Skip to content

Despre noi

– – – scroll down for English – – –

– – -Прокрутите вниз для русского языка – – –

RO

……………………………………………………………………………………………

ARTPLOSHADKA

https://artploshadka.wordpress.com


Activitatea ART PLOSHADKA este îndreptată spre crearea comunitătii on-line a sectorului cultural din Republica Moldova, în vederea consolidării resurselor culturale din Moldova, precum si formarea si dezvoltarea unui spatiu cultural unic, care ar acoperi diferite aspecte ale artei si culturii.

Aparitia proiectului ART PLOSHADKA se datorează dorintei de a crea o platformă virtuală pentru oamenii de cultură si pentru toti cei preocupati de realitatea culturală din RM. Necesitatea a fost dictată de lipsa retelelor culturale on-line si a revistelor, care ar reflecta activitatea tuturor sferelor culturii contemporane cum ar fi literatura, artele plastice, cinematografia, muzica. Astăzi, proiectul ART PLOSHADKA este o necesitate, însă nu e finantat de nimeni. Este un portal nou despre artă si cultură, care se dezvoltă rapid. Scopul proiectului constă nu doar în arhivarea electronică a fluxului de informatii din presa si TV locale si internationale, ce reflectă diversele aspecte ale culturii contemporane, ci si difuzarea propriilor stiri, interviuri si texte.

Dacă e să vorbim despre arta contemporană din Moldova, atunci trebuie să menționăm că aceasta se află într-o zonă marginală. Iar unul din obiectivele proiectului nostru constă în promovarea si popularizarea artei contemporane din RM. Deoarece între arta traditională si cea contemporană s-a produs o ruptură enormă, un alt obiectiv al proiectului ART PLOSHADKA este să creeze o legătură între trecut si prezent si să ofere o imagine de ansamblu a spatiului cultural din RM.

Proiectul ART PLOSHADKA a apărut ca urmare a dezbaterilor desfăsurate în cadrul proiectului Fondului Cultural European si a Fundatiei Soros Moldova sustinut de programul MARTA. Scopul programului este de a spori oportunitătile de dezvoltare a RM prin intermediul consolidării sectorului cultural.

Curator si initiator al proiectului este Tatiana Fiodorova. Trebuie să mentionez si contributia imensă la dezvoltarea portalului a lui Alexandru Maximov, director adjunct al Filarmonicii Nationale “Serghei Lunchevici”, precum si a Emanuelei Sprinceană, Valeria Barbas.

„ ART PLOSHADKA este spatiul în care cenzura nu-si are locul, unde coexistă mai multe opinii şi declaraţii. Prin urmare, sînt binevenite implicarea în dialog si comentariile la subiect. Scopul proiectului este crearea unui mediu artistic virtual menit să ne unească, să ne ofere posibilitatea de a comunica si de a ne sustine reciproc.

Emanuela Sprînceană este coordonator pentru promovarea literaturii contemporane din Republica Moldova. Colaborări la revistele ” Contrafort” si “Stare de urgentă”. Premiul pentru Debut în cadrul Concursului Naţional de Dramaturgie 2007, pentru piesa „Dor de cuc”.

Valeria Barbas este coordonator de promovare a muzicii contemporane și a artei vizuale din Republica Moldova, compozitor și artist vizual, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, Asociației Internaționale a Pianiștilor și Compozitprilor, laureata premiului pentru Tineret în domeniile Literatură și Artă 2011, cercetător Secția Artă Muzicală, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe din R. Moldova, domeniul de cercetare Dialoguri interculturale muzicale.

Fiodorova Tatiana este coordonator pentru promovarea artei contemporane şi a fotografiei în Republica Moldova, artist media, curator, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova.

RU

……………………………………………………………………………………………

ARTPLOSHADKA

https://artploshadka.wordpress.com

Деятельность  “АРТ-ПЛОЩАДКИ” направлена на создание он-лайн сообщества культурного сектора Молдовы с целью консолидации молдавских культурных ресурсов, а также формирование и расширение единого культурного пространства, охватывающего самые различные стороны  искусства и культуры.

Возникновение Артплощадки  было связано с желанием создать виртуальную платформу для деятелей культуры и для всех,  кому не безразлична  молдавская культура. Необходимость это шага было обусловлено отсутствием он-лайновых культурных сетей, журналов, которые бы освещали сферы современной культуры в различных аспектах, таких как литература, искусство,  кино, музыка. На сегодняшний день Артплощадка  существует как необходимость и ни кем не финансируется.  Это молодой и быстро развивающийся интернет портал о культуре и искусстве, деятельность которого нацелена не только на архивирование электронной информации, поступающей из молдавской и международной прессы и телевидения, освещающей сферы современной культуры, но также на выпуск собственных новостей, интервью и текстов.

Если говорить о молдавском современном искусстве, то оно находиться в маргинальной зоне. И одна из задач  Артплощадки  – это популяризация и пропаганда современного искусства.  Так как сегодня существует непреодолимый разрыв между традиционным искусством и  актуальным современным,  также задачей Артплощадки провести мост между прошлым и настоящим и попытаться увидеть цельную картину культурного пространства Молдовы.

Надо также отметить, что Артплощадка возникла после дебатов, которые проходили в рамках  проекта Европейского Культурного Фонда и Фонда Сороса в Молдове, поддержанного программой MATRA. Целью этой  программы было способствовать усилению возможностей развития Молдовы через укрепление ее культурного сектора.

Куратор  и инициатор создания проекта “АРТ-ПЛОЩАДКА”   Федорова Татьяна.Также огромный вклад в ее развитие вносят Александр Максимов – заместитель директора Национальной филармонии им. Сергея Лункевича и  Эмануэла Спрынчанэ.

“я думаю арт площадка – это то место, где нет места цензуре, где есть множество мнений и высказываний. Основная задача арт площадки – это создать виртуальную художественную среду, которая бы нас объединяла, поддерживала и давала возможность общаться.”

Координатор по продвижению современной литературы, Emanuela Sprînceană, сотрудничество в журналах ” Contrafort” и “Stare de urgență”. Премия за дебют на Национальном драматическом конкурсе 2007, за пьесу „Dor de cuc”.

Координатор по продвижению современной  музыки  Валерия Барбас,  член союза композиторов и музыковедов Молдовы,член союза художников Молдовы, Научный сотрудник,  Отдел музыкального искусства института культурного наследия, Академия Наук Молдовы .

Координатор по продвижению современного искусства и фотографии в Молдове Федорова Татьяна– медиа художник & куратор, член Союза Художников РМ.


EN

………………………………………………………………………..

ARTPLOSHADKA

https://artploshadka.wordpress.com


The activities of the ARTPLOSHADKA are aimed at creating an online community of the cultural sector in Moldova  with a view to consolidating the Moldovan cultural resources, as well as the formation and expansion of a single cultural space, covering a variety of arts and culture.

The appearance of Artploshadka is associated with a desire to create a virtual platform for culture and for anyone who cares about Moldovan culture. The need for this step is due to the lack of on-line cultural networks, magazines, who would have covered the scope of modern culture in various aspects, such as literature, art, cinema, music.Today Artploschadka exists as a necessity and  is not funded. This is a young and rapidly growing internet portal on culture and art, whose activities are aimed not only at the archiving of electronic information from the Moldovan and international press and television, illuminating the scope of modern culture, but also to produce our own news, interviews and texts.

Moldovan contemporary art is located in the marginal zone. Therefore, one of the tasks of Artploschadka is a popularization and promotion of contemporary art. Because today there is an enormous gap between traditional art and contemporary relevance, a task of Artploschadka is to build a bridge between past and present and try to see the whole picture of the cultural space of Moldova.
It should also be noted that Artploschadka emerged after the debate that took place within the framework of the European Cultural Foundation and the Soros Foundation in Moldova, a program supported by MATRA. The purpose of this program was to promote increased opportunities for development in Moldova through the strengthening of its cultural sector.

The curator and initiator of the project “ARTPLOSHADKA” is Fidorova Tatiana. Also a huge contribution to its development was made by Alexander Maximov – Deputy Director of the National Philharmonic, Sergei Lunkevich and Emanuela Sprynchane.

“I think the art market – is the place where censorship has no place, where there are many opinions and statements. The main task of the art platforms – is to create a virtual art environmentthat unites us and enables us to communicate. “

 Coordinator for the promotion of contemporary literature,Emanuela Sprînceană , in cooperation with the magazines “Contrafort” and “Stare de urgenţă”. He received an award for for the play “Dor de cuc” which debuted at the National Drama Competition, 2007.

Coordinator for the promotion of contemporary music and visual art,Valeria Barbas, is a composer and multi-media installation artist, a researcher at Department of Musical Art, the Institute of Cultural Patrimony at the Academy of Sciences, PhD Studies at the Academy of Sciences of Moldova, Research topic: Intercultural dialogue in the frame of the New Music Days Festival in Moldova, member of the Moldavian Union of Composers and Musicologists, Moldavian Union of Painters, The International Society of Pianists and Composers. She has won numerous prizes, including the National Youth Award for 2011 in the field of literature and art, Chisinau, Moldova.

As Coordinator to promote contemporary art and photography in Moldova, Fidorova Tatiana is a media artist, curator, a member of the Union of Artists of Moldova.


No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: