Skip to content

Zilele Spațiului Public, 6-10 octombrie 2015, Chișinău/ Public Space Days, 6-10 of October 2015

September 29, 2015

12072728_1713842898852931_7424279367984617821_n

(scroll down for english)

– – RO – –

Zilele Spațiului Public
6-10 octombrie 2015, Chișinău

Asociația Oberliht invită toți doritorii să ia parte la programul Zilelor Spațiului Public, care se va desfăsura la Chișinău între 6-10 octombrie 2015.
Programul detaliat al ZSP îl puteti consulta pe această pagină web: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/

Pînă recent tema ”spațiului public și democratizării acestuia” a fost în mare parte ignorată în discuțiile publice din Moldova. Puținele dezbateri care s-au întîmplat au ținut mai ales de abordării centralizatoare legate de perspective istorico-politice asupra spațiului public: legătura lui cu politicile memoriei (soarta monumentelor de arhitectură și istorie, și necesitatea instalării unor noi monumente, procesul de redenumire a străzilor), uzul simbolic al spațiului public etc.

Abia în ultimii cîțiva ani tema spațiului public a început să fie abordată și din perspective descentralizatoare în care accentul se pune nu doar asupra funcției generale a spațiului public ci mai ales asupra modurilor în care anumite comunități sau persoane îl utilizează: accesul fizic și simbolic la utilizarea spațiului public al unor grupuri sociale (persoane cu dizabilități / fără adăpost, comunități etnice și religioase, grupurile LGBT etc).

În același timp, prin efortul susținut și concertat al unor inițiative culturale și grupuri locale civice, tema ”spațiului public” a fost, puțin cîte puțin, împinsă în discursul public, mai ales în orașul Chișinău. Abordările artistice pe lîngă cele de tip activist au impus o discuție legată în special de procesul de deteriorare a spațiului public din Chișinău – tăierea zonelor verzi, construcțiile ilegale, densificarea urbană în cartierele cu locuințe-tip multietajate, comercializarea spațiului public, administrarea frauduloasă a proprietății publice etc.

Evenimentul ”Zilele Spațiului Public”, organizat de Asociația Oberliht, își propune să realizeze o joncțiune între aceste discuții disparate și de asemenea, să opereze și alte deschideri cu privire la un oraș post-socialist în process de transformare.

Încercăm să punem împreună activiști, artiști, arhitecți, teoreticieni, juriști, experți, locuitori ai orașului și factori de decizie din cadrul autorităților de nivel diferit, care vor confrunta diferite viziuni și abordări asupra spațiului public, a rolului artei în spațiul public, a creșterii accesului la spațiul public pentru toate grupurile sociale.

Scopul ”Zilelor Spațiului Public” este de a oferi, pentru diferiți actori și diferite tipuri de public o platformă de discuție, sensibilizare și acțiune pe teme și inițiative ce țin de democratizarea, protejarea și deschiderea spațiului public către cetățeni.

Dincolo de temele anunțate în acest an prin Zilele Spațiului Public urmărim să fortificăm rețelele locale de organizații, inițiative și indivizi, să conectăm experții activi în Moldova cu invitați din alte țări europene și nu în ultimul rînd să oferim un program cultural pentru chișinăuieni și oaspeții capitalei prin activarea unor spații publice aflate în siuații de abandon sau în pericol de demolare.

Zilele Spațiului Public 2015 reprezintă un program de ateliere, conferințe, întîlniri și dezbateri publice însoțite de un program cultural, inițiate cu scopul atragerii atenției publicului larg, societății civile și autorităților publice asupra nevoii de a proteja și dezvolta spațiile publice drept parte a unei infrastructuri democratice necesare. Programul ZSP este susținut de către Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
Adițional proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Direcției Cultură PMC, Forumului Cultural Austriac și Institutului Adam Mickiewicz din Varșovia.
The Public Space Days
October 6-10, 2015, Chisinau

– – EN – –

Oberliht Association invites everyone to take part in the program of Public Space Days that will be organized between 6-10 of October 2015 in Chisinau. For more details about the PSD program please visit this web page: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/english/

Until recently, the topic of “public space and the democratization of public space” was mostly ignored in the public discourse from Moldova. The few debates that took place in different moments focused on a centralized approach linked to the political – historical perspective on the public space: the memory policy (the fate of the architectural and historical monuments and the need to install new monuments, the process of renaming the streets), the symbolic use of public space, etc.

Only in the recent years the public space topic started to be approached also from decentralized perspectives, focusing not only on the general function of the public space, but also on the ways in which some communities or persons use it: the physical and symbolic access to the use of public space by some social groups (people with disabilities/homeless, ethnic and religious communities, LGBT groups, etc.).

Simultaneously, due to the continuous effort of some cultural initiatives and local civic groups, the “public space” topic was more or less pushed into the public discourse, especially in Chisinau. The artistic and the activist approaches have initiated a debate related to the deterioration process of public spaces in Chisinau – the chopping of green spaces, illegal constructions, the accrual of urban density in the apartment-blocks areas, the commercialization of public space, the fraudulent management of public property, etc.

The event “Public Space Days”, organized by Oberliht Association, intends to connect these two different debates but also to start other necessary discussions about this post-socialist city in transformation.

Together with the activists, artists, architects, the theoreticians, the jurists, the experts, the inhabitants of the city and the different level authorities policy makers, who will present different visions and approaches to the public space, we want to identify the role of art in the public space, and discuss the growth of the public space access opportunities for all social groups.

The goal of the “Public Space Days” is to offer, to different stakeholders and different representatives of the public, a discussion whose aim is to raise awareness and take action on topics and initiatives concerning democratization, protection and opening the public space to citizens.

In addition to the “Public Space Days” topics, which were previously announced, we want to strengthen the organizations, initiatives and persons local networks, and to connect those experts active in Moldova with their colleagues from other European countries. Also we intend to offer an event for Chisinau inhabitants and to its guests, by activating some public spaces, which are currently abandoned or under demolition danger.

The Days of Public Space 2015 represent a program of workshops, conferences, meetings and public debates joined by a cultural program, initiated in order to attract the attention of the wide public, of the civil society and public authorities on the need to protect and develop public spaces as part of a necessary democratic infrastructure. The ZSP program is supported by the European Cultural Foundation, as part of project Collective Action for the Commons: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
Additionally the project benefits from the support of the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, the Culture Department of the Municipality of Chisinau, Austrian Cultural Forum and Adam Mickiewicz Institute from Warsaw.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: