Skip to content

Un atelier de Creative Writing moderat de dramaturgul Sandu Macrinici în comuna Gura Galbenei / Ателье по творческому письму под руководством драматурга Санду Макринич.

December 6, 2022

Sâmbătă, 10 decembrie 2022, în comuna Gura Galbenei (Cimișlia), în intervalul orelor 11.00-14.30, va avea loc un atelier de Creative Writing moderat de dramaturgul Sandu Macrinici. Scopul atelierului este de a descoperi  și încuraja potențialul creativ al copiilor din mediul rural.

            Atelierul de creative writing face parte din seria de evenimente organizate de A.O. Art Platforma în colaborare cu Goethe-Zentrum în vederea susținerii și dezvoltării potențialului artistic al copiilor și tinerilor din mediul rural al Republicii Moldova.

            Organizatorul proiectului: ONG Art Platforma. Parteneri: Goethe-Zentrum Chișinau, Centrul de Proiecte Culturale Arta Azi, A.O. Cele2ceasuri, Biblioteca Publică din comuna Gura Galbenei.

…………………………………………………………………………

В субботу, 10 декабря 2022, в коммуне Гура Галбеней (Чимишлия), с 11.00 до 14.30 часов, пройдет ателье по творческому письму под руководством драматурга Санду Макринич. Цель ателье – раскрыть и поощрить творческий потенциал сельских детей.

 Ателье по творческому письму является частью серии мероприятий, организованных A.O. Art Platforma в сотрудничестве с Goethe-Zentrum с целью поддержки и развития творческого потенциала детей и молодежи из сельских районов Молдовы.

 Организатор проекта: НПО “Арт Платформа”.

Партнеры: Goethe-Zentrum Chisinau, Центр культурных проектов Arta Azi, A.O. Cele2ceasuri и Публичная Библиотека коммуны Гура Галбеней.

фот документация ателье

Fotografia în artele visuale/ Фотография в изобразительном искусстве

November 19, 2022

AO “Platforma Cultura” în parteneriat cu AO “Art Platforma”, Chișinău, organizează o serie de evenimente menite să susțină creativitatea tinerei generații. Sarcina lor este de a păstra și transmite tradițiile acumulate în educația artistică academică și dezvoltarea potențialului creativ, folosind practicile moderne în artă.

În cadrul proiectului “Tradiții și modernitate”, se preconizează desfășurarea unei serii de master clase pe ambele maluri ale Nistrului în instituțiile de învățământ, care fac parte din sistemul de învățământ artistic primar academic. Scopul proiectului este de a face schimb de experiență, de a promova atât practicile tradiționale în arta academică, cât și în arta contemporană.

27 noiembrie Școala de Artă “Alexei Șciusev” din Chișinău a găzduit un master clas în domeniul fotografiei a fotografului transnistrean Ramin Mazur.

Pe 27 noiembrie, orele 14.00-15.00, va avea loc o prelegere pentru elevii școlii despre semnificația și rolul fotografiei în artele vizuale. Cum s-a format limbajul vizual al fotografiei, cum să folosim mijloacele expresive ale limbajului fotografiei pentru a spune despre ceea ce ne înconjoară.

La școala va discuta sarcina practică și rezumatul.

Expoziția finală va prezenta rezultatele cursurilor de master, atât lucrări copiilor, cât și lucrări profesorilor și artiștilor invitați.

Curator de proiect: artist, profesor al Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”  Tatiana Fiodorova.

Organizator de proiect: NGO Art Platforma.

Parteneri de proiect: Colegiului de Artă „V. Postoikin” din Bender, Centrul de Informare și Juridic „Accolada”, Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”, partener media – revista online artploshadka.wordpress.com

Acest eveniment al „Platformei „Cultură” este implementat în cadrul programului „Măsuri pentru construirea încrederii”-EU-SBM-V finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Coordonatori de proiect: Asociația „PLATFORM KULTURA” în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Economică, Socială și Culturală „Paragon”.

………………………………………………………………..

Платформа КУЛЬТУРА в партнерстве с НП «Арт Платформа», г. Кишинева  организует серию совместных мероприятий, направленных на поддержку творчества подрастающего поколения. Их задачей  является сохранение и передача накопленных традиций академического художественного образования и развитие творческого потенциала, используя современные практики в искусстве.

В рамках проекта “Традиции и современность”  запланировано проведение серии мастер классов на обоих берегах Днестра  в образовательных институциях, входящих в систему начального академического художественного образования. Целью проекта является обмен опытом,  продвижение, как традиционных академических  художественных практик, так и современного искусства.

27 ноября в Кишиневской художественной школе им. Алексея Щусева пройдет мастер класс по фотографии приднестровского фотографа  Рамина Мазур. 

27 ноября  14.00-15.00 пройдет лекция для учеников школы о значении и роли фотографии в изобразительном искусстве. Как формировался визуальный язык фотографии, как с помощью выразительных средств  языка фотографии рассказать о том, что нас окружает.

После проведенной лекции на протяжении нескольких недель ученики выполнят практическое задание как создать творческий фото портрет.

На заключительной выставке будут представлены результаты мастер классов, как детские работы, так и работы приглашенных  преподавателей и художников.

Куратор проекта: художница, преподаватель  художественной школы имени Алексея Щусева Федорова Татьяна.

Организатор проекта: общественная организация Art Platforma.

Партнеры проекта: Бендерский высший художественный колледж  им. В.И. Постойкина, Информационно-правовой центр “Акколада”,  Кишиневская  художественная школа имени Щусева, медийный партнер – онлайн журнал artploshadka.wordpress.com

Данное мероприятие  «Платформы «Культура», реализуется в рамках программы «Укрепление мер доверия»-EU-SBM-V, финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций. Координаторы проекта: Ассоциация «ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРА» в партнерстве с Агентством экономического, социального и культурного развития «Парагон».

фото отчет

лекция о фотографии с Рамином Мазур, Художественная школа имени А. Щусева

Vernisajul expoziției „Într-un sat ca o poveste”/ Открытие выставки “В селе как в сказке”/ Opening of the exhibition “In the village as in a fairy tale”.

November 10, 2022

– scroll down for English-

– прокрутите вниз для русского

Goethe-Zentrum Chișinău în colaborare cu ONG Art Platforma și Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev” vă invită la vernisajul expoziției „Întrun sat ca o poveste, care va avea loc pe 15 noiembrie 2022, ora 16.00, la Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”. Expoziția va fi deschisă până pe 15 decembrie 2022.

Acest eveniment este rezultatul unui program de ateliere susținute de profesoara și artista Tatiana Fiodorova pentru copiii refugiați din Ucraina și copiii din satele Republicii Moldova. Pentru mulți dintre copii aceste ateliere au fost una dintre primele lecții de creație.

Artista i-a invitat pe copii să gândească creativ despre pământul lor natal. La expoziție pot fi admirate lucrări care poetizează pădurile moldovenești, cântecul păsărilor, vatra, satul natal. Precum și lucrări care vizează studierea naturii moldovenești, completate de povești ale copiilor înșiși.

Expoziția include rezultatele orelor de masterclass:

– Ateliere de primăvară cu copiii refugiați din Ucraina, susținute la Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”.

– Cu sprijinul platformei „Artă în mahala”, în august 2022 au fost organizate timp de nouă zile o serie de ateliere de pictură cu titlul „Hai în sat”. Beneficiari ai atelierelor au fost copiii refugiați din Ucraina, dar și copiii din satele Hîrtop, Gura Galbenii (Cimișlia), Floreni, Bulboaca (Anenii Noi), Copceac și Volintiri (Ștefan Vodă).

– Pe 12 noiembrie este preconizat un nou atelier cu grupul de juniori ai Şcolii de Arte Plastice “A. Şciusev” și copiii refugiați din Ucraina.

Pe baza muncii de creație depuse, artista Tatiana Fiodorova planifică să creeze și o carte pentru copii.

Autor de proiect: Fiodorova Tatiana

Finanțator: Goethe-Zentrum Chișinău; Organizator: NGO Art Platforma;

Partneri: Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”,Centrul de Proiecte Culturale Arta Azi;

………………………………………………

“Гёте-центр” Кишинева в сотрудничестве с НПО “Арт Платформа”,  Кишиневской художественной школе имени А. Щусева приглашает  Вас на открытие выставки “Într-un sat ca o poveste”, которое состоится 15 ноября 2022 года в 16:00 в Кишиневской художественной школе имени А. Щусева. Выставка продлится до 15 декабря 2022 года. Это событие стало результатом серии мастер классов,  проведенных преподавательницей и художницей Татьяной Федоровой для детей беженцев из Украины и детей из сел Молдовы, для многих из которых эти мастер классы стали одним из первых уроков творчества.

Художница предложила детям творчески переосмыслить  их представление о  родном крае. На выставке можно увидеть работы, поэтизирующие молдавские леса, пение птиц, домашний очаг, родное село. А так же работы, нацеленные на изучение молдавской природы, дополненные рассказами и историями самих детей.

Выставка включает в себя итоги следующих мастер классов:

  • Весенние мастер классы с детьми  беженцами из Украины, проведенные в Кишиневской художественной школы имени А. Щусева;

  • При поддержке платформы “Artă în mahala” в августе 2022 году был организован девятидневный тур с мастер классами „Hai in sat” для ­­детей беженцев из Украины и детей из сел Хыртоп, Гура Галбений (Чимишлия), Булбоака (Анений Ной), Копчак и Волинтир (Штефан Водэ).

  • 12 ноября планируется новый творческий мастер класс с учащимися младшей группы художественной школы имени А. Щусева и с детьми беженцами из Украины.

На основе проделанной творческой работы художница планирует создать детскую книжку.

Автор проекта: Федорова Татьяна

Финансовая поддержка: Goethe-Zentrum Chișinău; Организатор: NGO Art Platforma;

Партнеры: Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”,Centrul de Proiecte Culturale Arta Azi;

…………………………………………..

Goethe – Zentrum Chisinau,
in cooperation with the NGO “Art Platforma” and Art School “Al. Sciusev” invites you to the exhibition “Într-un sat ca o
poveste”, which will be held on November 15, 2022 at 16:00, at the Art School “Al. Sciusev” in
Chisinau. The exhibition will be open until December 15, 2022.

This event is the result of a workshop program lead by the teacher and artist Tatiana Fiodorova for refugee
children from Ukraine and children from Moldavian villages. For many children
these workshops were one of the first creative lessons.

The artist invited the children to think creatively about ​​their native land. At the exhibition can
be admired works that poetize the Moldavian forests, birdsong, hearth, native
village. As well as works aimed at studying the Moldavian nature, supplemented
by stories of the children themselves.

The exhibition includes the results of the following masterclasses:

– Workshops with refugee children from Ukraine, held at the Art SchoolAl. Sciusev” in
Chisinau;

– With the support of the platform “Artă în mahala”, in August 2022 they were organized for nine days a
series of painting workshops with the title “Hai in sat”. Beneficiaries of the
workshops were children refugees from Ukraine, but also children from the
villages Hirtop, Gura Galbenii (Cimishlia), Floreni, Bulboaca (Anenii Noi),
Copceac and Volintir (Stefan Voda).

– On November 12, a new workshop with the students of the Art School “Al. Sciusev” in
Chisinau and with refugee children from Ukraine is planned.

Based on the results of the creative work, the artist Tatiana Fiodorova also plans to create a children’s
book.

Project author: Fiodorova
Tatiana

Funder: Goethe-Zentrum Chisinau; Organizer: NGO Art Platform;

Partners: Art School “AlSciusev, Center for Cultural Projects
Arta Azi;

 

Vernisajul expoziției, 15 noiembrie 2022, ora 16.00, la Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”

Традиции и современность / проведение серии мастер классов на обоих берегах Днестра

October 18, 2022

Платформа КУЛЬТУРА в партнерстве с НП «Арт Платформа», г. Кишинева  организует серию совместных мероприятий, направленных на поддержку творчества подрастающего поколения. Их задачей  является сохранение и передача накопленных традиций академического художественного образования и развитие творческого потенциала, используя современные практики в искусстве.

В рамках проекта “Традиции и современность”  запланировано проведение серии мастер классов на обоих берегах Днестра  в образовательных институциях, входящих в систему начального академического художественного образования. Целью проекта является обмен опытом,  продвижение, как традиционных академических  художественных практик, так и современного искусства.

На заключительной выставке будут представлены результаты мастер классов, как детские работы, так и работы приглашенных  преподавателей и художников.

16 октября в Кишиневской детской художественной школе им. Алексея Щусева прошел мастер класс по пленэру преподавательницы  Бендерского высшего художественного колледжа  им. В.И. Постойкина – Антонины Колобневой. 

26 ноября пройдет мастер класс по пленэру преподавательницы Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина – Олеси Ивановой с учениками Дубоссарской детской художественной школы .

Куратор проекта: художница, преподаватель детской художественной школы имени Алексея Щусева Федорова Татьяна.

Организатор проекта: общественная организация Art Platforma.

Партнеры проекта: Бендерский высший художественный колледж  им. В.И. Постойкина, Информационно-правовой центр “Акколада”,  Кишиневская Детская художественная школа имени Щусева, медийный партнер – онлайн журнал artploshadka.wordpress.com

Данное мероприятие  «Платформы «Культура», реализуется в рамках программы «Укрепление мер доверия»-EU-SBM-V, финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций. Координаторы проекта: Ассоциация «ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРА» в партнерстве с Агентством экономического, социального и культурного развития «Парагон».

фото отчет по пленэру в Кишиневе и Дубоссарах.

мастер класс в Кишиневе с участием преподавательницы Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина – Антонины Колобневой.

мастер класс в Дубоссарах с участием преподавательницы Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина – Олеси Ивановой.

8 octombrie: CORIDOR/CORRIDOR/КОРИДОР

October 6, 2022

– scroll down for English –

-на русском прокрутите ниже-

RO

Vă invităm pe 8 octombrie să vizitați programul de discuții și expoziții „Coridorul”.

Invazia militară a Rusiei în Ucraina a devenit punctul de plecare pentru crearea proiectului Coridor, care are ca scop realitatea post-sovietică și situația tragică de astăzi. De la începutul invadării Ucrainei de către Rusia, Moldova a devenit unul dintre teritoriile importante, găzduind cel mai mare număr de refugiați în raport cu propria populație. Astfel, Moldova a devenit un fel de coridor umanitar pentru Ucraina.

Acest program reprezintă o continuare a proiectului expozițional Coridor, care a fost deschis la începutul lunii iunie. Proiectul a fost creat la inițiativa artistei Tatiana Fiodorova, care a invitat artiști din statele post-sovietice să creeze un coridor simbolic umanitar pentru sprijinul reciproc și o meditație comună la viitor.

Program:

October 8

Expoziție CORIDOR

13:00–22:00

Expoziția actualizată Coridorul este completată cu documentarea noilor lucrări colective specifice site-ului, create de participanții la proiectul de laborator al lucrătorilor din Republica Cultură.

 20.00 Excursia curatorului cu artista Fiodorova Tatiana.

Panel Discussion

16:00 – 18:00 / Coridor / o discuție cu curatori, artiști și lucrători culturali din Ucraina, Belarus, Armenia și Moldova, cu un accent pus pe noile provocări și schimbări geopolitice asociate cu transformarea spațiului post-sovietic din ultima perioadă, organizată în cadrul expoziției Coridor

Participanți:

Nastia Khlestova, curator de artă contemporană din Harkov, Ucraina. Master în istoria artei (Academia de Stat de Design și Artă din Harkiv). A susținut doctoratul la Facultatea de Artă și Design de la Universitatea Jan Evangelista Purkyně din Ústí nad Labem. Lucrarea ei se concentrează pe modurile de funcționare a spațiilor conduse de artiști, istoriei și structurii acestora. După ce s-a început războiul, Nastia s-a mutat la Graz, Austria. Ea face parte din Biroul Ucraina. Adăpost pentru echipa de artiști ucraineni. Nastia va vorbi despre modul în care artiștii ucraineni supraviețuiesc războiului, folosind exemplul comunității artiștilor ucraineni din Graz.

Sveta Volchak Fostă profesoară a Facultății de Radiofizică și Tehnologii Calculatoare a Universității de Stat din Belarus, demisă în 2020. Ea a fost în fruntea protestelor studențești din Belarus din august 2020. Va povesti despre mișcarea studențească din 2020, despre experiența ei de participare, detenție și creativitate.

Anna Kamay [AM] este curatoare independentă, manager cultural și producătoare, care organizează proiecte de artă comunitară cu scopul de a folosi spațiul public și arta contemporană pentru a satisface nevoile locale. Anna este fondatoarea „ARTsakh Fest” – primul festival de artă contemporană din Nagorno Karabakh care vizează depășirea izolării regiunii pline de conflicte și revitalizarea Teatrului Dramatic de Stat abandonat, care a fost cândva centrul comunitar al orașului. Interesele Annei gravitează în jurul politicii de maternitate, naștere liberă, de-școlarizare și permacultură ca o modalitate de a depăși traumele personale și colective și de a crea o alternativă sistemului dominant.

Ea va povesti despre experiența sa în organizarea unui festival internațional de artă contemporană într-o clădire de teatru abandonată din Stepanakert.

Ramin Mazur , fotograf documentar cu sediul în Chișinău. Accentul principal sunt proiectele pe termen lung care reflectă regiunea în care trăiește. Left Bank este un proiect care a început ca o idee de a imagina Transnistria, dar a ajuns să fie o întoarcere acasă. Câțiva ani, Ramin se întorcea ocazional în orașul natal, făcând poze, pentru a-și restabili amintiri despre orașul natal și despre copilărie.

Tatiana Fiodorova, artistă, curatoare și educatoare cu sediul în Chișinău. Ea lucrează cu chestiuni de istorie socială și politică, în special în legătură cu tranziția post-sovietică. Discuția va fi moderată de Fiodorova Tatiana.

PROIECȚII de FILM

18:00 – 18:15 / Coridor / Râul Camenca – film de animație stop motion de Ghenadie Popescu [AM] / 11 min, limba română cu subtitrări în engleză
18:15 – 18:45 / Coridor / Appele – un film al regizoarei Louise Martin Papasian [AM] urmat de o discuție cu producătoarea Anna Kamay [AM] / 11 min, limba armeană cu subtitrări în engleză
18:45 – 20:00 / Coridor / Mesh-film – o proiecție de film urmată de o discuție cu Sviatlana Volchak [BY] / 1h 14 min / limba: belarusă, rusă, engleză

PETRECERE

20:00 – 22:00 / Coridor

Programul de discuții și expoziții „Coridorul” a fost dezvoltat ca parte a programului Re-publica lucrătorilor culturii și este rezultatul cooperării colective.

Locul: Casa Zemstvei, Chisinau 8 octombrie

……………………………………………………………………………………..

Centrul Cultural Casa Zemstvei a apărut în 2012. Acesta funcționează ca o platformă independentă bazată pe principiile incluziunii, deschiderii, accesibilității și autoorganizării. Acesta contribuie la diversificarea vieții culturale din Chișinău și oferă o nouă înțelegere a rolului pe care cultura și implicarea civică îl pot îndeplini în Moldova. 

În cadrul programului participă: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

CHIOȘC AIR / Re-publica lucrătorilor culturii – un proiect organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Open Place și susținut de CEC Arts Link în cadrul programului Rețeaua Art Prospect, de Institutul Cultural Danez în cadrul programului Fondul Noii Democrații, de Fundația Culturală Europeană și de Ambasada Republicii Cehe din Chișinău

program complet de evenimente  https://arteduct.wordpress.com/2022/09/25/re-publica-2/#more-2450

EN

We invite you to visit the discussion and exhibition program “Corridor” on 8 October.

Russia’s military invasion of Ukraine became the starting point for the creation of the Corridor project, which comprehends the post-Soviet reality that led to today’s tragic situation. Since the beginning of Russia’s invasion of Ukraine, Moldova has become one of the important territories, hosting the largest number of refugees relative to its own population. Thus, Moldova has become a kind of humanitarian corridor for Ukraine.

This program was a continuation of the Corridor exhibition project, which was opened in early June. The project was created on the initiative of the artist Tatiana Fiodorova, who invited artists from the post-Soviet states to create a symbolic humanitarian corridor in order to support each other and think together about the future.

Schedule: 8 october 13.00-22.00

EXIBITION:

13:00–22:00

Updated exposition “Corridor” supplemented with documentation of new collective works created by the participants of the Republic of culture workers laboratory project.

20.00 / Corridor / Curator tour of the exhibition with the artist Tatiana Fiodorova.

PANEL DISCUSSION:

16:00–18:00

Panel Discussion with curators, artists and cultural workers from Ukraine, Belarus, Armenia and Moldova. The focus is on new challenges and geopolitical changes associated with the transformation of the post-Soviet space, which have been taking place recently.

Participants:

Nastia Khlestova, a contemporary art curator from Kharkiv, Ukraine. Master of Art History (Kharkiv State Academy of Design and Art). Doing a Ph.D. at the Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. Her work focuses on the modes of functioning of artist-run spaces, their history, and their structure. After the war started Nastia moved to Graz, Austria. She is part of the Office Ukraine. Shelter for Ukrainian artists team.  Nastia will talk about how Ukrainian artists are surviving the war using the example of the community of Ukrainian artists in Graz.

Sveta Volchak Former teacher of the Faculty of Radiophysics and Computer Technologies of the Belarusian State University, dismissed in 2020. She was at the forefront of the Belarusian student protests in August 2020. She will tell about the student movement in 2020, her experience of participation, detention and creativity.

Anna Kamay,  an independent curator, cultural manager and producer, who organizes community-based art projects with the goal of using public space and contemporary art to meet local needs. Anna curated two major exhibits tackling the issues of Syrian refugees in Armenia and Nagorno Karabakh – “The Newcomers: Syrians in Armenia”(2016) and “Home to Home”(2017). In 2019 Anna curated Femme In East[feminist], a multimedia installation in Odessa, Ukraine,  interrogating the experience of females in the post post-Soviet space through the stories of 15 women from all walks of life, born and raised in different corners of the ex-USSR. Her activist work in Nagorno Karabakh (Republic of Artsakh), has further evolved into “ARTsakh Fest”- Stepanakert’s first ever contemporary art festival aimed at overcoming the isolation of the conflict-ridden region and revitalizing the abandoned State Drama Theater which once used to be the community center of the city. Anna co-produced Francois Jacob’s award-winning “Under The Same Sun” (2020), examining the territorial conflict around the Nagorno-Karabakh and Louise Martin Papasian’s debut documentary “Conscript”(Appelé – զորակոչիկ,2020), examining the life of young Armenians, called for compulsory military service in Nagorno Karabakh . He talks about his experience in organizing an international contemporary art festival in an abandoned theater building in Stepanakert.

Ramin Mazur , documentary photographer based in Chisinau. Main focus are the long term projects reflecting the region he lives in.  Left Bank is a project that started as an idea to picture Transnistria but ended up as homecoming. Several years Ramin were coming back to his hometown occasionally taking pictures, to restore memories about his hometown and childhood.

Panel Discussion will be moderated by Fiodorova Tatiana.

Tatiana  Fiodorova, artist, curator and educator based in Chisinau.  She works with questions of social and political history, particularly in relation to the Post-Soviet transition.

FILM SCREENINGS

18:00 – 18:15 / Corridor / The Camenca river – stop motion animation film by Ghenadie Popescu [AM] / 11 min, Romanian language with English subtitles
18:15 – 18:45 / Corridor / The conscript – a film by Louise Martin Papasian [AM] followed by a discussion with the producer Anna Kamay [AM] / 11 min, Armenian language with English subtitles
18:45 – 20:00 / Corridor /  Mesh-film – a film screening followed by a discussion with Sviatlana Volchak [BY] / 1h 14 min, Belarusian, Russian, English languages

PARTY

20:00 – 22:00 / Corridor / Party

The discussion and exhibition program “Corridor” was developed as part of the Republic of culture workers program and is the result of collective work and cooperation.

Venue: Zemstvo House, Chisinau Time: 13.00-22.00

…………………………………………………………………………………………………………

We invite you to follow the public program of the laboratory Edu-Art 2022 / Re-publica to the workers of culture / Self-organization in times of crisis through our telegram channel and the facebook page.

Participants: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

The House of Zemstvo Cultural Center appeared in 2012. It works as an independent platform based on the principles of inclusion, openness, accessibility and self-organization. It contributes to the diversification of cultural life in Chisinau and offers a new understanding of the role that culture and civic engagement can have in Moldova.

CHIOȘC AIR / Re-publica culture workers is a project organized by the Oberliht Association in partnership with Open Place and supported by CEC Arts Link within the Art Prospect Network program, by the Danish Cultural Institute within the New Democracy Fund program, by the European Cultural Foundation and by the Embassy of the Czech Republic in Chisinau.

full program of events https://arteduct.wordpress.com/2022/09/25/re-publica-2/#more-2450

RU

Приглашаем 8 октября посетить  дискуссионно- выставочную программу “Коридор”. Военное  вторжение России  в Украину стало отправной точкой создания проекта “Коридор”, который осмысляет  постсоветскую действительность, приведшую  к  сегодняшней трагической ситуации.  

Данная программа стала продолжением выставочного проекта “Коридор”, который был открыт в начале июня.  Проект был создан по инициативе художницы Федоровой Татьяны, которая предложила художникам  из постсоветских государств создать совместно символический гуманитарный коридор с целью поддержать друг друга и подумать о будущем.

С начала вторжения России в Украину Молдова стала одной из важных территорий, принявшей наибольшее число беженцев относительно численности собственного населения. Таким образом, Молдова стала своеобразным гуманитарным коридором для Украины.

Расписание:

ВЫСТАВКА:

13:00–22:00 Обновленная  экспозиция «Коридор» дополненная  документацией новых коллективных работ, созданных участниками лабораторного проекта Republic of culture workers.

20.00 / Коридор / Кураторская экскурсия по выставке с художницей Федоровой Татьяной.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:

16:00–18:00 Панельная дискуссия c кураторами, художниками и культурными работниками из Украины, Беларуси,  Армении и Молдовы.  В фокусе внимания новые вызовы и геополитические изменения, связанные с трансформацией постсоветского пространства, происходящие в последнее время.

Участники:

Настя Хлестова, куратор современного искусства из Харькова, Украина. Магистр истории искусств (Харьковская государственная академия дизайна и искусств). Защитила докторскую диссертацию на факультете искусства и дизайна Университета Яна Евангелиста Пуркине в г. Усти-над-Лабем. Ее работа посвящена способам функционирования управляемых художником пространств, их истории и структуре. После начала войны Настя переехала в г. Грац, Австрия. Настя расскажет о том, как украинские художники переживают войну на примере сообщества украинских художников в Граце.

Света Волчак , бывший преподаватель факультета радиофизики и компьютерных технологий  в БГУ, уволенная в 2020 году. Была в авангарде белорусских студенческих протестов в августе 2020 года. Расскажет о студенческом движении 2020 года, своем опыте участия, об аресте и творчестве.

Анна Камай, независимый куратор, культурный менеджер и продюсер, которая организует общественные художественные проекты с целью использования общественного пространства и современного искусства для удовлетворения местных потребностей. Анна курировала две крупные выставки, посвященные проблемам сирийских беженцев в Армении и Нагорном Карабахе: «Новички: сирийцы в Армении» (2016 г.) и «От дома к дому» (2017 г.). В 2019 году Анна курировала мультимедийную инсталляцию Femme In East[feminist] в г. Одесса, Украина. Исследуя опыт женщин на постсоветском пространстве через истории 15 женщин из всех слоев общества, родившихся и выросших в разных уголках экс-СССР. Ее активистская деятельность в Нагорном Карабахе (Республика Артцах) в дальнейшем переросла в «АРТцах Фест» – первый в Степанакерте фестиваль современного искусства, направленный на преодоление изоляции охваченного конфликтами региона и возрождение заброшенного Государственного драматического театра, который когда-то был общественным центром города.  Анна выступила сопродюсером отмеченного наградами фильма Франсуа Жакоба «Под одним солнцем» (2020), исследующего территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха, и дебютного документального фильма Луизы Мартин Папасян «Призывник» (Appelé – զորակոչիկ, 2020), исследующего жизнь молодых армян, призванных на обязательную военную службу в Нагорном Карабахе. Она расскажет  о своем опыте организации международного фестиваля современного искусства в заброшенном здании театра в Степанакерте.

Рамин Мазур, фотограф-документалист из Кишинева. Основное внимание уделяет долгосрочным проектам, отражающим регион, в котором он живет. Левый берег — это проект, который начался, как идея изобразить Приднестровье, но закончился как возвращение домой. Несколько лет Рамин периодически возвращается в родной город, фотографируя, чтобы восстановить воспоминания о родном городе и детстве.

Модератором панельной дискуссии выступит Федорова Татьяна.

Татьяна Федорова, художник, куратор и педагог из Кишинева. Она работает с вопросами социальной и политической истории,  связанной с постсоветским переходным периодом.

КИНОПОКАЗЫ

18:00 – 18:15 / Коридор / Река” Каменка” –стоп моушен анимация Геннадия Попеску [AM] / 11 мин, румынский язык с английскими субтитрами

18:15 – 18:45 / Коридор / Аппеле – фильм режиссера Луизы Мартин Папасян [AM] с последующим обсуждением с продюсером Анной Камай [AM] / 11 мин, армянский язык с английскими субтитрами

18:45 – 20:00 / Коридор / Меш-фильм – показ фильма с последующей дискуссией со Светланой Волчак [BY] / 1 час 14 мин / язык: белорусский, русский, английский

ВЕЧЕРИНКА:

20:00 – 22:00 / Коридор

Дискуссионно – выставочная  программа “Коридор” была разработана  в рамках программы  Republic of culture workers и является результатом коллективного  труда и  сотрудничества.

Место проведение:  Дом Земства, Кишинев

Время: 13.00-22. 00

…………………………………………………………………………………………………………

We invite you to follow the public program of the laboratory Edu-Art 2022 / Re-publica to the workers of culture / Self-organization in times of crisis through our telegram channel and the facebook page.

Participants: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

The House of Zemstvo Cultural Center appeared in 2012. It works as an independent platform based on the principles of inclusion, openness, accessibility and self-organization. It contributes to the diversification of cultural life in Chisinau and offers a new understanding of the role that culture and civic engagement can have in Moldova.

CHIOȘC AIR / Re-publica culture workers is a project organized by the Oberliht Association in partnership with Open Place and supported by CEC Arts Link within the Art Prospect Network program, by the Danish Cultural Institute within the New Democracy Fund program, by the European Cultural Foundation and by the Embassy of the Czech Republic in Chisinau.

full program of events https://arteduct.wordpress.com/2022/09/25/re-publica-2/#more-2450

Будущее для всех! / выставка “Коридор” в Кишиневе

August 2, 2022

В Кишиневе в начале июня открылась выставка «Коридор», в которой приняли участие художники Баби Бадалов (Азербайджан-Франция), группа Бульон (Грузия), Елена Воробьева (Казахстан), Федорова Татьяна (Молдова), Марина Напрушкина (Беларусь-Германия), Никита Кадан (Украина), Теодор Аждер (Молдова-Польша), Владимир Грамович (Беларусь-Польша), Ваграм Агасян (Армения), Виктор Чобану (Молдова), Вячеслав Ахунов (Узбекистан), Юрий Альберт (Россия-Германия), Жанна Кадырова (Украина).

В августе в течение месяца выставку можно посетить по субботам с 16.00 – 20.00.

Идея выставки появилась в начале мая 2022 года после “террористических атак” в Приднестровье. Вернисаж был запланирован на начало июня, но в связи с последними событиями особой уверенности в этом не было. На тот момент для меня было важно посредством выставки выразить свою позицию по отношению происходящему в Украине.

С начала вторжения России в Украину Молдова стала одной из важных территорий, принимающих беженцев из Украины. Почти полмиллиона беженцев прошли пункты приема нашей республики. Но большинство из них перебрались в другие страны. Молдова стала транзитным государством, которое оказала и оказывает огромную помощь беженцам. Не только на правительственном уровне, но и в большинстве случаев, эта помощь идет от местного населения в знак солидарности и помощи Украине. Одной из отличительных черт этого миграционного кризиса стало то, что в Молдове подавляющее большинство украинцев приютили простые люди и их семьи. В нашей стране было немного лагерей для беженцев. Таким образом, Молдова стала своеобразным гуманитарным коридором для Украины.

“Кто украл наше будущее” акварельный рисунок,  2022/ автор Федорова Татьяна (Молдова)

Микола Ридный в интервью на Радио Свободы по поводу открытия выставки Material Nation в Берлине сказал, что все мы потеряли дар речи, сложно было говорить, когда началась война. Но после шока надо было действовать, искать инструменты для художественного высказывания. С начала военного конфликта  в Украине меня стали вдохновлять некоторые публикации моих коллег художников, размещенных в социальных сетях.  У меня в голове сложилась мозаика из этих высказываний, которую мне захотелось поместить в конкретное физическое пространство. 

STOP WAR, 2022 / автор Никита Кадан (Украина)
Cheap Gas Cheap Blood, 2022  /автор Никита Кадан (Украина)

Этим пространством стал коридор, в прямом смысле этого слова, но отсылающий к гуманитарному коридору, которым сегодня является Молдова. Я пригласила моих коллег родом из бывших советских республик  своими художественными высказываниями поддержать Украину и  поразмышлять над геополитическими трансформациями, которые претерпевает постсоветское пространство последние 30 лет. Очень здорово, что художники откликнулись и поддержали выставку своими работами. В выставку вошли работы не только этого года, но и 1989 года, как например, книга художника “Утилизация” узбекского художника Вячеслава Ахунова или работа “Каша из Калашникова” грузинской группы “Бульон” 2015 года.

Книга художника “Утилизация”, 1989 / автор Вячеслав Ахунов (Узбекистан)

“Каша из Калашникова” , скрин из видео документации перформанса 2015, Санкт Петербург/ автор группа Бульон (Грузия)


“Каша из Калашникова” , скрин из видео документации перформанса 2015, Санкт Петербург/ автор группа Бульон (Грузия)

В первую очередь хотелось пригласить художников из Украины и Беларуси, так как эти страны за последние два-три года испытывают сложные геополитические трансформации, а разворачивающаяся трагедия в Украине заставляет все больше задуматься над общим будущим, которое нас ожидает. Можем ли мы как художники,  акторы культуры  на что-то повлиять, изменить, дать новый росток  надежды на мир, взаимную поддержку и  эмпатию.

“Заключенный” серия фотографий 2022/ автор Теодор Аждер (Молдова-Польша)

“Черный Аист”, серия рисунков 2022 /автор Владимир Грамович

На выставке художественные высказывания   представляют собой  “хор голосов”, которые между собой взаимодействуют и взаимодополняют друг друга, образуя сеть смыслов и цельных образов. Это и работа Красная “кнопка” Елены Воробьевой художницы из Казахстана, которая была написана за год до вооруженного конфликта в Украине, и дневник Баби Бадалова из Азербайджана, проживающего последние 10-15 лет в Париже, и серия рисунков сельских пейзажей  с объявлениями о воздушной тревоге    украинской   художницы Жанны Кадыровой, и рисунки  белорусского  художника Владимира Грамовича, сделанные в тюрьме после ареста, связанного с участием в протестах 2021 года, и работа “НАМ ПЛОХО” московского концептуалиста Юрия Альберта…..  

Красная кнопка, рисунок 2021/ автор Елена Воробьева (Казахстан)          Дневник, 2022 / автор Баби Бадалов 

Тревога серия рисунков, 2022/ автор Жанна Кадырова (Украина)

фото документация перформанса “На встречу к пустоте”, 2016 / автор Ваграм Агасян (Армения)

“Детская площадка”, акварель 2022/ автор Виктор Чобану (Молдова)

“НАМ ПЛОХО” фанера, акрил, 2022/автор Юрий Альберт (Россия – Германия)

СОЛЬ_БОЛЬ_СIЛЬ акварельный рисунок из серии “Найденный объект”,  2022/ автор Федорова Татьяна (Молдова)

Выставка была открыта в рамках фестиваля Альтернативных пространств в Кишиневе, до сих пор продолжает существовать без ограничений по времени и работает даже, если нет соответствующих условий, например, света. Выставка получилась живая и продолжает жить своей жизнью, что-то в ней исчезает, меняется.  Выставку планируется продлевать как можно дольше и дополнять новыми работами, новыми художественными высказываниями.

фото с открытия выставки “Коридор”, 4 июня 2022, Дом Земство, Кишинев

фото с открытия выставки “Коридор”, 4 июня 2022, Дом Земство, Кишинев

Интерактивная доска “Кто крадет наше будущее”, 2022/ выставка “Коридор”

Интерактивная доска “Кто крадет наше будущее”, 2022/ выставка “Коридор”

вид выставки “Коридор”, Дом Земство, Кишинев

фото  выставки “Коридор”, июль 2022, Дом Земство, Кишинев

Очерк о выставке хочется закончить оптимистично текстом Марины Напрушкиной из ее видео работы “Будущее для каждого”.

“Будущее для каждого” скрин видео работы 2020 / автор Марина Напрушкина (Беларусь-Германия)

“Будущее для каждого” скрин видео работы 2020 / автор Марина Напрушкина (Беларусь-Германия)

Успеть в будущее

Будущее будет

Безграничное

Светлое

Радостное

Успешное

Прогрессивное

Творческое

Для всех

Наступит скоро

Многопартийное

Беспартийное

Открытое

Внимательное

и заботливое

Для всеx возрастов

Много благ

Всегда

современное

Будущее

За нами

За тобой

За мной

За женщинами

За женщинами

Без работы

Без принуждения

Без болезней

Без долгов

С любовью

Будущее

За голодными

Бедными

Безымянными

Мы

Будет

Интересно

Насыщенно

Свободно

Тепло

Любовно

Неожиданно

Красочно

Познавательно

Удивительно

Многообразно

Исключительно

Женское

Мирное

Мы увидим мир

Мир увидит нас

Мы вспомним про все

Будем все знать

Без боли смерти и унижений

бес пола

Без

Без нужды

Будущее

Превзойдёт все наши ожидания

На всех языках

Ударное

Прекрасное

В будущем мы будем принадлежать себе

творить для всеобщего

будущего

В движении

В понимании

В справедливости

В будущем все будет

доступно

Вечно

Будущее для всех!

текст Марины Напрушкиной из видео работы “Будущее для каждого” , 2020

…………………………………………………………………………………………………….

Выставочный проект “Коридор” представляет собой пространство, созданное художницей Федоровой Татьяны как символический гуманитарный коридор для художников из постсоветского пространства, с целью поддержать друг друга и совместно подумать о будущем. В фокусе внимания новые вызовы и геополитические изменения, связанные с трансформацией постсоветского пространства, происходящие в последнее время.

Выставка “Коридор” была открыта 4-5 июня в Музее Земства Кишинева в рамках проведения фестиваля Альтернативные Культурные пространства в Кишиневе.

Участники выставки: Баби Бадалов (Азербайджан-Франция), группа Бульон (Грузия), Елена Воробьева (Казахстан), Федорова Татьяна(Молдова), Марина Напрушкина(Беларусь-Германия), Никита Кадан (Украина), Теодор Аждер(Молдова-Польша), Владимир Грамович (Беларусь-Польша), Ваграм Агасян (Армения), Виктор Чобану (Молдова), Вячеслав Ахунов (Узбекистан), Юрий Альберт (Россия-Германия), Жанна Кадырова (Украина).

автор статьи Федорова Татьяна

В Кишиневе 14-16 июня пройдут три публичные встречи галериста и коллекционера современного искусства Марата Гельмана с представителями искусства, бизнеса и креативных индустрий.

June 11, 2022

В Молдову приезжает известный коллекционер, галерист и куратор современного искусства, публицист и кишинёвец по рождению, Марат Гельман.

Цель визита галериста — знакомство с современным молдавским искусством, посещение мастерских художников, встреча с министром культуры РМ Серджу Проданом, экспертами и арт-менеджерами. Какая модель развития территории через культуру наиболее оптимальна для Молдовы? Какое место наша страна может и должна занимать на культурной карте мира? Есть ли предпосылки для создания Музея Современного искусства в молдавской столице? Это основные темы предстоящих встреч и дискуссий.

В Кишинёве Гельман проведёт три публичные встречи с представителями искусства, бизнеса и креативных индустрий.

 • 14 июня 13:00 Artcor
  Бранч с Маратом Гельманом: «Портфолио-ревю». Встреча с художниками.
 • 15 июня 18:00 Artcor
  Мастер-класс Марата Гельмана. «Как оценивать современное искусство?» Встреча с бизнесменами, коллекционерами, художниками.
 • 16 июня 18:30 Mediacor
  Разговор с Маратом Гельманом: «Музей современного искусства. Его место в сегодняшнем мире»

Вход на мероприятия свободный по регистрации.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfY0fS6wly19aZ-4kyVS1pa_jrdOvFy9vBO6ZB6Sqop6IRWA/viewform

Марат Александрович Гельман родился в Кишинёве в 1960 году. Его отец — писатель и драматург Александр Исаакович Гельман. В 1977 году Марат окончил кишиневскую школу № 37, в 1983 году — Московский институт связи по специальности инженер.

В 1987 году Гельман организовал свою первую выставку в Кишиневе. В 1990 году открыл одну из первых в России частных галерей современного искусства. С 2008 до 2013 Марат Гельман работал над проектом «культурной революции» в Перми и возглавлял музей PERMM. В октябре 2012 года открыл продюсерский центр «Культурный Альянс».

С 2014 года Гельман живёт в Черногории, где основал арт-резиденцию Dukley European Art Community (DEAC). В 2021 году в рамках резиденции проходила выставка молдавского художника Виктора Гуцу.

200 работ современных художников из своей коллекции Марат Гельман передал в дар Третьяковской галереи.

Создатель первой частной арт-галереи современного искусства в России, сегодня внесён в список иноагентов.

С 2018 года Марат Гельман ежегодно проводит большой культурный форум СловоНово, в рамках которого проходят выставки, музыкальные концерты, премьерные показы фильмов, встречи с писателями, поэтические чтения и круглые столы на актуальные темы. Сегодня за пределами России работают знаковые для русскоязычной культуры писатели, художники, музыканты, режиссеры, журналисты. Это мощное интеллектуально-художественное многоголосье, которое заявляет о себе «Мы не в изгнании, мы в послании».

В мае этого года форум свободной культуры СловоНово впервые прошел в Израиле, собрав звездный состав: Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Леонид Парфенов, Андрей Орлов (Орлуша), Дмитрий Крымов, Людмила Улицкая, Марина Максимилиан, Михаил Шишкин, Полина Осетинская, Виталий Манский, Михаил Шац, Вениамин Смехов, Семен Файбисович, Юрий Володарский. Программу кинопоказов сформировала команда международного фестиваля авторского документального кино ArtDocFest.

Марат Гельман член Антивоенного Комитета России, в который входят: Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Виктор Шендерович, Юрия Латынина и другие известные деятели культуры, писатели, журналисты, предприниматели и общественные деятели.

В Кишинев Марат Гельман приезжает по приглашению Еврейской общины и центра «MediArt dialog». Встречи проходят при поддержке ART-Platforma, Artcor, Mediacor. Информационные партнеры: общественный канал Moldova1, Locals.md, Newsmaker.

Выставка  “Коридор”   4-5 июня в Музее Земства Кишинева  /The exhibition “Corridor” on June 4-5 at the Zemstvo Museum of Chisinau

June 2, 2022

Выставочный  проект “Коридор” представляет собой   пространство, созданное художницей Федоровой Татьяны  как символический гуманитарный коридор  для художников из постсоветского  пространства,  с целью  поддержать друг друга и совместно подумать о будущем. В фокусе внимания новые вызовы  и геополитические изменения, связанные с трансформацией постсоветского пространства,  происходящие в последнее время.

Выставка  “Коридор” будет открыта  4-5 июня в Музее Земства Кишинева  в рамках проведения фестиваля Альтернативные Культурные пространства в Кишиневе.

Участники выставки:  Баби Бадалов (Азербайджан-Франция), группа Бульон (Грузия), Елена Воробьева (Казахстан), Федорова Татьяна(Молдова), Марина Напрушкина(Беларусь-Германия), Никита Кадан (Украина), Теодор Аждер(Молдова-Польша), Владимир Грамович (Беларусь-Польша), Ваграм Агасян (Армения), Виктор Чобану (Молдова), Вячеслав Ахунов (Узбекистан), Юрий Альберт (Россия-Германия), Жанна Кадырова (Украина).

Открытие выставки 4 июня 16.00 в Музее Земства.

Выставка работает 4 июня с 16.00-20.00; 5 июня с 16.00-18.00

……………………………………………………………………………

#SCA2022 / Альтернативные Культурные Пространства / Кишинев / Дубоссары / Хыртоп / Рыбница (3-5 июня 2022)

Цель фестиваля – сделать доступными альтернативные культурные пространства в различных населенных пунктах Республики Молдова, приглашая деятелей культуры и начинающих художников выставлять свои работы в этих пространствах, предлагать взаимодействие с членами местных сообществ.

Альтернативные Культурные Пространства объединяют 17 мест, где проходит 30 мероприятий в сотрудничестве с более чем 30 участниками из Беларуси, Швейцарии, Люксембурга, Республики Молдова, Великобритании, Румынии и Украины.

#SCA2022 служит платформой для культурных инициатив, осуществляющих деятельность в пространствах, которые изначально не рассматривались как культурные и/или образовательные, а также для независимых художников/артистов, которые развивают художественный и теоретический дискурс, альтернативный доминирующему (невосприимчивому к (само)цензуре, практикуемой в государственных учреждениях, и автономному от коммерциализированного сектора творческих индустрий), тем самым способствуя разнообразию культурной жизни и гражданского образования в Республике Молдова.

Мы приглашаем широкую общественность Кишинева, Дубоссар, Рыбницы и Хыртопа познакомиться с различными формами современного искусства, включая искусство в публичном пространстве, социально и политически ангажированное искусство, общественное искусство и другие формы критического искусства. Подробную программу мероприятия смотрите ниже.

ПРОГРАММА

3, 4, 5 июня 2022, 10:00-23:00
детальная программа: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/sca-2022/ru/

ПРОСТРАНСТВА

Кишинев: Открытая Квартира / B68 – городской огород / Bunker / Дом Земств (3rd Space studio, Художественная Мастерская, Мастерская Велокультуры, Погреб, Кладовая, Клуб, Коридор, Stalker Garden, Queer Cafe, Прозтранство) / Галерея Oу / Подземка / Кормушка / Suspiria
Дубоссары: Гражданский Клуб №19
Хыртоп (Чимишлия): Дом Культуры
Рыбница: Кофейня „Тайная Комната”

………………………………………………………….

The exhibition project “Corridor” is a space built by the artist Fiodorova Tatiana as a symbolic humanitarian corridor for artists from the post-Soviet space, in order to support to each other and think together about the future. The focus is on new challenges and geopolitical changes associated with the transformation of the post-Soviet space, which have taken place in recent times.

The exhibition “Corridor” will be opened on June 4-5 at the Zemstvo Museum of Chisinau within the framework of the festival Alternative Cultural Spaces in Chisinau.

Participants: Babi Badalov (Azerbaijan-France), Bouillon  Group (Georgia),  Elena Vorobyeva (Kazakhstan), Fiodorova Tatiana (Moldova), Marina Naprushkina ( Belarus-Germany), Nikita Kadan (Ukraine), Teodor Ajder (Moldova-Poland) , Uladzimir Hramovich (Belarus-Poland),  Vahram Aghasyan (Armenia), Victor Ciobanu (Moldova), Vyacheslav Akhunov (Uzbekistan), Yuri Albert (Russia-Germany),  Zhanna Kadyrova (Ukraine).

Opening of the exhibition on June 4 at 16.00 at the Zemstvo Museum.

The exhibition is open on June 4 from 16.00-20.00; June 5 from 16.00-18.00

………………………………………………………………………………

Aflat la prima sa ediție, evenimentul își propune să facă accesibile spațiile culturale alternative din diferite localități din Republica Moldova, invitând lucrătorii/oarele din sfera culturii și artiștii/stele emergenți/e să-și expună lucrările în aceste spații, să propună interacțiuni și să dialogheze cu membrii comunităților locale.

Spații Culturale Alternative adună 17 spații ce găzduiesc 30 evenimente realizate în colaborare cu peste 30 participanți/te din Belarus, Elveția, Luxemburg, Republica Moldova, Marea Britanie, România și Ucraina.

#SCA2022 servește în calitate de platformă pentru inițiative culturale ce desfășoară activități în spații, care, inițial nu erau gândite în calitate de spații culturale și/sau educaționale, dar și pentru artiști/ste independenți/e, care dezvoltă un discurs artistic și teoretic alternativ celui dominant (imun în fața (auto)cenzurii practicate la instituțiile publice și autonom față de sectorul comercializat al industriilor creative), contribuind astfel la diversificarea vieții culturale și a educației civice din Republica Moldova.

Invităm publicul larg din Chișinău, Dubăsari, Rîbnița și Hîrtop să descopere diverse forme ale artei contemporane, printre care arta în spațiul public, arta angajată social și politic, arta comunitară și alte forme de artă critică. Consultați mai jos programul detaliat al evenimentului.

PROGRAM

3, 4 și 5 iunie 2022, 10:00-23:00
programul detaliat: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/sca-2022/

SPAȚII

Chișinău: Apartamentul Deschis / B68 – grădina urbană / Buncher / Casa Zemstvei (3rd Space studio, Atelier de Artă, Atelier CicloCultură, Beci, Cămara, Club, Coridor, Stalker Garden, Queer Cafe, Zpațiu) / Galeria Ou / Podzemka / Scuarul Asachi / Suspiria
Dubăsari: Clubul Civic nr. 19
Hîrtop (Cimișlia): Casa de Cultură
Rîbnița: Cafeneaua „Taynaya Komnata”

Онлайн презентация выставки “Дышать в один голос”, Кишинев-Дубоссары 2021

March 5, 2022

Выставка “Дышать в один голос” стала финалом партисипативного  проекта “Пандемия, художник и экология”,  который родился во время начала пандемии в марте-мае 2020 года. Границы были перекрыты, гулять и  встречаться с друзьями было запрещено, по дворам ездили полицейские машины и наводили ужас на всю округу пронзительным звуком и звучащими из громкоговорителя объявлениями. Оставалось безопасной только виртуальная среда.

Единственный способ быть в контакте с людьми – это общение через интернет. В этот не простой период я виртуально наблюдала за своими друзьями, знакомыми и художниками. Некоторые из них мне показались героями нашего времени, как например, антрополог  Лилия Ненеску. Она со своим мужем социологом Виталием Спринчанае пытались выяснить ситуацию с бездомными, как они справляются со сложившейся ситуацией.  Это категория граждан, как известно – самые уязвимые.   Во время двухмесячного локдауна  они были лишены возможности укрыться в своих домах и быть в безопасности.  Лилия с Виталием,  как и другие кишиневские активисты  носили обеды бездомным и оказывали им посильную  помощь.  

фотография из проекта “Оставайся дома!” Лили Ненеску

Другой способ проживания “локдауна”, который обратил на себя мое внимание – это история приднестровского фотографа Анны Галатоновой, которая  во время карантина в Тирасполе постила в инстаграме свои творческие работы и объявления, связанные  с поиском новых хозяев питомцам  из приюта для бездомных собак. Фото из серии “Акт эмпатии”, опубликованное ею  в инстаграме, еще больше усилило мое осознание того, что у каждого свой индивидуальный опыт. В этот момент для меня стало важным обобщение нашего ощущения того времени. Мне стало понятно, что такие истории нужно выявлять и фиксировать.

Я увидела в этом возможность посредством проекта объединить всех молдавских художников, разбросанных по свету. Если раньше казалось, что мы разные, так как живем в разных условиях и контекстах, то этот вызов всех уравнял в правах и создал поле для дискуссий и обмена опытом. Мне захотелось консолидировать молдавских художников и познакомить широкую публику с работами авторов из ближнего и дальнего зарубежья , которые очень редко выставляются в Кишиневе.

работа из серии “Акт эмпатии” , автор Аня Галатонова

Финальной точкой, которая мне придала храбрости и еще большей мотивации в развитии этого проекта стала интервью на сайте Scerna 9 с Ралукой Войня куратором из Бухареста. Которая говорила о последствиях локдауна, что “нужно вернуться в материальный мир, в сообщество, чтобы соприкасаться и дышать вместе, но в то же время сохранить этот опыт изоляции, чтобы дать себе пространство и не задушить друг друга.” Отсюда появилось рабочее название проекта “Дышать вместе”, который создал общее поле для коммуникации и взаимодействия с художниками, активистами, экологами.

Проект начался с историй Анны Галатоновой из Тирасполя и Лилии Ненеску из Кишинева. Я была вдохновлена их действиями и публикациями, поэтому я пригласила их сыграть в игру “крестики – нолики”. Надо немного рассказать об этой игре, с которой каждый хорошо знаком с самого детства независимо от места проживания. Идея игры в “крестики – нолики” как художественный проект сформировалась еще в 2017 году. Я играла в эту игру с молдавскими художниками с Пашей Брэила, Генадием Попеску, Мариком Вырланом, Валентиной Русу-Чобану и  с художниками и кураторами из других стран с Андреем Наку (Румыния), Натальей Ватсадзе (Грузия), Кристи Нае (Румыния), Брендон Ла бель( США -Германия)  и другими.  Иногда эта игра переходила в вербальный диалог и раскрывает определенную тему. То есть игра является своеобразным предлогом для дальнейшей дискуссии, которая может продолжаться не один месяц или даже год. Игра до пандемии происходила всегда при непосредственном физическом контакте. Но так как в тот период между Молдовой и Приднестровьем границы были перекрыты и личные встречи были не возможны, я  пригласила Анну и Лилию сыграть в “крестики – нолики” дистанционно. Результатом этого стала совместная игра и ряд публикаций, размещенных на виртуальном портале artploshadka.wordpress.com. В последствии все эти материалы были представлены на выставке..

Если игра с Анной Галатоновой и переписка длилась не больше месяца, то игра с Лилей Ненеску и диалог о посткапитализме и демократии был опубликован на artploshadke.wordpress.com только в середине октября 2021 года. Переписка продолжалась около года и охватила разные темы и временные рамки пандемического периода. Презентация этих двух игр и публикаций стали центральным связующим звеном  выставки и всего проекта в целом.

Одновременно с игрой крестики нолики я пригласила моих друзей художников и активистов, экологов поделиться на artploshadka.wordpress.com   своим cпособом выживания и проживания в период “локдауна”, так как не все пользуются социальными сетями и выкладывают свои истории. У нас состоялась зум встреча, где мы обменивались своим опытом и думали о будущем.

Было интересно создать общее поле для коммуникации и обмена опытом.  Маленькие истории могли бы зафиксировать моменты, которое мы проживаем вместе и в тоже время каждый по-своему. В итоге онлайн коммуникация переросла в выставочный формат.

Некоторые работы, представление на выставке, вскрыли ряд проблем cовременного капиталистического общества,  которые во время кризиса и пандемии стали более явными, например, в сфере здравоохранения, в построении демократического общества или работы  СМИ.

Работа антрополога Лили Ненеску поднимает тему ущемление прав человека, на примере бездомных. Для этих людей мера защиты «Оставайся дома» была недоступна. А право на жилище, как мы знаем, влияет на доступ к другим правам, таким как право на жизнь,  право на здоровье,  право на образование, право на правосудие.  Лилия записывала  истории этих людей, как они оказались на улице, и насколько они чувствуют себя защищенными в период карантина. Автор пыталась помочь людям разрешить их проблемы. Антрополог в своем исследовании поднимет вопрос, что представляет из себя человек без места жительства в современном обществе, какие у него права.

Александр Раевский – молдавский художник, на данный момент проживающий в Германии, в своем перформансе в поисках  смысла и значения понятия “демократия” в современном мире фокусирует внимание на  длительном процессе поедания торта с надписью “демократия”. Процесс оказался сложным,  тем не менее, автор смог  символически раскрыть противоречия между современной  либеральной демократией и  глобальным капитализмом.  Демократия сегодня  утрачивает свой первоначальный смысл с приходом к власти элит национальных или глобальных, которые проводят экономическую политику, ориентированную не на интересы большинства, а олигархического меньшинства, превращая демократию в плутократию.

Кишиневский Фотограф Рамин Мазур размышляет над   работой “четвертой власти”, то есть СМИ в целом и, в особенности в период пандемии. Фотограф проводит параллель межу вирулентностью вируса и распространением информации в СМИ о распространении вируса. Его видео работа”Corona Scope” как раз исследует  «инфодемический» характер распространения вируса, который затрудняет понимание происходящего и также выхода из сложившейся ситуации.  

Молдавский художник из Москвы Игорь Щербина тоже испытывал сложности в коммуникации, описывая свою работу ”Книга без текста” так «Время пандемии взорвало мозг: я выгляжу как персонаж мультфильма, где СМИ захватили инопланетяне, а обмен информацией превратился в квест «верю – не верю». Кажется, я потерялся в реальности. Возможно, перестал понимать, что такое коммуникация…» Май 2020 года, Москва. Представленная работа ”Книга без текста” на выставке интерактивна  и выполнена “в эстетике взаимодействия”, где  художник предлагал стать зрителю соучастником проекта и дорисовать авторскую книгу.
На выставке была представлена серия фотографий о Днестре и Дубоссарах активистки-эколога и журналистки Елены Степановой  из Приднестровья. В своем интервью она пояснила экологическую ситуацию  на Днестре и состояние питьевой воды на данный момент в нашем регионе.  Автор обеспокоена, что в последнее время  активизировалась добыча песка и гравия на Днестре, что может привести  к экологическим проблемам, так как  песок и гравий – это естественные фильтры воды.

Тема страха и беспокойства прослеживаются в работе ” Белая комната” Валерии Барбас , “Акт эмпатии” Анны Галатоновой, также в моей книжке “НЕ дышать.”

Художница из Кишинева Валерия Барбас во время карантина  инициировала проект ” Белая комната”, часть которого представляет собой созданный дневник, на основе своего опыта, памяти и наблюдения за собой и своими знакомыми в период самоизоляции.

 Аня Галатонова  из Тирасполя в фото работе “Акт эмпатии” с помощью фотографии стремилась пережить боль – свою и чужую на примере, своего кота, которого  на протяжении 40 дней во время карантина художница лечила. Заматывая его в одежду для того, чтобы делать очередной укол. По словам художницы – это была попытка трансформировать опыт травмы в визуальный образ.

Выше я упоминала о том, что на выставке были представлены не только работы художников и активистов, но и онлайн коммуникация того периода. В процессе подготовки выставки, я обращалась к знакомым художникам с просьбой или с приглашением участвовать. Дмитрий Оборок , молдавский художник, проживающий в Яссах, написал мне в фэйсбуке, что у него нет работ для экспонирования, так как он все свободное время проводит со своими детьми. Мне показалось, очень важным поместить эту фразу в общий контекст выставки, так как художник – это и родитель, который заботится не только о своем творчестве, но и о своих детях.

Опыт изоляции во время локдауна был разным.   В каких-то странах он носил рекомендательный характер как,  в Германии по утверждению Саши Раевского, в Москве жизнь Ивана Яланжи проходила в условиях жесткого пропускного режима,  в Молдове нельзя было покидать свои квартиры, кроме как  для того, чтобы сходить в аптеку или магазин за продуктами.  Возвращаясь к концепту моей книжки НЕ Дышать. Мне нужно было что-то делать со страхом заразиться вирусом.  Во время пандемии, я стала за собой замечать новую привычку. Оказываясь  в многолюдных местах, я старалась задерживать дыхание, пока не оказывалась в месте, где меньше людей.  Эта привычка до сих пор  актуальна. Во время двухмесячной самоизоляции в марте-апреле 2020 я особенно  активно практиковала йогу и пранаяму – специальные дыхательные практики, в том числе и на задержку дыхания. Соединяя  упражнения  на задержку дыхания с  желанием рисовать, я объединила  эти две практики вместе, исследуя свое собственное тело и его возможности. Так появилась книжка с серией абстрактных рисунков, выполненных во время упражнений  на задержку дыхания на максимальное количество времени.

Нужно отметить, что часть работ, представленных на выставке, не всегда напрямую отсылали к сложностям сегодняшнего дня, но дополняли выставку или экзистенциальными поисками новых смыслов как ,например, работы молдавского художника, проживающего в Канаде, Вячеслава Друцы или урбанистическими видами пустующего постсоветского города Кишинева, которого нам так не хватало во время карантина, кишиневского художника Виктора Чобану. Молдавскому художнику Александру Тинею, проживающему в Будапеште, на мой взгляд, повезло  с дачей, которая находится  неподалеку от Будапешта.  Наверное, поэтому в его работах так много растительных мотивов.

Все это время художники ждали момента, чтобы показать свои работы в публичном пространстве. После года ограничений Павел  Брэила провел перформанс “kick off” в честь открытия Кубка Евро-2020, который был отложен на год и стартовал  11 июня 2021 как раз в день открытия нашей выставки. Перформанс был проведен в Марбурге, Германии с онлайн трансляцией в Кишиневе.

Выставка, как и проект в целом носил объединяющий характер, целью которого было создать общее поле для коммуникаций, а также консолидировать молдавских художников после долгой изоляции. Был страх встречаться, проводить открытие выставки, общаться со зрителем. Дышать вместе – это было так естественно для людей, но в наши дни  стало большой ценностью. На тот момент  было важно вернуть себе утраченное, научится вновь встречаться и общаться. Важно было в нынешние времена разделения и сегрегации, наоборот оказаться вместе хотя бы виртуально или в формате выставки.

Выставка “Дышать в один голос” представила многоголосье художников и активистов, где мы, являясь очевидцами пандемии, делились своими переживаниями и творческими мыслями.

Выставка проходила в  Музее Истории города Кишинева , в   кишиневском независимом культурном пространстве “Zpatiu”и в информационно-правовом центре “Акколада” в Дубоссарах. На выставке были представлены работы, созданные молдавскими художниками  с марта 2020 года по июнь 2021 год .

Участники выставки: Анна Галатонова (Тирасполь), Елена Степанова (Дубоссары), Валерия Барбас (Кишинев), Александр Раевский (Кишинев-Марбург), Рамин Мазур (Рыбница-Кишинев), Иван Яланжи (Копчак-Москва), Виктор Чебану (Кишинев), Федорова Татьяна (Кишинев), Игорь Щербина( Кишинев- Москва), Михаил Каларашан ( Рыбница-Кишинев), Dmitru Oboroc ( Ниспорень-Яссы), Павел Браила (Кишинев- Берлин), Вячеслав Друца (Кишинев – Квебек), Геннадий Попеску (Кишинев), Лилия Ненеску ( Кишинев), Александр Тиней (Будапешт- Кишинев), Марик Верлан (Кишинев).

выставочное пространство Zpatiu
выставочное пространство Zpatiu
выставочное пространство Zpatiu
выставочное пространство Zpatiu
Музей истории города Кишинева
Информационно-правовой центр “Акколада”, Дубоссары
Информационно-правовой центр “Акколада”, Дубоссары
Информационно-правовом центр “Акколада”, Дубоссары
Информационно-правовой центр “Акколада”, Дубоссары
Информационно-правовой центр “Акколада”, Дубоссары
Музей истории города Кишинева
Музей истории города Кишинева

Ниже представляю работы художников с комментариями авторов , чтобы у тех, кто не успел посетить выставку, появилась возможность познакомиться с их творчеством.

В столице карантин начали через несколько дней после того, как в Молдове был официально зарегистрирован первый случай COVID-19. Школы, университеты, кинотеатры и выставочные залы, магазины бытовой техники и торговые центры были помещены на карантин. Город погрузился в глубокую изоляцию.
Кишиневский карантин был похож на цунами. Сначала закрылись магазины и кафе, потом пропали люди. Гребень волны повлек за собой закрытие парков и нескольких общественных мест, а также ограниченный график движения городского транспорта. Последовал почти месяц молчания, после чего в обратном порядке в городе появились троллейбусы, открылись парки и магазины, а кафе стали обслуживать посетителей только на вынос .

Видео работа “Corona Scope” Автор Рамин Мазур

Пандемия COVID-19 уже изменила нашу жизнь и то, как мы ее воспринимаем. Пандемическая “вспышка” высветила многие проблемы в наших обществах и вновь обратила внимание на определенные нарративы – будь то наши системы здравоохранения, невидимая рабочая сила, понятие «универсальный базовый доход» (UBI), конфиденциальность и многое другое. Но мы идем дальше. Мы живем во взаимосвязанном мире, в котором мы не можем абстрагироваться от окружающей среды, как это могли бы сделать доиндустриальные люди. Мы пытались завоевать планету и приспособить ее к нашим потребностям, но мы смотрим на нашу текущую реальность, когда люди, одетые в защитные костюмы, дезинфицируют наши улицы, наша окружающая среда кажется такой же недружелюбной, как если бы мы потерпели неудачу в нашей миссии.
Как и в случае с другими серьезными проблемами, такими как война, бедность или изменение климата, эта глобальная пандемия освещается в средствах массовой информации с помощью клише и в определенной форме. Благодаря вирулентности вируса информация о COVID-19 распространяется по всему миру, оставляя свой след в наших умах, и кажется, что вирус может остаться здесь и надолго, затронув всех в любом уголке мира.  «Инфодемический» характер распространения вируса затрудняет понимание происходящего и что является частью разрешения проблемы. Какие уроки мы извлекаем из вспышки болезни и помогут ли они нам предвидеть будущие угрозы нашей цивилизации? Сможем ли мы быстро отреагировать, изолировав себя или приняв другие меры предосторожности? Помогают ли глобальные СМИ понять, в каком состоянии мы находимся, или мы возвращаемся к тем же клише, которые использовались для сообщения о других проблемах, с которыми мы столкнулись до этого всеобъемлющего кризиса?
Используя результаты поисковой системы по ключевым словам «вирус короны» и «COVID-19» и сфотографировав их с помощью традиционной лупы, я попытался задать эти вопросы, показывая заразительную природу того, как мы говорим о глобальных проблемах нашего времени.

Пандемия создала брешь в реальности, пересекла часть нынешней капиталистической системы, дав нам образец проблем и симптомов.
Например, во время глобального кризиса общественного здравоохранения, по-видимому, самая простая и доступная мера защиты – «Оставайся дома», к которой прибегали ВОЗ, правительство, местные власти, политики, была совершенно недоступна миллионам людей.
Около 150 миллионов человек в мире, или 2% населения мира, бездомны. Еще более 20% населения мира живет в неформальном жилье без удобств, доступа к воде и санитарии. В Кишиневе количество бездомных колеблется, по некоторым оценкам, от 3 до 4 тысяч. Для этих людей мера защиты «Оставайся дома» недоступна.
Фотопроект “Оставайся дома!”- это путешествие по Кишиневу, в котором гараж, бывший стадион, парк, бывший бар – это истории о выживании в мире, где право на жилище фактически является привилегией, личным делом.  Размышление о том факте, что основное право на жилище напрямую влияет на доступ к другим правам: право на жизнь, право на здоровье, право на образование, право на правосудие и т. д

«Время пандемии взорвало мозг: я выгляжу как персонаж мультфильма, где СМИ захватили инопланетяне, а обмен информацией превратился в квест «верю – не верю». Кажется, я потерялся в реальности. Возможно, перестал понимать, что такое коммуникация…»
Май 2020 года, Москва
 
 Визуальный диалог
экзистенциональная коммуникация vs клишированное сознание
 
Бывает, что я избавляюсь от слов, когда делаю какие-то пометки. Периферическая информация внедряется в лист бумаги и занимает все больше пространства. Раньше это были отдельные знаки, рисунки или орнамент. Теперь даже орнаменту нет места, теперь это беспредметная графика. Нервные линии кажутся хаотичными, абсурдными и бессмысленными. Некоторые рисунки навевают какие-то ассоциации.
 Абстрактные графические мыслеформы могут распознаваться в качестве сообщений бессознательного. Но след, оставленный рукой (маркером, ручкой, пером) на бумаге, несет для меня достаточно графической информации. Мы видим изображения, но не знаем, как их интерпретировать. Предположим, что изображения – это попытка вступить в контакт. Чтобы понять, о чем идет речь, нужна дешифровка, декодирование. А дальше – нужно предложить свою фразу на расшифрованном языке. Чтобы возник диалог.
 
 Книга без текста
 Представим, что мы держим в руках неземную книгу, которая неизвестно как попала к нам в руки. В книге нет ничего, кроме изображений, которые непонятно как интерпретировать.
 
Как читать эту книгу? Изображения выходят за рамки иллюстраций, напоминают QR коды и могут распознаваться в качестве сообщений. Нужно попытаться дешифровать изображения, чтобы понять их смысл. Или – выразить к ним свое отношение, не прибегая к дешифровке. Мы можем моделировать различные способы, критериев правильности расшифровки не существует. Нужно довериться интуиции и собственному опыту. Так или иначе, прочтение всегда возможно – было бы желание!

«Журнал моего тела» раскрывает процесс феноменологического наблюдения и исследования собственного тела.
Трансформация в самоизоляции, фокусируясь на транзиции, времени и деталях, распаде. Проект разработан художницей Валерии Барбас в марте 2020 года в Республике Молдова, во время карантина в сельской местности. «Журнал моего тела» включает в себя различные материалы: фотографии, рисунки, тексты и стихи.

Авторская книжка ”НЕДыши”, Федорова Татьяна , 2020-2021

Авторская книжка ”НЕ Дыши” представляет собой серию абстрактных рисунков, выполненных во время упражнений  на задержку дыхания на максимальное количество времени. Соединяя  упражнения  на задержку дыхания и  желанием рисовать, автор объединила  эти две практики вместе, исследуя свое собственное тело и его возможности,  обращаясь к экзистенциальному пониманию устройства человека.

Онтогенез — этот проект возник и естественно развивался в Инстаграме, первые работы появились в 2017 году, в процессе выкладывания фотографий обнаженного тела. Я вынужден был закрашивать интимные части тела, таким образом мои фотографии трансформировались в совершенно новые визуальные формы. В процессе рисования супрематических пятен я экспериментировал с композицией в итоге пришел к иронии над требованиями Инстаграм и Фейсбук. Цветные круги отсылают к творчеству советского художника Юрия Злотникова. Как во время Советского Союза была цензура так и сейчас Фейсбук и Инстаграм сковывают работу художников в итоге это приводит к деформации изображения. В период самоизоляции, весной 2020 года, социальная жизнь людей большей частью переместилась в интернет, таким образом значимость соцсетей выросла в глазах всего мира, это привело к тому что, появились новые и существенные ограничения в интернете. Дополнительно государство внесло массу ограничений как самим интернет компаниям также и пользователям социальных сетей. Во время изоляции, за счёт внезапно появившегося времени, мне удалось детально осмыслить и запланировать следующие пять частей проекта “Онтогенез”.

Во время самоизоляции собственный дом стал тюрьмой, офисом и творческой мастерской. Границы между этими функциями пространства были довольно размыты. Моя фотографическая практика того периода складывалась из документации предметов быта и автопортретов, как способа высказывания и попытки бегства. С помощью фотографии я стремилась пережить боль – физическую, душевную или чужую – например, моего кота, которого я на протяжении 40 дней заматывала в одежду, чтобы лишить возможности двигаться, пока я делаю ему уколы. Так появилась работа под названием «Акт эмпатии», на которой я ставлю себя в положение страдающего, беспомощного животного, чтобы разделить его боль. Это попытка трансформировать опыт травмы в визуальный образ, чтобы абстрагироваться от нее или запомнить по-новому.

«Белая комната. Мое окно. » созданный Валерией Барбас в самоизоляции, как самоисследование, журнал ежедневных мыслей, страхов, мечтаний, желаний, протеста, беспокойства, наблюдения и памяти художника в изоляции (2020-2021, часть тотальной инсталляции квартиры художника в Кишиневе, Республика Молдова). Этот проект был задуман в результате нехватки выставочных площадей во время пандемии, болезни автора COVID и депрессии. Подчеркивая взаимосвязь между телом, пространством, разумом и двойной изоляции людей в депрессии. Художественное исследование тела и разума и связи с пространством также можно рассматривать как экстериоризацию внутреннего в поисках коммуникации. Люди  с депрессией в условиях самоизоляции, которым даже комфортно «держать дистанцию», когда даже при открытой двери не хочется выйти на улицу. Цель проекта — поощрять изолированных людей, будь то физически или эмоционально, читая дневник, написанный художницей на ее окнах. Каждый день создавалось новое окно, существующее только до следующего дня. В эти непростые времена, это была форма общения, когда прохожие  могли увидеть снаружи «выставку», которая менялась каждый день и ночь.

документация перформанса “Oборванные нити” Автор Александр Раевский, место проведения Галерея Michael W.Schmalfuss, Марбург Германия

Прожив разные отрезки своей жизни в разных странах (Молдова, Словакия, Норвегия, Австрия, Армения, Германия) я стал частью этих физических пространств, что в свою отразилось на моих внутренних качествах, и как художника, и как представителя гражданского общества. Хочется отметить то, что в Армении я столкнулся с одним из самых важных персональных опытов, которые я проживал. В этой стране я соединился узами брака и был рождён мой сын. В этой стране я переформатировал своё отношение ко многим аспектам творческой деятельности, и в следствии чего видоизменил визуальный код, на котором стал выходить на связь через междисциплинарную трансляцию художественных образов. В эти дни, события, которые сформировались на фоне вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном, вывели на совершенно другой уровень отношений между этими странами в рамках международной геополитической арены. В свою очередь запущенные социальные катаклизмы сформировавшиеся под влиянием военных действий не могли не оказать сильного влияние на все слои общества, как в Армении, так и в Азербайджане. Обнажившиеся старые травмы памяти заставили под другим углом взглянуть на ситуацию в этих странах. Следует отметить, что несмотря на все различия между противоборствующими сторонами, существует одна очень важная общая особенность. В этой, как и во всех других войнах, которые происходили, происходят в данный момент или будут иметь место в будущем, самым уязвимым элементом этой конструкции варварства, являются матери погибших воинов! Этих женщин объединяет одна скорбь и боль за потерянных мужей и сыновей. Они не выбирали им жизненную участь, за них это сделали политические режимы, которые стоят за этими процессами… По средствам реализации перформанса “оборванные нити” я ставлю перед собой задачу продемонстрировать существующую ситуацию, и главное предложить возможный сценарий для решение данного вопроса.

перформанс ” kick off”, автор Павел Браила, место проведения Галерея Michael W.Schmalfuss, Марбург Германия

11 июня 2021 – дата начала старта Кубка Евро-2020. Из-за пандемии Кубок Евро-2020 провели на год позже в 2021 году. Мир был заморожен; самоизоляция, ограничения и рецессия стали рутиной. Художники, как и все остальные, изолировались в своих студиях и ждали момента, чтобы вернуться к своей работе, к своим проектам, к своим идеям. В пятницу 11 июля 2021 наконец-то стартовал чемпионат Европы и художник Павел Брэила синхронизировался с королем спорта во время проведения матча, приглашая всех к особому взаимодействию перформера и публики.

автор Дмитру Оборок фраза “Нет, в пандемию я не работал. Я играл со своими детьми.”

Анимационный фильм “Ребенок из Циганешть. Время гончаров.” автор Геннадий Попеску

Анимационный очерк, основанный на воспоминаниях Василе Маня и Валентины Столниц, жителей села Цигэнешть / Страшенский район / Республика Молдова. Фильм, созданый 2020 году в Летней школе вместе детьми из этого села, в целях популяризации и сохранении гончарного дела в этом регионе.

Если бы существовали бы кентавры, я бы снял про них фильм, приглашая их поучаствовать в повседневной человеческой деятельности, такой как мытье полов, встряхивание полотенец, сидение за столом. Возможно, некоторые из этих действий кентавру будет сложно выполнить, учитывая его телосложение. Эти мифологические существа для меня являются своего рода визуальным представлением животного человека или человеческого животного. В какой степени мы похожи на животных, в какой степени или когда и как мы реагируем одинаково, чтобы думать одинаково? Люди и животные общаются друг с другом, несмотря на то что мы не говорим на одном языке. Когда человек играет с животным, они общаются и понимают друг друга. Так что в этот момент мы говорим на каком-то общем языке.

.


Видео документация перформанса «Рыбалка», автор Александр Раевский, место проведения Галерея Michael W.Schmalfuss, Марбург Германия


Для перформанса «Рыбалка» был заказан огромный, красиво разукрашенный торт, на котором на белой кремовой поверхности, объёмными тёмными буквами было написано слово на
древнегреческом δῆμος ”народ” + κράτος ”власть”. Этот торт по сути своей не является кондитерским изделием в чистом виде, этот торт представляет собой эстетический символ того, что происходит вокруг нас под влиянием манипулятивных действий корпоративного сговора политических элит. Учитывая вышеописанное, лично у меня как у представителя гражданского общества и художника есть один лишь вопрос…
Как долго будут затыкать любые отверстия этим опошлившимся и утраченным своё истинное
значение понятием как «демократия»?
В процессе реализации я поедал это прекрасное произведение кондитерского творчества, до тех пор, пока мой организм позволял это делать, Финальной точкой данной работы стал момент отторжения искусственно навязанных принципов, в данном случае в виде символического объекта.

………………………………………………………………………..

Выставка ” Дышать в один голос“ является итогом проекта “Пандемия художник и экология”,  сфокусированного на творческом сближении молдавских художников, фотографов, активистов и экологов  во время  глобальных трансформаций и перемен. Выставка объединила  художников  с левого и правого берега, а также молдавских художников дальнего и ближнего зарубежья  в рамках Платформы Культура,   при поддержке  «Программы Укрепление Мер доверия EU-SBMV, финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

Организатор проекта: общественная организация Art Platforma. Автор проекта художница Федорова Татьяна.

Партнеры проекта: Музей Истории города Кишинев, независимое культурное пространство Zpatiu, Информационно-правовой центр “Акколада”, , медийный партнер онлайн журнал artploshadka.wordpress.com

В публикацию включены тексты художников и их работы. Общий текст написан автором проекта “Пандемия, художник и экология” Федоровой Татьяной.

В предыдущих публикациях на artploshadka.wordpress.com. можно ознакомиться с другими текстами художников в форме анкетирования, эссе или интерактивной игры “Крестики-Нолики”.

ȘTEFAN RUSU – „SPECII PE CALE DE DISPARIȚIE: PLEDOARIE PENTRU CARTEA ROȘIE A ARHITECTURII MODERNISTE”/Muzeul Național de Arte a Republicii Moldova

February 14, 2022

Specii pe cale de dispariție: Pledoarie pentru cartea roșie a arhitecturii moderniste
Perioada: 20 Ianuarie -20 Februarie, 2022
Locație: Muzeul Național de Arte a Republicii Moldova
https://www.mnam.md/

Expoziția este rezultatul unei cercetări în cadrul proiectului „Modernități insulare” axată pe arhitectura socialistă din Asia Centrală și Europa de Est și include o serie de imagini cu plante endemice juxtapuse cu arhitectura modernistă. Expoziția conține, de asemenea, documentarul „Întoarcerea din viitor” (Return from the Future) și eseul video „Frunze” realizate în perioada șederii în Asia Centrala și a mai multor călătorii de cercetare în Tadjikistan și Kârgâzstan între 2013-2019.

În ultimele decenii, concepte precum specii rare și pe cale de dispariție, conservarea biodiversității, protecția florei și faunei, sunt folosite tot mai frecvent în discursul public. Una dintre formele de conservare a biodiversității în Uniunea Sovietică a fost includerea lor în Cartea Roșie. Cartea Roșie a URSS-ului a apărut în 1974, iar prima ediție a fost publicată în 1978, și includea specii de plante rare. Printre acestea se regăseau și speciile de pe teritoriile Kârgâzstanului, Tadjikistanului și a Republicii Moldova. Ultima ediție a Cărții Roșii a fost tipărită în 1985. De atunci, cu puține excepții, lista plantelor rare nu a fost revizuită, iar Cartea Roșie nu a fost republicată. Flora și fauna din Kârgâzstan și Tadjikistan sunt încă incomplet explorate, iar multe plante rare nu au fost mediatizate. Unele dintre ele au zone de răspândire restrânse, fiind limitate la câteva lanțuri muntoase sau chiar mici văi.

Juxtapunerea imaginilor modernismului sovietic din Kârgâzstan, Tadjikistan și Republica Moldova cu imaginile plantelor rare din acele țări, implică un unghi diferit de interpretare a patrimoniului arhitectural, nu doar ca și clădiri singulare, ci și ca un context care necesită o abordare similară speciilor pe cale de dispariție și implicit protecția acestora. Unele clădiri, precum cele din documentarul „Întoarcerea din viitor” sunt incluse în patrimoniu național al Kârgâzstanului și, prin urmare, protejate de stat. Cu toate acestea, multe clădiri sunt în paragină, inadecvat întreținute în pofida statutului de monument din cauza aplicării ineficiente a legislației.

Punctul de plecare pentru conceptul asocierii plantelor pe cale de dispariție cu arhitectura din perioada socialistă vine de la Muzeul lui M. Frunze — o clădire în stil modernist din Bișkek proiectată de arhitecții G. Kutateladze și Y.Karikh în 1967. Muzeul deține un impresionant herbar (circa 1200 de piese) colectat de M. Frunze în timpul adolescentei sale. Herbarul pe care îl regăsim în videoul „Frunze” este o referință poetică la cariera neîmplinită a lui Frunze de a-și dedica viața științelor naturale. Starea de conservare și necesitatea păstrării arhitecturii moderniste precum muzeul dedicat lui M. Frunze dar și a altor clădiri remarcabile din Bișkek este subiectul documentarului „Întoarcerea din viitor”. Expozitia a fost concepută pentru Trieste Contemporanea, Italia unde a fost produsă și prezentată în 2021.  

Expoziția va fi deschisă până la 20 februarie.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Endangered Species: A plea for a Red Book of Soviet Modernism
Period: 20 January-20 February, 2022
Location: National Museum of Fine Arts of Republic of Moldova
https://www.mnam.md/

The exhibition is the outcome of a research, part of “Insular Modernities” project, focused on socialist architecture from Central Asia and Eastern Europe that includes a photo-series of endemic plants juxtaposed with modernist buildings, a documentary “Return From The Future” and the video “Frunze”. The research was undertaken by Stefan Rusu during an extensive stay and several trips in Tajikistan and Kyrgyzstan between 2013-2019. In the last few decades, concepts such as rare and endangered species, biodiversity conservation, protection of flora and fauna, Red Book and others are used more frequently. One of the forms of biodiversity conservation in the Soviet Union was the Red Data Books. The “Red Book of the USSR” was established in 1974 and the first edition was published in 1978, which included species of rare plants. Among them species found on the territories of Kyrgyzstan, Tajikistan and Republic of Moldova were included. The last edition of Red Book was in 1985. Since then, with few exceptions, the lists have not been revised and the Red Book has not been republished. The flora of Kyrgyzstan and Tajikistan is still incompletely explored. Many plants have never been illustrated. Some of them have narrow distribution areas, being confined to a few mountain ranges or even small valleys. Juxtaposing the images of modernist architecture from Kyrgyzstan, Tajikistan and Republic of Moldova with the images of rare plants from those countries, imply a different angle of interpretation of the architectural heritage, not only as singular buildings, but also as a context that need similar approach as endangered species and their protection. Some buildings, like those from “Return From the Future” documentary, are listed as national heritage of Kyrgyzstan and therefore protected by the state. However, some buildings are in decay, not maintained and preserved according to their status due to weak and inefficient application of the law.
The starting point for the concept of juxtaposing endangered plants versus modernist architecture comes from the Museum of Mikhail Frunze – a modernist building designed from Bishkek by G. Kutateladze and Y.Karikh in 1967. Among the museum collection there is an impressive herbarium (about 1200 items) assembled by the soviet revolutionary M. Frunze during his childhood. The herbarium from the video “Frunze” is a poetical reference to Frunze’s unfulfilled path to dedicate his life to natural science. The state of conservation and the need to preserve the modernist architecture such as the Museum of Mikhail Frunze and a series of other buildings are the subject of the documentary and the current exhibition.
The cultural heritage of the immediate past in the case of modernist aesthetics is directly connected with present and future urban developments. However, the preservation of modernist heritage in the current socio-economic situation and urban context is problematic, in some cases even dramatic. In reality, very often there is a lack of social awareness of its historic significance and value as unique monuments. The photo-series, the documentary and the video are an attempt to change this perception. The exhibition traveled to Chisinau from Trieste where it was produced and presented at Trieste Contemporanea, Italy in 2021.

BIO
Stefan RUSU (b. 1964 in Kâietu, Moldova). His artistic/curatorial agenda is geared towards the social and political changes in East European societies after the fall of the Berlin Wall and dissolution of the Soviet Union. Beginning with 2000 he was involved in the development of KSAK – Center for Contemporary Art, Chisinau where he produced curatorial projects and art initiatives and following the years 2005-06 completed Curatorial Training Program at Stichting De Appel in Amsterdam, where he co-curated “Mercury in Retrograde”.
In between 2014-2015 he developed a regional project in Central Asia, being the curator and editor of “Spaces on the Run” (2015). Urban transformations and the changes occurred in the public sphere where the subjects of his other curatorial endeavour – CHIȘINĂU – Art, Research in the Public Sphere (a project produced by [KSAK[-Center for Contemporary Art/Chisinau, 2010) – a cross-disciplinary platform that investigated the dominant institutional and political discourses that have shaped the society and the urban landscape of town in the course of its recent history. In 2012 he directed “Reclaiming the City” commissioned by 7th Berlin Biennial, which reflects on dramatic socio-economic structural changes, the physical transformation of the city following the dismantling of the Berlin Wall and the impact of gentrification processes on public space. In 2018 he participated in TAB Tbilisi Architecture Biennale – “Buildings are not enough” with site specific intervention –Block 89. Stefan is a member of IN SITU – European platform for Artistic Creation on Public Space: http://in-situ.info/en/.
His recent initiative, Insular Modernities, explores how the phenomena of socialist architecture formed in Eastern Bloc, is maintained, preserved and perceived in contemporary societies. Aiming at preservation of modernist heritage from Central Asia and Eastern Europe, it analyses in various formats (exhibitions, publications, documentaries, social networks, etc.) the former function and current state of conservation of socialist architecture, as well as the role and changing status of public space at the new turn of the history.