Skip to content

Vernisajul expoziției „Într-un sat ca o poveste”/ Открытие выставки “В селе как в сказке”/ Opening of the exhibition “In the village as in a fairy tale”.

November 10, 2022

– scroll down for English-

– прокрутите вниз для русского

Goethe-Zentrum Chișinău în colaborare cu ONG Art Platforma și Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev” vă invită la vernisajul expoziției „Întrun sat ca o poveste, care va avea loc pe 15 noiembrie 2022, ora 16.00, la Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”. Expoziția va fi deschisă până pe 15 decembrie 2022.

Acest eveniment este rezultatul unui program de ateliere susținute de profesoara și artista Tatiana Fiodorova pentru copiii refugiați din Ucraina și copiii din satele Republicii Moldova. Pentru mulți dintre copii aceste ateliere au fost una dintre primele lecții de creație.

Artista i-a invitat pe copii să gândească creativ despre pământul lor natal. La expoziție pot fi admirate lucrări care poetizează pădurile moldovenești, cântecul păsărilor, vatra, satul natal. Precum și lucrări care vizează studierea naturii moldovenești, completate de povești ale copiilor înșiși.

Expoziția include rezultatele orelor de masterclass:

– Ateliere de primăvară cu copiii refugiați din Ucraina, susținute la Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”.

– Cu sprijinul platformei „Artă în mahala”, în august 2022 au fost organizate timp de nouă zile o serie de ateliere de pictură cu titlul „Hai în sat”. Beneficiari ai atelierelor au fost copiii refugiați din Ucraina, dar și copiii din satele Hîrtop, Gura Galbenii (Cimișlia), Floreni, Bulboaca (Anenii Noi), Copceac și Volintiri (Ștefan Vodă).

– Pe 12 noiembrie este preconizat un nou atelier cu grupul de juniori ai Şcolii de Arte Plastice “A. Şciusev” și copiii refugiați din Ucraina.

Pe baza muncii de creație depuse, artista Tatiana Fiodorova planifică să creeze și o carte pentru copii.

Autor de proiect: Fiodorova Tatiana

Finanțator: Goethe-Zentrum Chișinău; Organizator: NGO Art Platforma;

Partneri: Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”,Centrul de Proiecte Culturale Arta Azi;

………………………………………………

“Гёте-центр” Кишинева в сотрудничестве с НПО “Арт Платформа”,  Кишиневской художественной школе имени А. Щусева приглашает  Вас на открытие выставки “Într-un sat ca o poveste”, которое состоится 15 ноября 2022 года в 16:00 в Кишиневской художественной школе имени А. Щусева. Выставка продлится до 15 декабря 2022 года. Это событие стало результатом серии мастер классов,  проведенных преподавательницей и художницей Татьяной Федоровой для детей беженцев из Украины и детей из сел Молдовы, для многих из которых эти мастер классы стали одним из первых уроков творчества.

Художница предложила детям творчески переосмыслить  их представление о  родном крае. На выставке можно увидеть работы, поэтизирующие молдавские леса, пение птиц, домашний очаг, родное село. А так же работы, нацеленные на изучение молдавской природы, дополненные рассказами и историями самих детей.

Выставка включает в себя итоги следующих мастер классов:

    • Весенние мастер классы с детьми  беженцами из Украины, проведенные в Кишиневской художественной школы имени А. Щусева;

    • При поддержке платформы “Artă în mahala” в августе 2022 году был организован девятидневный тур с мастер классами „Hai in sat” для ­­детей беженцев из Украины и детей из сел Хыртоп, Гура Галбений (Чимишлия), Булбоака (Анений Ной), Копчак и Волинтир (Штефан Водэ).

    • 12 ноября планируется новый творческий мастер класс с учащимися младшей группы художественной школы имени А. Щусева и с детьми беженцами из Украины.

На основе проделанной творческой работы художница планирует создать детскую книжку.

Автор проекта: Федорова Татьяна

Финансовая поддержка: Goethe-Zentrum Chișinău; Организатор: NGO Art Platforma;

Партнеры: Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”,Centrul de Proiecte Culturale Arta Azi;

…………………………………………..

Goethe – Zentrum Chisinau,
in cooperation with the NGO “Art Platforma” and Art School “Al. Sciusev” invites you to the exhibition “Într-un sat ca o
poveste”, which will be held on November 15, 2022 at 16:00, at the Art School “Al. Sciusev” in
Chisinau. The exhibition will be open until December 15, 2022.

This event is the result of a workshop program lead by the teacher and artist Tatiana Fiodorova for refugee
children from Ukraine and children from Moldavian villages. For many children
these workshops were one of the first creative lessons.

The artist invited the children to think creatively about ​​their native land. At the exhibition can
be admired works that poetize the Moldavian forests, birdsong, hearth, native
village. As well as works aimed at studying the Moldavian nature, supplemented
by stories of the children themselves.

The exhibition includes the results of the following masterclasses:

– Workshops with refugee children from Ukraine, held at the Art SchoolAl. Sciusev” in
Chisinau;

– With the support of the platform “Artă în mahala”, in August 2022 they were organized for nine days a
series of painting workshops with the title “Hai in sat”. Beneficiaries of the
workshops were children refugees from Ukraine, but also children from the
villages Hirtop, Gura Galbenii (Cimishlia), Floreni, Bulboaca (Anenii Noi),
Copceac and Volintir (Stefan Voda).

– On November 12, a new workshop with the students of the Art School “Al. Sciusev” in
Chisinau and with refugee children from Ukraine is planned.

Based on the results of the creative work, the artist Tatiana Fiodorova also plans to create a children’s
book.

Project author: Fiodorova
Tatiana

Funder: Goethe-Zentrum Chisinau; Organizer: NGO Art Platform;

Partners: Art School “AlSciusev, Center for Cultural Projects
Arta Azi;

 

Vernisajul expoziției, 15 noiembrie 2022, ora 16.00, la Şcoala de Arte Plastice “A. Şciusev”

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: