к экологии. Но он точно дал художникам по всему миру определенный толчок для развития их творчества.

Хотелось бы узнать твое мнение о перспективах молдавских художников. Существует ли сообщество в стране? Насколько важно, чтобы оно существовало? Есть ли молодые современные художники в Молдове, которых ты могла бы выделить?

 Есть молдавские художники это точно. Про сообщества не знаю:) Выделять молодых современных молдавских художников бессмысленно, потому что всех художников, кто занимается современным искусством в Молдове, можно по пальцам пересчитать. Также многие уезжают, и ты уже не знаешь, стоит ли их включать в наш круг, так ты говоришь в сообщество,  ведь они начинают через свое творчество говорить о других контекстах, в которых живут, они прирастают к другому месту и порой теряют связь с Молдовой. Слава богу есть друзья-единомышленники, художники на родине, с которыми периодически встречаемся и радуем друг друга, морально поддерживает друг друга. Это дает силы и понимание, что ты не одна и есть люди, которым нужно то, что ты делаешь.

Хотела также  отметить интересное сообщество, которое сформировалось  недавно в фэйсбуке. Молдавские художники, живущие в Москве, решили объединиться для проведения одной выставки, посвященной как раз нашей родной земле, откуда они все родом. Выставка пока не состоялась из-за пандемии,  но все эти усилия  переросли нечто большее, как мне кажется.  По крайней мере, хочется верить,  что это формальное объединение стало таким вот сообществом единомышленников, которые помогают друг другу и решают различные вопросы, порой не связанные с искусством. 

   Вызовы нового времени из-за социального дистанцирования, в котором нам придется жить некоторое время,  как раз вынуждают нас объединяться  и совместно решать около художественные вопросы. Ну и о перспективах молдавских художников……Это больной вопрос для всех нас. Задай этот вопрос любому молдавскому художнику, скорее всего он будет долго смеяться в ответ.  Наверное, бессмысленно об этом думать. Делай, что можешь, а там что будет. 

В минуты кризиса и неопределенности ты нашла еще время, чтобы позаботиться  о “братьях наших меньших”, нашли ли бездомные собаки приют у новых хозяев? Напиши, как давно ты опекаешь этот приют?

В этом смысле мне нечем гордиться. Я приезжала туда всего два раза. Работы в приюте очень много. И она тщетная. Грубо звучит. Но это понимаешь, когда тратишь 4 часа лишь на то, чтобы обойти всех питомцев приюта и налить им свежую воду. Кто-то это делает самоотверженно и каждодневно. Сейчас приют живет на пожертвования волонтеров. Во время карантина все замуровались в свои домики. Сконцентрировались на себе. Проблема обострилась.Я живу очень далеко от приюта. Во время карантина общественного транспорта не было, я ездила туда на велосипеде. Дорога занимала около двух часов.

Находиться в приюте сложно. Сначала тебе нужно время привыкнуть неугомонному лаю нескольких сотен собак, потом ты хочешь каждому уделить внимание. У каждого из них своя судьба, своя история про то, что человек их предал.

Я решила сделать портреты собак – если «красиво» сфотографировать, легче пристроить. Даже не знаю, скольким из них удалось найти дом. На самом деле, там просто непрекращающийся поток. Их забирают, иногда возвращают. Очень часто приюту просто подкидывают коробки с «сюрпризом» – маленькими невинными жизнями.

инстаграм сторис Ани Галатоновой

Если наши власти когда-нибудь обратят свое внимание на эту проблему, я смогу полюбить Приднестровье. Общество наше не способно к самоорганизации. Для меня крайне важный показатель, если у государства осмысленный и гуманный подход к бездомным животным. Мы от этого далеки.

  1.  проект Ильи Кабакова “В будущее возьмут не всех”.

 

 

Игра Крестики Нолики. Игроки фотографиня Галатонова Аня из Тирасполя и художница Федорова Татьяна из Кишинева.

Проект “Крестики Нолики” Федоровой Татьяны – это перформативная живопись или графика, построенная на популярной игре «”Крестики Нолики». Художница приглашает различных деятелей культуры, художников, кураторов, критиков, музыкантов и философов к совместной игре на основе субъективных предпочтений и близости взглядов и общих тем для возможности перевести игру в вербальный диалог. Проект возник в 2017 году и развивается по сей день.  В условиях пандемии и самоизоляции  игра перешла в виртуальное пространство.

посмотреть другие игры из  проекта “Крестики Нолики” Федоровой Татьяны  https://mobilebiennale.ro/tatiana-fiodorova/

Аня Галатонова фотограф из Тирасполя, основатель фестиваля документального кино “Чеснок”

Федорова Татьяна художница из Кишинева, автор проекта «Пандемия, экология и художник». В фокусе внимания художницы вопросы социальной и политической истории, связанных с постсоветским переходным периодом Молдовы. Участвует в различных международных выставках. http://www.tatianafiodorova.wordpress.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

О Проекте

Основная цель  проекта «Пандемия, экология и художник»   –  налаживание связей между представителями культурного сообщества двух берегов Днестра через ряд публикаций для “ART-PLOSHADKA” с привлечением художников, экологов и активистов. Проект также включает в себя проведение выставки, где будут представлены работы художников и фотографов, созданные во время самоизоляции.

Автором творческого проекта «Пандемия, экология и художник»,  является Татьяна Федорова, художник, преподаватель  Детской  художественной школы им. А. Щусева, председатель платформы «ART-PLOSHADKA».

Целевой аудиторией мероприятий являются художники современного искусства,  активисты, акторы культуры обоих берегов Днестра, исследующие и  актуализирующие различные социальные вопросы. Художники, как индикаторы  современности и трансформаторы общества, сегодня в эти трудные дни изоляций и преград могут поспособствовать проявлению социальных проблем и сделать их более видимыми.

Проект   также направлен на реактуализацию онлайн платформы  “ART-PLOSHADKA”, которая была создана в 2008 году.  Деятельность сети “АРТ-ПЛОЩАДКА” направлена на создание он-лайн сообщества культурного сектора Молдовы с целью консолидации молдавских культурных ресурсов, а также на формирование и расширение единого культурного пространства, охватывающего самые различные стороны искусства и культуры.

Мероприятие проходит в рамках второго этапа Платформы «Культура», координаторами которой являются Национальный Комитет ИКОМ Молдова в партнерстве с  Агентством экономического, социального и культурного развития ”Парагон”, при поддержке программы «Укрепление мер доверия» (EU-SBM V), финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

Елена Степанова :”Выкладывала в сети весенние фото зарисовки для поднятия духа друзей “.

August 17, 2020

Серия интервью с молдавскими художниками и фотографами. Обсуждаем вопросы самоизоляции, демократии, экологии и какие новые нормы пост-карантинной жизни нас ожидают в ближайшем будущем. 

_DSC0010Елена Степанова – фотожурналист в заповеднике “Ягорлык”

В какой ситуации пандемия вас застала, в какой момент? С какими трудностями вы столкнулись?

Пандемия застала меня, слава богу, дома в маленьком городке Дубоссары. Первая трудность – это возраст критический для заражения, поэтому, конечно было страшно попасть в госпиталь по такому признаку, так-то у меня хронических заболеваний нет.

– Кардинально ли поменялась ваша жизнь во время самоизоляции?

-Я очень люблю путешествовать, с этой стороны, да, ритм жизни поменялся, раньше один раз в неделю  я выезжала на различные семинары и конференции в другие города, а раз в два-три месяца в другие страны.  А в остальном жизнь не очень-то поменялась, к обычным чувствам добавился страх заболеть, осторожность при общении с другими людьми даже с самыми близкими – детьми и внуками.

– Как проходила ваша самоизоляция? Чем занимались?

– Большую часть времени находилась дома, заботилась о родных и близких. Каждый день на полчаса – час выходила из дома в магазин и на фото охоту, выкладывала в сети фоторепортажи пандемии и весенние зарисовки для поднятия духа друзей в сети.

– Как вы планируйте отдыхать этим летом?

– До 30 сентября выезд закрыт, поэтому лето придётся провести в Приднестровье, даже на правый берег Днестра нельзя, давно такого не было. В прошлом году были на первом фестивале лаванды в селе Гояны, в этом году будем там, на фото сессии и пленэре. Может быть, удастся съездить на лиман в Днестровск, там пофотографировать и порисовать.

из серии “Дубоссары”, автор Елена Степанова

 

Была ли  финансовая поддержка во время самоизоляции?

-Пенсия вот моя главная, хоть  и небольшая поддержка.

-Смогли ли перейти на онлайн работу?

– После выхода на пенсию три года назад я нашла онлайн работу  рерайтером. Мини-проект «Инфомост Экоплатформы»,  который задумывался оффлайн, также пришлось перевести на онлайн.

– С какими денежными проблемами столкнулись, и как удается их решать?

– Зарплата мужа уменьшилась вдвое, и это было ощутимо.

– Нашлось ли время для творчества? Возникли ли какие-то новые творческие идеи?

– Да, много разных в фотографии и видео.  Начала снимать и публиковать в Ютубе видео #днестр сегодня, # дубоссары сегодня. Когда пандемия пройдет и переосмыслится, родятся и идеи, пока пишу новые проекты.

– Удалось ли их воплотить? Почему, если нет?  Как, если да?

– Решила использовать самоизоляцию по максимуму, дописать, сверстать и опубликовать сборник своих рассказов с художественными иллюстрациями, а также сборник стихов своей дочери. Всё это удалось сделать, несмотря на трудности. Книги ждут своего времени – презентации. А ещё помогаю набирать тексты двум дубоссарским поэтам 70-ти и 80-ти лет, ведь всё должно оставаться людям. Пандемия заставила задуматься о вечном, о жизни и смерти.

– Жизнь уже никогда не будет прежней, как до пандемии. Согласны ли вы с этим утверждением? Почему?

– Для каждого из нас жизнь не будет уже прежней, а значит и для всех нас вместе. Осознание ещё до конца не наступило, какой именно будет жизнь после пандемии покажет время.

– Как вы считаете, самоизоляция людей, как вида, живущего на земле – улучшила состояние экологии, или ухудшила? Почему?

– Конечно, улучшила. Если жители Индии впервые в своей жизни смогли увидеть вершины гор, то это большой прогресс.1 Человек быстро привыкает к хорошему, и, может быть, они захотят и дальше любоваться красивым видом из своих окон и предпримут какие-то меры, чтобы этого достичь.

из серии “Дубоссары”, автор Елена Степанова

– Как вы считаете, что именно изменится в мире после пандемии?

-Мне кажется, люди будут уезжать из мегаполисов в пригороды, села или небольшие города, работать онлайн насколько это, возможно, будут сокращения, так как практика показала работодателям, как можно сэкономить на аренде помещения для офисов, некоторые профессии начнут исчезать, появятся новые.

– Что станет новой нормой в обществе?

– Хочется, чтобы люди сохраняли определённую дистанцию, но не из-за страха заразиться, а из понимания того, что воспитанный человек не должен нарушать личное пространство другого человека, если нет такой острой необходимости. К примеру в очереди в магазине или в общественном транспорте, мне бы хотелось, чтобы люди оставались людьми, были взаимно вежливыми, сохраняли чувство собственного достоинства и не нарушали границы личного пространства другого человека Нормой станет онлайн работа, обучение, совещания и тому подобное.

– Как вы думаете, заставляет ли пандемия выбирать между экономикой и экологией, между заботой о людях и заботой о природе?

– Пандемия заставила выбирать между деньгами и здоровьем – здоровье, так как зачастую это выбор между жизнью и смертью.

– Ваша общественная деятельность непосредственно  связана c осмыслением экологической обстановки в вашем регионе, не могли бы кратко обрисовать обстановку на Днестре?

– В августе уровень воды в Днестре стабилизировался на своих прежних отметках. Несмотря на жаркую и сухую погоду река сохраняет свою «полноводную фигуру». Рост уровня воды в Днестре прекратился в начале июля, отметка, которой достиг речной поток, осталась на высоте шести метров. В июле Дубоссарская ГЭС сдержала скорость сброса воды, который украинский Новоднестровский гидроузел, находящийся выше по течению реки, сбрасывал со скоростью 1200 м³/с. «Приливная волна” дошла до Дубоссар, но выше дамбы не поднялась, правда затопила городской пляж, чего не наблюдалось уже десять лет.

Сброс воды, на мой взгляд, позволил естественным образом прочистить русло реки от залежей ила и таким образом оздоровить экосистему. Однако не успела река придти в себя после паводка, как с двух берегов началась активная добыча песка и гравия. Много лет мы – независимые  активисты экологи наблюдаем, как подвергается разграблению наши природные ресурсы, под благовидным предлогом – очистки дна реки и углубления её фарватера. Теперь уже, увы, это наше природное богатство перешло в разряд невозобновляемого. Дело в том, что строительство трёх крупных плотины на Днестре нарушило природный баланс настолько, что с Карпатских гор не доходит до середины Днестра новый песок и гравий.  Это обстоятельство – путь ко многим экологическим проблемам. Во-первых, песок и гравий – это естественные фильтры, очищающие речную воду, Во-вторых, это субстраты для откладки икры многими видами рыб. В-третьих, в-четвертых, и в-пятых – вынуть песок и гравий из реки, это всё равно, что пустить реку по забетонированному глиной и илом желобу и таким образом прекратить её нормальное существование. Последствия таких действий не замедлят себя ждать, рыба в реке начнёт исчезать ещё быстрее, чем раньше, её количество будет сокращаться в геометрической прогрессии, грязную воду придётся подвергать очистке, что в конечном итоге скажется на её стоимости. Сиюминутная выгода обернётся не потопом, а скорее всего Днестр рискует превратиться в болото окончательно и бесповоротно. Процессы «болотизации» идут уже давно и внешне не так уж заметно, однако по оценкам учёных, некогда горная река со стремительным течением постепенно приобретает черты застойного водоёма.

– Назовите 3 пункта, вещи, явления, которых вам больше всего не хватало:… (например, встречи с друзьями, объятия…)

– Встречи с друзьями и родными, путешествия! Свобода передвижения в целом.

– Назовите 3 пункта, изменения в общей жизни вокруг, которые вам понравились:… (например, тишина на улицах)

– Тишина и чистота на улицах, пение птиц, обилие цветущих растений, которые некому ломать, красота в малом, в одном распускающемся бутоне, каплях на зелёных листьях…Люди стали более чуткими друг к другу, начали уважать тех, кто на переднем плане – врачей, продавцов.

– Какой новый опыт получилось приобрести? (что-то, чего вы вообще не делали до пандемии)

-Много нового опыта, если раньше я раз в неделю выезжала в другие города на семинары, то теперь семинары пришли ко мне домой, и это, как ни странно, оказалось очень удобно. Каждый день вебинар, на котором я узнаю новую информацию, приобретаю новые знания, навыки и умения, могу побывать в любом музее мира, на концертах и спектаклях лучших театров. Сегодня впервые провела тренинг вебинар «Фоторепортаж: лайфхаки», участникам понравился материал и мне очень приятно, что я могу выступить в качестве эксперта.

Елена Степанова Родилась в Ленинграде, живет и работает в Дубоссарах (Молдова). Врач по образованию, фотожурналист по призванию. В настоящее время является свободным фотографом и независимым журналистом, фрилансером. Занимается общественной деятельностью в НПО
«Медики за экологию» и «Акколада».
Написала и опубликовала 4 сборника рассказов, иллюстрированных дубоссарскими художниками, более 20 лет провожу фестивали авторской песни «Бард». Интересны темы, касающиеся состояния реки Днестр и вопросов охраны природы в заповеднике «Ягорлык».

  1. Население северного индийского штата Пенджаб впервые увидело верхушку горного хребта Гималаев из-за улучшения экологии во время вспышки коронавируса. Об этом сообщает CNN, 10 апреля 2020 .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

О Проекте

Основная цель  проекта «Пандемия, экология и художник»   –  налаживание связей между представителями культурного сообщества двух берегов Днестра через ряд публикаций для “ART-PLOSHADKA” с привлечением художников, экологов и активистов. Проект также включает в себя проведение выставки, где будут представлены работы художников и фотографов, созданные во время самоизоляции.

Автором творческого проекта «Пандемия, экология и художник»,  является Татьяна Федорова, художник, преподаватель  Детской  художественной школы им. А. Щусева, председатель платформы «ART-PLOSHADKA».

Целевой аудиторией мероприятий являются художники современного искусства,  активисты, акторы культуры обоих берегов Днестра, исследующие и  актуализирующие различные социальные вопросы. Художники, как индикаторы  современности и трансформаторы общества, сегодня в эти трудные дни изоляций и преград могут поспособствовать проявлению социальных проблем и сделать их более видимыми.

Проект   также направлен на реактуализацию онлайн платформы  “ART-PLOSHADKA”, которая была создана в 2008 году.  Деятельность сети “АРТ-ПЛОЩАДКА” направлена на создание он-лайн сообщества культурного сектора Молдовы с целью консолидации молдавских культурных ресурсов, а также на формирование и расширение единого культурного пространства, охватывающего самые различные стороны искусства и культуры.

Мероприятие проходит в рамках второго этапа Платформы «Культура», координаторами которой являются Национальный Комитет ИКОМ Молдова в партнерстве с  Агентством экономического, социального и культурного развития ”Парагон”, при поддержке программы «Укрепление мер доверия» (EU-SBM V), финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

 

Марик Верлан: ” Вот и тебе посчастливилось прийти сюда, вдохнуть полной грудью запах утреннего цветка”.

August 12, 2020
Серия интервью с молдавскими художниками и фотографами. Обсуждаем вопросы самоизоляции, демократии, экологии и какие новые нормы пост-карантинной жизни нас ожидают в ближайшем будущем. 
IMG_2341
Вирус и я.
Мариока Сын Дождя.
Молдавия начало XXI века нашей эры.
Я всё бегу куда-то и бегу, лечу во вселенной куда-то вместе с человечеством. Неумолимо делятся клеточки, незримо текут процессы, совершается предначертанное свыше.
И вот, и нам в нашу большую семью пришёл он, таинственный и молчаливый вирус. Улыбающаяся зловещая девушка выдергивает одного за другим из нас и летят невидимой чередой освободившиеся души, уже налегке к создателю. И зарывают в планету отработанные, ненужные скафандры. Им на смену впрыгивают души в новенькие крошечные тела, чтобы испытать еще один шанс, снова вкусить радость бытия или отработать свой срок.
Бывает идешь куда-то и вдруг так станет приятно, что вот и тебе посчастливилось прийти сюда, вдохнуть полной грудью запах утреннего цветка, упереться взглядом в бархатное ночное небо, где старая луна плывет неторопливо уже так долго. И каждую ночь ты тайно покидая тело, бродишь по неведомым мирам и вновь приходишь для чего-то.
Ангелы над головой порхают, улыбаясь. Ничего не происходит здесь без повеления свыше, не всё нам суждено понять и осознать.
Вот и бродит где-то вирус среди нас, задумчиво и тихо. Видать он тоже нужен. Но встречи с ним уж всё же лучше избежать. Он нас как будто учит, меня, во всяком случае, он тычет как котёнка носом куда-то то в подсознание, переосмыслить что-то, память открыть. И может быть, если крупно повезет, придёт она, собой наполнит душу и калачиком свернувшись в сердце твоём обоснуется навсегда.
Хорошо было бы, чтобы у всех в сердце поселилась радость и любовь. В честь такого грандиозного события на земле надо было бы устроить одну грандиознейшую пьянку планетарного масштаба. Самый грандиозный праздник во вселенной. И абсолютно все бы напились до потери сознания, остановили бы всё, все производства, повыключали бы все станки и машины, трубы, заводы, моторы и рекламу конечно же. Резко прекратились бы все конфликты, и пьяные солдаты бы обнимались и плясали. Золотой миллиард бы уже вдруг подобрел и перестал хотеть уничтожить пол человечества, и все миллиардеры вдруг внезапно осознали, что все эти драгоценные драгоценности всего лишь пыль.
Вирус мне помог немного где-то, но где и как неизвестно. Где-то звёзды мерцают, солнце ласково пылает. Водку уста хлестают, ладошкой Я попу у крошки своей обнимаю и тёплые воспоминания согревают сердце Мариоки.
105458191_1995100800620039_6320286534856638512_o (1)
Карантинный офис от Мариоки, автор рисунка Марик Верлан
Марк Верлан родился в 1963 году в республике Молдова, в настоящее время живет и работает в г. Кишиневе. В узких кругах он известен как Мариока Сын Дождя.
Работы Марка отражают его излюбленный принцип ультрастебанизма: любую идею можно перевернуть с ног на голову. Его работы зачастую представляют собой буквальное воспроизведение нашей реальности, возведенной в степень абсурда.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

О Проекте

Основная цель  проекта «Пандемия, экология и художник»   –  налаживание связей между представителями культурного сообщества двух берегов Днестра через ряд публикаций для “ART-PLOSHADKA” с привлечением художников, экологов и активистов. Проект также включает в себя проведение выставки, где будут представлены работы художников и фотографов, созданные во время самоизоляции.

Автором творческого проекта «Пандемия, экология и художник»,  является Татьяна Федорова, художник, преподаватель  Детской  художественной школы им. А. Щусева, председатель платформы «ART-PLOSHADKA».

Целевой аудиторией мероприятий являются художники современного искусства,  активисты, акторы культуры обоих берегов Днестра, исследующие и  актуализирующие различные социальные вопросы. Художники, как индикаторы  современности и трансформаторы общества, сегодня в эти трудные дни изоляций и преград могут поспособствовать проявлению социальных проблем и сделать их более видимыми.

Мероприятие проходит в рамках второго этапа Платформы «Культура», координаторами которой являются Национальный Комитет ИКОМ Молдова в партнерстве с  Агентством экономического, социального и культурного развития ”Парагон”, при поддержке программы «Укрепление мер доверия» (EU-SBM V), финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

Туся Журминская: “Ощущение пустого парка было почти постапокалиптическим”.

August 8, 2020

Серия интервью с молдавскими художниками и фотографами, активистами, экологами и деятелями культуры. Обсуждаем вопросы самоизоляции, демократии, экологии и какие новые нормы пост-карантинной жизни нас ожидают в ближайшем будущем.

116685417_817345152131783_569977551829162425_n “Густав Малер Буги-вуги. Импровизация на заданную тему в доме Липковской”

В какой ситуации пандемия тебя застала, в какой момент? С какими трудностями ты столкнулась?

– В пандемию, как таковую, я не верю. Ситуация с карантином в стране застала меня в момент, когда моему ребенку исполнилось как раз два года. Самоизоляцией мы не занимались, потому что с ребенком такого возраста это невозможно, во-первых, а во-вторых, навязанные откуда-то сверху правила никогда не были для меня сигналом того, что их надо, во что бы то ни стало исполнять. Но трудности появились потому, что мои родители соблюдали карантин и не приходили мне помогать с ребенком. И к друзьям мы перестали ходить, потому что нависла эмоциональная тревога и все были немного в ауте. Муж продолжал ходить на работу, он работает сам на себя. А я продолжала сидеть сама целыми днями с ребенком без всякой помощи и еще и в обстановке психологического прессинга. Потому что, все-таки, гулять было сложнее, чем обычно, и постоянно маячила мысль о том, что говорить ментам, если вдруг остановят. Потом был шанс слететь со съемной квартиры, которая мне нравится. Но вроде бы удержались. Да, были домашние ссоры, скандалы. Психологически ситуация была очень сложной. Единственное, что мне действительно помогло не впасть в депрессию, – это таки не закончившаяся работа над театральным процессом и один мой друг, с которым я все то время очень много говорила, и который почему-то не боялся приходить пешком через весь город из другого района и просто гулять со мной. Я тогда не очень осознавала, но потом поняла, что это было моим спасением.

 

– Как проходила твоя самоизоляция? Чем занималась?

На мою повседневную жизнь самоизоляция особо не повлияла, потому что я ее не соблюдала, а продолжала обычный график ухода за ребенком. Один раз в день мы также выходили на пару часов на улицу, как и раньше. Разве что пришлось гулять не в ближайшем парке, в котором было запрещено, а ходить на гору в ближайший лес. Там особо полиция не ездила и все из нашего района туда выходили. Понятно, что коляски/велосипеды/самокаты почти полностью отменились. Ребенок стал ходить много пешком, что было для меня плюсом. Единственное мое творческое занятие, которое я успевала совмещать с уходом за ребенком – театр (Студия Театральной Импровизации ZAO) – в принципе остался во время карантина. Разве что перешел в он-лайн. Который я и так не особо любила, а во время карантина стала практически не переносить. Наш репетиционный домик находится рядом с моим местом жительства, поэтому я так и продолжала раз в неделю ходить туда на репетиции. Просто отдыхать от всего, а по субботам – на общий видео чат. Остальные выходили он-лайн из своих домов.

 

– Как ты планируешь отдыхать этим летом?

Особо никак, в принципе, как и в прошлые годы после появления ребенка. Тогда он был еще маленький, а в этом году мы планировали свозить его на море, но, видимо, уже поедет в три года. Пока что мы продолжаем исследовать город, выбираться с ребенком все дальше и возить его в те места, где он еще не был (зоопарк, ботанический сад), ну и в те, куда не ходили из-за карантина. Иногда выезжаем в село, где живут родители мужа и к нескольким друзьям, живущим в сельской местности. Возможно, хотели бы поездить по Молдове и побывать в разных гостевых домиках (местный туризм), но из-за пандемии ситуация с финансами стала нестабильной, поэтому даже локальный туризм пока что немного откладывается. Своей машины у нас нет, чтобы просто сесть и куда-то поехать на выходные.

 

Что для тебя была самоизоляция? Нарушение гражданских прав и свобод или  вынужденная мера?

– Если прямо совсем честно, то скорее нарушением гражданских прав и свобод. И дело не в том, что я сторонник идей глобальных заговоров, просто изначально было очевидно, что вирус этот раздули искусственно и многие меры были введены искусственно, потому что кому-то под прикрытием пандемии нужно было делать другие дела. Не будем громко говорить о переделе мира, но о финансовой модели – да. Все подпали под эти колеса: от отдельно взятого человека до стран и сообществ. То есть, даже к таким вынужденным мерам, как ношение масок и дезинфекции рук, я отношусь скептически. Да, вначале я тоже их соблюдала и брызгала дезинфектором даже коврик в прихожей, но потом перестала. Осталось только то, что якобы требуется, против чего уже не попрешь, да и как-то уже и нет смысла, потому что нынешние меры особо не напрягают (маски в общественных местах, транспорте). Единственное что напрягает – продолжительное закрытие границ для Молдовы. И дело даже не в том, что мы бы срочно поехали куда-то отдыхать, а просто мои друзья из других стран, приезжающие часто сюда к родственникам, этим летом не станут этого делать. Хотя Молдова для граждан страны открыта, но есть нюансы. В частности, что по закону придется всем приезжим сидеть две недели на карантине. А это особо никому не интересно. Да и ехать всю дорогу, например, из Киева, с маской на носу как-то людям не очень хочется.

 

Была ли  финансовая поддержка во время самоизоляции?

– Нет, финансовой поддержки никакой не было. Я не отношусь к группе лиц, которым  полагалась в данной ситуации какая-то поддержка. Мой декретный отпуск все еще в силе, правда, государственную денежную помощь на ребенка я перестала получать в его 2 года (так по закону), то есть, ровно на начало карантина. Что было не очень весело. А пойти снова на работу (которую придется искать заново, потому что прошлое мое место работы закрылось еще до карантина) будет возможным официально, когда ребенок пойдет в сад (2.5 года), а де-факто – неизвестно когда, потому что из-за пандемии вполне вероятно, что и в сентябре детские сады не откроются.

 

-Смогла ли перейти на онлайн работу?

– В  плане официальной работы, которая была до декрета, она и так у меня он-лайн (по образованию я журналист). А что касается творчества и театрального процесса, то да, мы перевели наши репетиции в он-лайн. Стали разбирать старые забытые проекты, работать над планами на будущее. А второй состав нашей Студии вполне успешно  репетировал в сети. Они снимали на видео свою игру над их проектом и обсуждали каждый в отдельности с режиссером. И практически подготовили в формате он-лайн проект, над которым начали работать до карантина. Но что касается театра – это неоплачиваемая работа. Это скорее, занятие жизни, волонтерство по призванию, просто свое дело, в которое вкладываются силы уже более 15 лет (Студия-лаборатория появилась в 2003, а открылась для зрителя в 2007). Ну, иногда бывали и какие-то деньги на проекты, поездки на фестивали. Но, как известно, проектных денег обычно самим актерам не достается, финансы уходят на расходы по другим статьям.

 

– С какими денежными проблемами столкнулась, и как удается их решать?

– С денежными проблемами столкнулся, скорее, мой муж, а не я. Ну я – косвенно. Бросать и закрывать свое дело, как некоторые его знакомые и коллеги, он не стал. Как-то выкарабкался, удержался. Правда, кредитов и выплат за аренду хватит еще на годы вперед. Многие крупные клиенты у него автоматически отпали, как минимум потому, что их бизнес в других странах тоже стал трещать по швам. Ну и потому, что почтовые пересылки более 3 месяцев не работали. А муж многие свои заказы отправляет за границу. У него своя маленькая мастерская по производству хэнд-мэйд изделий из кожи. Но история влияния карантина на его деятельность – это немного другой вопрос.

 

-Нашлось ли время для творчества?

– Время на творчество у меня осталось практически таким же, как мне позволяет это график ухода за ребенком. То есть, всего пару часов в неделю непосредственного физического не пребывания дома и работы над театральным материалом. В остальном время зависит, скорее, не от пандемии и ее условий, а от внутренних ресурсов и психологического состояния.

 

– Возникли ли какие-то новые творческие идеи?

–  В марте-апреле мы с  театром стали работать над пьесой, которую наш режиссер давно оставляла на потом. Читка, выбор ролей, он-лайн читка по отдельности с режиссером, общее обдумывание того, как можно было бы сделать пьесу в реальности и в каком формате. А в мае киевские знакомые решили таки делать V Выпуск Международного Арт-фестиваля Пластических Искусств «БЕЗ ЗАЙВИХ СЛIВ» (о фесте можно посмотреть на их страничке в ФБ и там же есть записи проектов всех участников), но в режиме он-лайн и пригласили нас поучаствовать.

«Дифирамб. Дионисийские Истории» на арт-фестивале Пластических Искусств «БЕЗ ЗАЙВИХ СЛIВ» в кКиеве

 

– Удалось ли их воплотить? Почему, если нет?  Как, если да?

– Над темой фестиваля и темой нашего участия работа шла около двух недель. Вернее, нас попросили предложить проект.  Мы подумали о наших технических возможностях, что можно и как можно сделать в режиме карантина и придумали. Идею разрабатывала наш режиссер. Мы помогали. Родился проект «Дифирамб. Дионисийские Истории». Что такое Дионисийские истории лучше почитать в гугле, чтоб долго не расписывать. Почему мы решили взять эту тему – потому что как-то захотелось глотка воздуха, свободы и все такое. А Дионисии – как раз был об этом. Если чисто исторически. О преодолении. Ну, мы, конечно, не стали играть миф о Дионисе, а просто взяли его за основу и переложили на современную драматургию. Каждый актер сам продумывал персонаж и историю в рамках трактовки мифа, которую бы он хотел сыграть в моно этюде на 10-15 минут. У меня получился персонаж, переживающий момент обретения себя после долгого пребывания как бы в скорлупе. Если брать чисто по мифу, то это Дионис в моменте, когда он понимает, что не хочет больше тащить на себе судьбу родителей и не хочет страдать от того, что отец его бросил (ну это надо перечитать миф, чтоб вспомнить суть, если что…). Но в нашем театре мы не играем линейные вещи, поэтому персонаж  обдумывается и воплощается импровизационно. Единственное, что для он-лайн проекта все-таки пришлось поработать и найти некую партитуру, потому что… технические рамки. Один раз перед самим фестивалем наш режиссер приехала на такси в наш домик и поработала со мной вживую, потому что у меня нет возможности и желания работать дома на кухне и записывать на телефон. Остальные ребята записывали на телефон и работали с режиссером он-лайн. В итоге мы были единственными на всем фестивале, которые показали спектакль в реальном времени (у остальных была запись). Мы таки собрались в день нашего стрима вместе в домике и сходу сыграли на камеру наши моно этюды (всего получилось 5 этюдов, участвовало 5 актеров). И еще до этого записали фонограмму из звуков, которую дали зрителям заранее, они могли сами для себя по ходу нашей игры включать фонограмму в любое время. После игры мы немного обсудили с ними, когда и что они включали. А через неделю после фестиваля провели еще одну он-лайн встречу со зрителями, потому что захотелось всем еще пообщаться. В общем, такой неожиданный опыт получился. Почти экспромт. Новый для нашего театра формат. И да, новая награда. Мы заняли первое место. Правда, физический приз непонятно когда и как заберем! Кстати, насчет формата, вошли во вкус. Карнавал этим летом мы тоже будем делать он-лайн. Не совсем он-лайн, конечно, физически снимать ритуалы в городе и делать совместные репетиции все равно будем. Афиша события уже почти готова, концепт тоже. Скоро можно будет следить на нашей страничке в ФБ (Студия Театральной Импровизации ZaO) и, возможно, на нашем новом сайте, который как раз оказалось возможным сделать в период пандемии. Карнавалы в Кишиневе мы делаем с 2007 года, каждое лето, поэтому решили, что карантин не будет нам помехой и в 2020-ом.

 

– Назови 3 пункта, вещи, явления, которых тебе больше всего не хватало:… (например, встречи с друзьями, объятия…)

– Во время жесткого карантина, когда были закрыты парки и леса, а транспорт ходил по графику, мне больше всего не хватало обычных прогулок на нашем озере (Валя Морилор). Иногда мы проходили по нему мельком, и ощущение пустого парка было почти постапокалиптическим: все пустое, все ларьки закрыты, скамейки обвязаны лентами, своры бездомных собак, оккупировавших еще вчера людные места. У меня ехала крыша от такой картинки, честно говоря. Еще как бы глупо это ни звучало, не хватало элементарного латте из обычной будки городской (если что, то домашний кофе в термосе – это не то, пробовала брать с собой, не помогало). И конечно же, очень не хватало живого общения с родственниками/друзьями и реальных людей на улицах.

 

– Назови 3 пункта, изменения в общей жизни вокруг, которые тебе понравились:… (например, тишина на улицах)

– Мне не понравились изменения общей жизни вокруг. Вообще. Более того, для меня пустые улицы, парки и транспорт были чем-то жутким. Потому что это такие места, где должны быть люди. В городе должны быть люди. Если их нет – значит что-то не так. И когда их нет долго – это совсем не пустые дороги и тишина Пасхальных праздников, которые через 2 дня пройдут, и все это знают. Для меня пустой город вот так, когда ты знаешь, что все сидят по домам и боятся – это какой-то апокалипсис. Или что-то подобное.

 

– Какой новый опыт получилось приобрести? (что-то, чего ты вообще не делала до пандемии)

– Опыт нового формата существования нашего театра. Теперь мы открыли для себя и он-лайн пространство и возможность делать он-лайн проекты, тоже интересные и не банальные. Но перебарщивать совсем не хочется. Как только снимут полностью карантин, и деятельность театров вернется в свое русло, как только можно будет приглашать зрителей (без масок и дистанции в 1 метр), мы сразу же вернемся к… реальности.

Туся Журминская, журналист, фотограф, актриса Студии Театральной Импровизации ZaO (Кишинев, Молдова)

Студия Театральной Импровизации ZaO https://zaotheater.com/

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

О Проекте

Основная цель  проекта «Пандемия, экология и художник»   –  налаживание связей между представителями культурного сообщества двух берегов Днестра через ряд публикаций для “ART-PLOSHADKA” с привлечением художников, экологов и активистов. Проект также включает в себя проведение выставки, где будут представлены работы художников и фотографов, созданные во время самоизоляции.

Автором творческого проекта «Пандемия, экология и художник»,  является Татьяна Федорова, художник, преподаватель  Детской  художественной школы им. А. Щусева, председатель платформы «ART-PLOSHADKA».

Целевой аудиторией мероприятий являются художники современного искусства,  активисты, акторы культуры обоих берегов Днестра, исследующие и  актуализирующие различные социальные вопросы. Художники, как индикаторы  современности и трансформаторы общества, сегодня в эти трудные дни изоляций и преград могут поспособствовать проявлению социальных проблем и сделать их более видимыми.

Мероприятие проходит в рамках второго этапа Платформы «Культура», координаторами которой являются Национальный Комитет ИКОМ Молдова в партнерстве с  Агентством экономического, социального и культурного развития ”Парагон”, при поддержке программы «Укрепление мер доверия» (EU-SBM V), финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.