Skip to content

«Пандемия, экология и художник» ZOOM-встреча c молдавскими художниками/„Pandemie, Ecologie și Artistul” o întâlnire pe ZOOM cu artistii moldoveni/“Pandemic, Ecology and Artist”a meeting on ZOOM with moldovian artists

June 23, 2020

 

В воскресенье 28 июня с 17.00 до 17.40 состоится ZOOM-встреча  на тему «Пандемия, экология и художник»  в рамках деятельности Платформы «Культура».

Модераторами  встречи  выступят Татьяна Федорова (организация «АРТ-платформа» (г. Кишинев) и Раиса Асауляк (НП «Информационно-правовой центр «Априори» (г. Тирасполь)). В условиях пандемии, закрытых границ и самоизоляции, все мы соскучились по контактам и взаимодействию с единомышленниками. Мы хотим немного ликвидировать этот пробел и создать несколько публикаций, отражающих размышления художников Молдовы и Приднестровья о пандемии, самоизоляции и экологии.

Художники с левого и правого берега приглашены встретиться в формате ZOOM-встречи, чтобы пообщаться, поделиться опытом проживания и выживания во время самоизоляции.  У участников встречи будет возможность обсудить, как  самоизоляция повлияла на их повседневную жизнь, самосознание и миропонимание, что отняла, и что подарила. Запись  беседы будет позднее опубликована на платформе “ART-PLOSHADKA” и на  информационных порталах партнеров Платформы Культура.

Автором творческого проекта «Пандемия, экология и художник»,  является Татьяна   Федорова, художник, эксперт, преподаватель  Детской  художественной школы им. А. Щусева, председатель платформы « ART-PLOSHADKA” .

О Проекте

Основная цель  проекта «Пандемия, экология и художник»,   –  налаживание связей между художниками двух берегов, что включает ряд публикаций для “ART-PLOSHADKA”, с художниками, экологами и активистами, нацеленных на раскрытие темы пандемия, экология и художник (фотограф). Этот проект также включает в себя проведение выставки, где будут представлены работы художников, созданные во время самоизоляции.

Целевой аудиторией мероприятия являются художники современного искусства,  активисты, акторы культуры, исследующие и  актуализирующие различные социальные вопросы с обоих берегов Днестра. Художники, как индикаторы  современности и трансформаторы общества, сегодня в эти трудные дни, дни изоляций и преград могут поспособствовать проявить социальные проблемы и сделать их видимыми.

Проект   также направлен на реактулизацию онлайн платформы  “ART-PLOSHADKA”, которая была создана в 2008.  Деятельность сети “АРТ-ПЛОЩАДКА” направлена на создание он-лайн сообщества культурного сектора Молдовы с целью консолидации молдавских культурных ресурсов, а также формирование и расширение единого культурного пространства, охватывающего самые различные стороны искусства и культуры.

Мероприятие проходит в рамках второго этапа Платформы «Культура», координаторами которой являются Национальный Комитет ИКОМ Молдова в партнерстве с  Агентством экономического, социального и культурного развития ”Парагон”, при поддержке программы «Укрепление мер доверия» (EU-SBM V), финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

 Просим Вас подтвердить заинтересованность в участии в данном мероприятии по email: tfiodorova@gmail.com до вечера 26 июня.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону: +37368524419

Тестемицану Ева Мария_13 лет_преп Федорова Татьянаавтор Ева Мария Тестемицану, 13 лет детская художественная школа имени Щусева.

……………………………………………………..

Duminică, 28 iunie, între orele 17 și 17.40, va avea loc o întâlnire ZOOM pe tema „Pandemie, Ecologie și Artist”, în cadrul activităților Platformei „Cultura”. Întâlnirea va fi moderată de Tatiana Fiodorova (organizația ART Platformă (Chișinău) și Raisa Asaulyak (Centrul Informational Legal „Apriori” (Tiraspol)). Aflandu-ne in pandemie, cu granițe închise și autoizolare, ne lipsește tuturor contactul și interacțiunea cu oamenii cu aceeasi gandire. Dorim să umplem puțin acest gol și să creăm mai multe publicații care să reflecte gândurile artiștilor din Moldova și Transnistria despre pandemie, autoizolare și ecologie.Artiștii de pe ambele malurili sunt invitați să se întâlnească în formatul unei întâlniri ZOOM pentru a comunica, a împărtăși experiențe de viață și de supraviețuire în timpul autoizolării. Participanții la întâlnire vor avea ocazia să discute despre modul în care autoizolarea i-a influențat viața de zi cu zi, conștientizarea de sine și înțelegerea lumii, ce i-a luat și ce i-a daruit. Înregistrarea conversației va fi publicată ulterior pe platforma „ART-PLOSHADKA” și pe portalurile informaționale ale partenerilor Platformei „Cultura”.Autorul proiectului „Pandemia, ecologia și artistul” este Tatyana Fedorova, artistă, expertă, profesoară la Școala de Artă pentru copii A. Schusev, președintele platformei „ART-PLOSHADKA”.

Despre proiect

Scopul principal al proiectului „Pandemie, Ecologie și Artist” este de a stabili legături între artiștii celor două maluri. Proiectul include o serie de publicații pentru „ART-PLOSHADKA”, cu artiștii, ecologiștii și activiștii care au ca scop cercetarea temei pandemiei, ecologiei și artistului (fotograf). Acest proiect include și o expoziție a lucrărilor artiștilor create în timpul autoizolării.Publicul țintă al evenimentului sunt artiști contemporani, activiști, actori culturali, care cerceteaza și actualizează diverse probleme sociale de pe ambele maluri ale Nistrului. Artiștii, ca indicatori ai modernității și transformatori ai societății, astăzi în aceste zile dificile, zile de izolare și bariere, pot contribui la manifestarea problemelor sociale și să le facă vizibile.De asemenea, proiectul își propune să eficientizeze platforma online „ART-PLOSHADKA”, care a fost creată în 2008. Activitățile rețelei „ART-PLOSHADKA” au ca scop crearea unei comunități online a sectorului cultural din Moldova cu scopul de a consolida resursele culturale moldovenești, precum și de a crea și extinde un spațiu cultural comun care cuprinde cele mai diverse aspecte ale artei și culturii.

Evenimentul se desfășoară în cadrul celei de-a doua etape a Platformei „Cultura”, coordonată de Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Agenția „Paragon” pentru Dezvoltare Economică, Socială și Culturală, cu sprijinul programului „Consolidarea încrederii” (UE-SBM V) finanțat de UE și implementat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Va rugam sa confirmati dorinta de a participa la acest eveniment prin e-mail:  tfiodorova@gmail.com pina seara zilei de 26 iunie.

Intrebarile suplimentare le puteti adresa pe numarul de telefon:  +37368524419

 

…………………………………………………

On Sunday, June 28, from 5 p.m. to 5.40 p.m. will be held a ZOOM meeting on the topic “Pandemic, Ecology and Artist” as part of the activities of the Culture Platform.

The meeting will be moderated by Tatiana Fiodorova (ART Platforma organization (Chisinau) and Raisa Asauliak (Apriori Information and Legal Center (Tiraspol)). In a pandemic, closed borders and self-isolation, we all miss contacting and interaction with like-minded people. We want to fill this gap a little and create several publications that reflect the thoughts of the artists from Moldova and Transnistria about the pandemic, self-isolation and the environment.

Artists from the left and right banks are invited to meet in the format of a ZOOM meeting to communicate, share experiences of living and survival during self-isolation. The meeting participants will have the opportunity to discuss how self-isolation influenced their daily lives, self-awareness and understanding of the world, what they took away and what they presented. The recording of the conversation will be later published on the ART-PLOSHADKA platform and on the information portals of the partners of the Culture Platform.

The author of the project “Pandemic, Ecology and the Artist” is Tatiana Fiodorova, artist, expert, teacher at the  Chisinau Art School  for children „A. Shchiusev”, chairman of the platform “ART-PLOSHADKA”.

About the project

The main goal of the project „ Pandemic, Ecology and Artist”  is to build links between artists of the two banks, which includes a number of publications for ART-PLOSHADKA, with artists, environmentalists and activists aimed at uncovering the theme of pandemic, ecology and the artist (photographer). This project also includes an exhibition where the works created during self-isolation will be presented.

The target audience of the event are contemporary artists, activists, cultural actors, exploring and updating various social issues from both banks of the Dniester. Artists, as indicators of modernity and transformers of society, today in these difficult days, days of isolation and barriers can contribute to the manifestation of social problems and make them visible.

The project also aims to re-streamline the online platform “ART-PLOSHADKA”, which was created in 2008. The activities of the “ART-PLOSHADKA”, are aimed at creating an online community of the cultural sector in Moldova with a view to consolidating the Moldovan cultural resources, as well as the formation and expansion of a single cultural space, covering a variety of arts and culture.

The event is held as part of the second stage of the Culture Platform, coordinated by the National Committee ICOM Moldova in partnership with the Paragon Economic, Social and Cultural Development Agency, with the support of the EU funded C onfidence-building program(EU-SBM V) and implemented by the United Nations Development Program.

We ask you to confirm your interest in participating in this event by e-mail: tfiodorova@gmail.com until the evening of June 26.

You can ask additional questions by phone: +37368524419

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: